Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpat ledarskap inom idrott, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Sports Coaching

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IP035

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-01-20

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-22

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Inom det idrottspedagogiska problemområdet så studeras dessa processer inom ramen för idrott. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Lärande, undervisnings- och coaching processer inom ramen för idrott problematiseras. Teoretisk kunskap om olika ledarskapsstilar, coaching filosofier och andra faktorer som påverkar prestation hos individer och grupper kommer att användas och analyseras inom idrottslig praktik.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa kunskap om lärande, undervisning och coaching inom olika idrottsliga praktiker
  • ha kännedom om och förståelse för faktorer som påverkar individuell och gruppbaserad prestation
Färdigheter och förmåga
  • tillämpa olika ledarskaps-/coaching metoder beroende på olika krav på individer och grupper
  • omvandla teoretisk kunskap till praktik och använda teoretiskt innehåll för att analysera praktik
  • utföra och analysera olika coaching färdigheter genom olika ledarskapserfarenheter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över sin egen ledarskapsstil i relation till coaching metoder i olika idrottspraktiker
  • reflektera över sin egen ledarskapsstil i relation till teorier om undervisning och lärande i olika idrottspraktiker

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs via en nätbaserad plattform där undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och handledning genomförs med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. För att tillämpa vissa viktiga delar i coaching krävs att studenten har tillgång till ett lag eller en grupp idrottare.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
  • Ett individuellt skriftligt seminarium (U/G) 
  • En individuell skriftlig uppgift (U/G)
  • En individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknanden
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Understanding sports coaching : the social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice
Cassidy Tania, Jones Robyn L, Potrac Paul
2. ed. : London : Routledge : 2009 : 216 s. :
ISBN: 978-0-415-44271-8 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The power of feedback
Hattie John, Timperley Helen
Review of Educational Research 77(1) : 2007 : 81-112 :
Obligatorisk

Martens Rainer
Successful coaching
4th ed. : Champaign, IL : Human Kinetics : c2012 : xii, 443 p. :
ISBN: 978-1-4504-0051-0 (soft cover)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Developing a successful coaching philosophy: A step-by-step approach
Van Mullem P., Brunner D.
Strategies, 26 (3), 29-34 : 2013 :
Obligatorisk

A critical analysis of the conceptualization of ‘coaching philosophy’
Cushion C., Partington M.
Sport, education and society, 21 (6), 851-867 : 2016 :
Obligatorisk

Ytterligare artiklar kan komma att användas under kursen.