Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Tropisk ekologi, 15 hp

Engelskt namn: Tropical Ecology

Denna kursplan gäller: 2012-01-30 och tillsvidare

Kurskod: 5BI117

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-04-01

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-01-27

Innehåll

Kursen fokuserar på ekologiska frågeställningar i tropiska ekosystem samt kontrasterar detta mot förhållanden inom tempererade områden. På kursen kombineras ett urval av grundläggande ekologisk teorier exemplifierad utifrån tropiska system med en studieresa i tropisk miljö. Teorin som behandlas inkluderar tropisk klimatlära, marklära och växtekologi. Även herbivor-växtinteraktioner, samevolution, diversitetsmönster samt demografi och markutnyttjande i tropikerna behandlas. Kursen indelas i följande moment: Moment 1, Grundläggande jämförelser mellan tropiska och tempererade ekosystem, 7 högskolepoäng Under momentet diskuteras skillnader och likheter mellan tropiska och tempererade ekosystem vad avser vädersystem och marklära samt populations- och samhällsekologi med tonvikt på interaktioner som konkurrens, predation och mutualism. Specifika tropiska ekosystem såsom regnskogar, mangroveskogar och korallrev behandlas separat. Förhållanden och problematik kring jord- och skogsbruk i tropikerna belyses. Moment 2, Exkursion i tropisk miljö, 5 högskolepoäng Exkursionen kommer att omfatta besök i olika tropiska ekosystem. Tyngdpunkten ligger på tropisk regnskog, men även korallrev, mangroveområden, bergsregnskogar samt andra typiska tropiska miljöer studeras. Några dagar av exkursionen ägnas åt ett projektarbete, i vilket studenterna får arbeta praktiskt med en ekologisk frågeställning i tropisk miljö. Moment 3, Egna fördjupningsarbeten, 3 högskolepoäng Under detta moment görs några fördjupningsarbeten inom olika delar av kursens ämnesområde. Momentet omfattar en litteraturbaserad uppgift; inhämtande samt muntlig och skriftlig presentation av information om en specifik grupp organismer; självständig analys av demografiska data från ett tropiskt och ett tempererat land. Arbetet med uppgifterna skall innefatta litteratursökning och källvärdering och redovisas muntligt och skriftligt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • redogöra för vilka biotiska och abiotiska faktorer som formar olika växtsamhällen och tillhörande djursamhällen i tropikerna • redogöra för grundläggande skillnader och likheter mellan tropiska och tempererade ekosystem • redogöra för humandemografiska processer i tropikerna, och hur dessa processer påverkar befolkningstätheter och antropogena effekter på tropiska ekosystem • redogöra för samt diskutera orsaker till globala diversitetsmönster • beskriva, förklara och analysera olika biologiska fenomen i tropikerna utifrån ekologisk teoribildning. • inhämta, bearbeta och redovisa ekologisk information (examineras genom laboration, övning eller liknande)

Behörighetskrav

60 hp biologi varav minst 15 hp ekologi eller 60 hp geovetenskap och 15 hp ekologi , eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar föreläsningar, lektionsundervisning, seminarier och exkursioner. Fullgörande av egna fördjupningsarbeten samt deltagande vid tvärgruppsredovisningar och fältarbete i tropisk miljö eller motsvarande eget arbete är obligatoriskt.

Examination

Det första momentet avslutas med skriftlig tentamen. Fördjupningsuppgifterna examineras genom muntliga redovisningar samt skriftliga rapporter. Exkursionen examineras genom ett aktivt deltagande på exkursionen, alternativt att ett motsvarande eget arbete utförs. På den skriftliga tentamen, liksom på hela kursen, sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På exkursionen och de egna fördjupningsuppgifterna sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För godkänt på hela kursen krävs deltagande på och godkännande av obligatoriska moment, godkända redovisningar av egna och grupputförda fördjupningsuppgifter samt godkänt på den skriftliga examen. Studerande, som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt (HF 6 kap. 22§) att hos prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyget för henne/honom. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

Litteratur