Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Tropisk ekologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på ekologiska frågeställningar i tropiska ekosystem samt kontrasterar detta mot förhållanden inom tempererade områden. På kursen kombineras ett urval av grundläggande ekologisk teorier exemplifierad utifrån tropiska system med en studieresa i tropisk miljö. Teorin som behandlas inkluderar tropisk klimatlära, marklära och växtekologi. Även herbivor-växtinteraktioner, samevolution, diversitetsmönster samt demografi och markutnyttjande i tropikerna behandlas.

Kursen indelas i följande moment:

Moment 1, Grundläggande jämförelser mellan tropiska och tempererade ekosystem, 7 högskolepoäng
Under momentet diskuteras skillnader och likheter mellan tropiska och tempererade ekosystem vad avser vädersystem och marklära samt populations- och samhällsekologi med tonvikt på interaktioner som konkurrens, predation och mutualism. Specifika tropiska ekosystem såsom regnskogar, mangroveskogar och korallrev behandlas separat. Förhållanden och problematik kring jord- och skogsbruk i tropikerna belyses.

Moment 2, Exkursion i tropisk miljö, 5 högskolepoäng
Exkursionen kommer att omfatta besök i olika tropiska ekosystem. Tyngdpunkten ligger på tropisk regnskog, men även korallrev, mangroveområden, bergsregnskogar samt andra typiska tropiska miljöer studeras. Några dagar av exkursionen ägnas åt ett projektarbete, i vilket studenterna får arbeta praktiskt med en ekologisk frågeställning i tropisk miljö.

Moment 3, Egna fördjupningsarbeten, 3 högskolepoäng
Under detta moment görs några fördjupningsarbeten inom olika delar av kursens ämnesområde. Momentet omfattar en litteraturbaserad uppgift; inhämtande samt muntlig och skriftlig presentation av information om en specifik grupp organismer; självständig analys av demografiska data från ett tropiskt och ett tempererat land. Arbetet med uppgifterna skall innefatta litteratursökning och källvärdering och redovisas muntligt och skriftligt.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Bent Christensen