"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Trygga lärmiljöer, identitet och intersektionalitet, 15 hp

Engelskt namn: Safe Learning Environments, Identity and Intersectionality

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 6PE243

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2016-12-08

Innehåll

Kursen syftar till att främja förmågan till professionellt, pedagogiskt arbete genom att fokusera relationen mellan lärande, identitetsskapande och upplevelsen av social trygghet. Barn- och ungdomsperspektivet är centralt för kursen. Med vetenskaplig förankring identifieras, analyseras och problematiseras utmaningar och möjligheter i arbetet med inkluderande lärmiljöer, jämlikt identitetsskapande och lika sociala förutsättningar för lärande. I kursen omfattas också sociala arenor på nätet. Kursens deltagare erbjuds möjligheter till fördjupade kunskaper om vetenskapligt förankrade arbets- och förhållningssätt, som är relevanta för enskilda lärmiljöers förutsättningar och lärares professionella, pedagogiska arbete. 

Det är i huvudsak svenska förhållanden som fokuseras i kursen, men det knyts också an till internationella forskningsrön och erfarenheter. Under kursen arbetar deltagarna med ett individuellt utvalt problemområde. Preventivt, praktiskt arbete beskrivs, planeras och förankras vetenskapligt samt anpassas till en specifik lärmiljös särskilda förutsättningar. Problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring betonas.

Kursen är indelad i följande tre moment: 

Moment 1: Perspektiv på trygghet och identitet i samtidens lärmiljöer, 5 hp
(Perspectives on Safety and Identity in Contemporary Learning Environments 5 credits)

I kursens första moment identifieras och analyseras möjligheter och utmaningar för trygghet och lärande i relation till identitet och intersektionalitet. En utbildningsrelaterad situation med relevans för momentet behandlas ur flera perspektiv. Erfarenhetsbaserad kunskap kombineras med teoretiska begrepp för att fördjupa kunskaper om relationen mellan lärande, identitetsskapande och upplevelsen av social trygghet. 

Moment 2: Professionellt förhållningssätt till trygghet, identitet och lärande, 5 hp
(Professional Approach to Safety, Identity and Learning, 5 credits)

Med kritisk och problematiserande ansats behandlas utmaningar och möjligheter för det professionella arbetet med att främja inkluderande lärmiljöer. Här fördjupas kunskaper om vetenskapligt förankrade arbets- och förhållningssätt, relevanta för den enskilda lärmiljöns förutsättningar. Kunskaperna tillämpas genom att den studerande utformar ett plandokument för trygghetsfrämjande förhållningssätt i individuellt utvald lärmiljö. 

Moment 3: Vetenskaplig studie och rapport 5 hp
(Scientific Study and Report, 5 credits)

I det tredje och sista momentet genomför kursens deltagare en självständig, vetenskaplig studie och skriver en vetenskaplig rapport om den. Detta vetenskapliga arbete utformas av den studerande och ska omfatta ett specifikt fenomen, en situation eller en händelse med relevans för kursens innehåll. Därigenom ges den studerande möjligheter till både tillämpning och ytterligare fördjupning av sina kunskaper om relationen mellan lärande, identitetsskapande och upplevelsen av social trygghet i samtidens lärmiljöer. 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Perspektiv på trygghet och identitet i samtidens lärmiljöer, 5 hp
För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och visa förståelse för möjligheter och utmaningar för att skapa trygga lärmiljöer
 • uppvisa övergripande och fördjupad kunskap om centrala begrepp och teorier relevanta för trygghet, identitet och intersektionalitet

Färdigheter och förmåga

 • identifiera och beskriva en situation i vilken aspekter av trygghet, lärande, identitet och intersektionalitet ingår

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera, diskutera samt kritiskt reflektera över trygghet och identitet i samtidens lärmiljöer ur personliga och vetenskapliga perspektiv

Moment 2: Professionellt förhållningssätt till trygghet, identitet och lärande, 5 hp
För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa god kännedom om styrdokument och forskning som är relevant för professionellt och vetenskapligt grundat förhållningssätt i trygghetsfrämjande, pedagogiskt arbete

Färdigheter och förmåga

 • granska relevanta styrdokument utifrån ett normkritiskt perspektiv och    problematisera deras betydelse för professionellt pedagogiskt arbete
 • planera för genomförande av professionellt pedagogiskt arbete med målet att bidra till en trygg lärmiljö

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper genom att redogöra för, samt diskutera hur, vetenskapligt grundad kunskap kan omsättas i praktiken för att främja trygghet i samtidens lärmiljöer

