"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpat tränarskap 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied sports coaching 2

Denna kursplan gäller: 2022-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 2IP042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-09

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Under kursen behandlas idrottspedagogiska perspektiv på tillämpat tränarskap i idrott. Genom kursen utvecklas studentens erfarenheter av praktiskt tränarskap där studentens teoretiska kunskaper omsätts i idrottsliga praktiker. Den egna kommunikativa och organisatoriska förmågan i idrottsliga sammanhang tränas och utvecklas. Studentens kunskap om träningsplanering utvecklas i praktiken och belyses utifrån ett idrottspedagogiskt perspektiv. Användande av digitala resurser där exempelvis video som verktyg vid feedback och lärande introduceras och används i den idrottsliga praktiken. Studenten utvecklar förmåga att granska och reflektera över olika idrotters förutsättningar och krav för prestationsutveckling.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse 
* visa kunskap om träningsplanering inom en vald idrott
* visa förståelse för olika digitala resurser och värdet av dessa för tränarskap

Färdigheter och förmåga
* skapa en långsiktig plan för utveckling av idrottsliga färdigheter 
* kunna använda exempelvis video som ett hjälpmedel för undervisning och lärande och kunna analysera olika idrottsliga praktiker såväl kvalitativt som kvantitativt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* utvärdera träningsplaneringar från olika idrotter
* reflektera över det egna tränarskapet och förmåga att planera, genomföra och utvärdera träning

Behörighetskrav

Godkänt resultat på Tillämpat Tränarskap 1 7,5hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska ledartränande inslag, gruppövningar och seminarier. Delar av undervisningen kräver att studenten har tillgång till ett lag eller en grupp idrottsutövare. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 
* En examinerande workshop (U/G)
* En individuell tillämpad tränarskapsuppgift med tillhörande skriftlig reflektion (U/G) 
* Tre seminarier som examineras muntligt och skriftligt (U/G/VG)

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande seminarier är godkända, att workshopen är godkänd samt att den tillämpade tränarskapsuppgiften med tillhörande individuell skriftlig reflektionsuppgift är godkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att två av de tre seminarierna är väl godkända. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 10

Periodization : theory and methodology of training
Bompa Tudor O., Haff Greg
5th ed. : Champaign, IL. : Human Kinetics : c2009 : xii, 411 p. :
ISBN: 9780736074834
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: 62-79, 235-256.

Reflecting on video feedback as a tool for learning skilled movement
Cassidy T, Stanley S, Bartlett R
International Journal of Sports Science & Coaching, 1(3) : 2006 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 279-288

Routledge handbook of sports coaching
Potrac Paul, Gilbert Wade., Denison Jim
London : Routledge : 2013 : xviii, 507 pages :
ISBN: 9781138860438
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

An integrated, multifactorial approach to periodization for optimal performance in individual and team sports
Mujika I, Halson S, Burke L. M, Balagué G, Farrow D
International journal of sports physiology and performance, 13(5) : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 538-561

Wilson B. D
Development in video technology for coaching
Sports Technology, 1(1) : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 34-40

Artiklar och kompendier kan tillkomma.