Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Trådlösa sensornätverk, 7,5 hp

Engelskt namn: Wireless Sensor Networks

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5EL260

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-03-24

Innehåll

Kursen behandlar inbyggda system som kommunicerar trådlöst och har sensorer för att samla in information från omgivningen. Kursen går igenom följande moment:
- vanligt förekommande standarder inom trådlösa sensornätverk som IEEE 802.15.4, 6LoWPAN och LoRa,
- operativsystem för trådlösa sensornätverk,
- grundläggande principer inom radio, länklager, routing, nätverkstopologier, säkerhet, positionering och tidssynkronisering för trådlösa sensornätverk.
I kursen ingår en praktisk del där en hårdvaruplattform används för att bygga trådlösa sensornätverk baserade på olika standarder.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- ingående förklara radio, länklager, routing, nätverkstopologier, säkerhet, positionering och tidssynkronisering för trådlösa sensornätverk,
- självständigt utvärdera och redogöra för vanligt förekommande standarder inom trådlösa sensornätverk,
- utveckla effektiv kod mot några vanliga operativsystem och hårdvaruplattformar för trådlösa sensornätverk,
- självständigt designa, implementera och utvärdera ett system med trådlösa sensorer optimerad för olika typer av applikationer.


 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Minst 90 hp avklarade kurser varav minst 60 hp sammanlagt inom huvudområdena Datavetenskap och/eller Elektronik. Alla alternativen skall inkludera 7.5 hp inom området C-programmering, 7.5 hp inom området Datorteknik samt 7.5 hp inom området Datakommunikation eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer och projektuppgifter.
 

Examination

Kunskapsredovisningen grundar sig på genomförda och inrapporterade teoretiska och experimentella inlämningsuppgifter samt laborationer. På obligatoriska inlämningsuppgifter och laborationer ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Kursen innehåller även två frivilliga fördjupningsuppgifter där betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) ges. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
För betyget Godkänd (3) krävs att alla obligatoriska inlämningsuppgifter och laborationer är godkända. För betyget Icke utan beröm godkänd (4) krävs att kraven för betyget Godkänd (3) uppfylls, samt en fördjupningsuppgift med betyget Väl godkänd (VG). För betyget Med beröm godkänd (5)  krävs att kraven för betyget Godkänd (3) uppfylls, samt två fördjupningsuppgifter med betyget Väl godkänd (VG). Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.