Moment 3: Vetenskaplig studie och rapport 5 hp
För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • identifiera, problematisera och analysera ett utbildningsrelaterat fenomen för att synliggöra relationen mellan lärande, trygghet och identitet
 • uppvisa grundläggande förståelse för hur en vetenskaplig studie planeras, genomförs och rapporteras

Färdigheter och förmåga

 • utifrån formulerat syfte och forskningsfrågor självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie relevant för kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt diskutera aspekter av lärande, trygghet och identitet i relation till aktuell forskning och studiens resultat
 • kritiskt och konstruktivt analysera, diskutera och värdera genomförandet och resultatet av den egna studien

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans, i form av egna litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial.

Utvärdering sker efter slutförd kurs.
 

Examination

För samtliga moment sker examination fortlöpande med individuella inlämningsuppgifter, samt i form av seminarier, skriftliga redovisningar och en avslutande rapportskrivning.

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och metodiska aspekter samt förmågan att kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kan inte läsas i kombination med 2PE144 Trygga lärmiljöer, identitet och intersektionalitet, 15 hp.I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edling Silvia
  Demokratidilemman i läraruppdraget : att arbeta för lika villkor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 189 s. :
  ISBN: 9789147111596
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frånberg Gun-Marie
  Efter barnets århundrade : utmaningar för 2000-talets förskola
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 170 s. :
  ISBN: 9789144103464
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Liedman Sven-Eric
  Hets! : en bok om skolan
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonniers : 2012 : 330 s. :
  ISBN: 978-91-0-100289-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible Boy : the making of contemporary masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Umeå : Department of applied educational science, Umeå university : 2015 : 226 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-232-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible girl : "ceci n'est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Department of Applied Educational Science, Umeå University : 2013 : 284 s. :
  ISBN: 9789174594621
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Boyd Danah
  It's complicated : the social lives of networked teens
  New Haven : Yale University Press : cop. 2014 : xi, 281 s. :
  ISBN: 9780300166316
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordin-Hultman Elisabeth
  Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2004 : 247 s. :
  ISBN: 91-47-05196-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kronlid David
  Skolans värdegrund 2.0 : etik för en osäker tid
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 195 sidor :
  ISBN: 9789127146525
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jobér Anna
  Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-27-13936-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Haug Marika
  Trygghet i skolan
  Stockholm : Stiftelsen Tryggare Sverige : 2021 : 120 sidor :
  ISBN: 9789172238268
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
  Håkansson Jan, Sundberg Daniel
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 309 s. :
  ISBN: 978-91-27-13344-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion.
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget, 2002 (Uppsala : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]

  Ladda ner pdf

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Hultman Annica, Ribaeus Katarina
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 178 sidor :
  ISBN: 9789147139842
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grundskolors arbete med jämställdhet : med särskild fokus på en trygg skolmiljö för alla elever
  Ingår i:
  Skolinspektionen [Elektronisk resurs]
  2014-12-29T12:00:00+01:00 :
  https://skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2020/jamstalldhet/rapport--grundskolors_arbete_med_jamstalldhet_slutversion.pdf

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Reay Diane
  Miseducation : inequality, education and the working classes
  Bristol : Policy Press : 2017 : 236 sidor :
  ISBN: 9781447330653
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skollagen (2010:800) : med Lagen om införande av skollagen (2010:801)
  6., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 224 s. :
  ISBN: 9789139114901
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edling Silvia
  Demokratidilemman i läraruppdraget : att arbeta för lika villkor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 189 s. :
  ISBN: 9789147111596
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frånberg Gun-Marie
  Efter barnets århundrade : utmaningar för 2000-talets förskola
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 170 s. :
  ISBN: 9789144103464
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Liedman Sven-Eric
  Hets! : en bok om skolan
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonniers : 2012 : 330 s. :
  ISBN: 978-91-0-100289-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible Boy : the making of contemporary masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Umeå : Department of applied educational science, Umeå university : 2015 : 226 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-232-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible girl : "ceci n'est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Department of Applied Educational Science, Umeå University : 2013 : 284 s. :
  ISBN: 9789174594621
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Boyd Danah
  It's complicated : the social lives of networked teens
  New Haven : Yale University Press : cop. 2014 : xi, 281 s. :
  ISBN: 9780300166316
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordin-Hultman Elisabeth
  Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2004 : 247 s. :
  ISBN: 91-47-05196-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kronlid David
  Skolans värdegrund 2.0 : etik för en osäker tid
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 195 sidor :
  ISBN: 9789127146525
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jobér Anna
  Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-27-13936-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
  Håkansson Jan, Sundberg Daniel
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 309 s. :
  ISBN: 978-91-27-13344-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion.
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget, 2002 (Uppsala : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]

