Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Transport-GIS, 7,5 hp

Engelskt namn: GIS for Transportation

Denna kursplan gäller: 2017-06-19 och tillsvidare

Kurskod: 2KG604

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2016-09-26

Reviderad av: Prefekten, 2018-03-12

Innehåll

Kursen introducerar den studerande till rumsliga perspektiv på transportplanering och transportanalys. Vidare behandlas GIS-baserad visualisering och analys av transportnätverk och transportflöden, uppbyggnad av nätverksdataset och olika metoder för nätverksanalys

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
(1) Beskriva och diskutera betydelsen av transporter och mobilitet inom olika samhällssektorer,
(2) redogöra för utbudet av GIS-verktyg för nätverksanalys,
(3) identifiera vilka typer av rumsliga problem som kan hanteras med nätverksanalys i GIS,
Färdighet och förmåga
(4) tillämpa teorier och begrepp inom transportgeografisk forskning i praktiken med nätverksanalys i GIS,
(5) skapa, administrera och felsöka nätverksdataset för olika transportmedel och med olika reserestriktioner i en geodatabas,
(6) välja lämplig metod i GIS för att analysera transportflöden utifrån efterfråge- och utbudskriterier kopplade till start- respektive målpunkter, och
Värderingsförmåga och förhållningssätt
(7) förankra sina egna studier i vetenskaplig litteratur utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde, inklusive 15 ECTS i geografiska informationssystem (GIS).
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna – som delvis äger rum under handledning av lärare – utgör ett väsentligt kursinslag.
I kursen används GIS-programmet ArcGIS Desktop och dess tilläggsmodul Network Analyst.

Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig/grafisk redovisning av arbetsuppgifter och en salstentamen.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie salstentamen erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Underkända arbetsuppgifter ska kompletteras, varvid en förnyad bedömning av uppgiften äger rum. Komplettering ska genomföras inom femton arbetsdagar efter att resultatet av examinationen meddelats. Kursbetyg sätts först när alla prov är godkända.

Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 11b § HF). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.


Tillgodoräknande prövas individuellt.


TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 48

  Mitchell Andy.
  The ESRI guide to GIS analysis.
  Redlands, CA : ESRI Press : 2012. : 419 s. :
  ISBN: 1-58948-305-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rodrigue Jean-Paul
  The geography of transport systems
  Fifth edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2020 : 468 sidor :
  ISBN: 9780367364625
  Se bibliotekskatalogen Album

  Additional literature can be included according to the teachers´ recommendations.

 • Giltig från: 2017 vecka 25

  Mitchell Andy.
  The ESRI guide to GIS analysis.
  Redlands, CA : ESRI Press : 2012. : 419 s. :
  ISBN: 1-58948-305-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  The Geography of Transport Systems. 4th edition.
  Rodrigue J.P., Comtois C, Slack B
  Abingdon: Routledge. ISBN: 978-1-138-66957-4. : 2017 :

  Additional literature can be included according to the teachers´ recommendations.