  Ladda ner pdf

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grundskolors arbete med jämställdhet : med särskild fokus på en trygg skolmiljö för alla elever
  Ingår i:
  Skolinspektionen [Elektronisk resurs]
  2014-12-29T12:00:00+01:00 :
  https://skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2020/jamstalldhet/rapport--grundskolors_arbete_med_jamstalldhet_slutversion.pdf

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Reay Diane
  Miseducation : inequality, education and the working classes
  Bristol : Policy Press : 2017 : 236 sidor :
  ISBN: 9781447330653
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skollagen (2010:800) : med Lagen om införande av skollagen (2010:801)
  6., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 224 s. :
  ISBN: 9789139114901
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edling Silvia
  Demokratidilemman i läraruppdraget : att arbeta för lika villkor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 189 s. :
  ISBN: 9789147111596
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frånberg Gun-Marie
  Efter barnets århundrade : utmaningar för 2000-talets förskola
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 170 s. :
  ISBN: 9789144103464
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Liedman Sven-Eric
  Hets! : en bok om skolan
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonniers : 2012 : 330 s. :
  ISBN: 978-91-0-100289-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible Boy : the making of contemporary masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Umeå : Department of applied educational science, Umeå university : 2015 : 226 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-232-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible girl : "ceci n'est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Department of Applied Educational Science, Umeå University : 2013 : 284 s. :
  ISBN: 9789174594621
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Boyd Danah
  It's complicated : the social lives of networked teens
  New Haven : Yale University Press : cop. 2014 : xi, 281 s. :
  ISBN: 9780300166316
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordin-Hultman Elisabeth
  Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2004 : 247 s. :
  ISBN: 91-47-05196-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kronlid David
  Skolans värdegrund 2.0 : etik för en osäker tid
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 195 sidor :
  ISBN: 9789127146525
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jobér Anna
  Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-27-13936-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
  Håkansson Jan, Sundberg Daniel
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 309 s. :
  ISBN: 978-91-27-13344-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion.
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget, 2002 (Uppsala : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]

  Ladda ner pdf

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Reay Diane
  Miseducation : inequality, education and the working classes
  Bristol : Policy Press : 2017 : 236 sidor :
  ISBN: 9781447330653
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skollagen (2010:800) : med Lagen om införande av skollagen (2010:801)
  6., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 224 s. :
  ISBN: 9789139114901
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Boyd Danah
  It's complicated : the social lives of networked teens
  New Haven : Yale University Press : cop. 2014 : xi, 281 s. :
  ISBN: 9780300166316
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edling Silvia
  Demokratidilemman i läraruppdraget : att arbeta för lika villkor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 189 s. :
  ISBN: 9789147111596
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frånberg Gun-Marie
  Efter barnets århundrade : utmaningar för 2000-talets förskola
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 170 s. :
  ISBN: 9789144103464
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible girl : "ceci n'est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Department of Applied Educational Science, Umeå University : 2013 : 284 s. :
  ISBN: 9789174594621
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
  Håkansson Jan, Sundberg Daniel
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 309 s. :
  ISBN: 978-91-27-13344-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible Boy: The Making of Contemporary Masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2015 :
  Ladda ner utgåvan
  Obligatorisk

  Liedman Sven-Eric
  Hets! : en bok om skolan
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonniers : 2012 : 330 s. :
  ISBN: 978-91-0-100289-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordin-Hultman Elisabeth
  Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2004 : 247 s. :
  ISBN: 91-47-05196-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion.
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget, 2002 (Uppsala : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jobér Anna
  Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-27-13936-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]

  Ladda ner pdf

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skollagen (2010:800) : med Lagen om införande av skollagen (2010:801)
  6., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 224 s. :
  ISBN: 9789139114901
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Reay Diane
  Miseducation : inequality, education and the working classes
  Bristol : Policy Press : 2017 : 236 sidor :
  ISBN: 9781447330653
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Boyd Danah
  It's complicated : the social lives of networked teens
  New Haven : Yale University Press : cop. 2014 : xi, 281 s. :
  ISBN: 9780300166316
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edling Silvia
  Demokratidilemman i läraruppdraget : att arbeta för lika villkor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 189 s. :
  ISBN: 9789147111596
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frånberg Gun-Marie
  Efter barnets århundrade : utmaningar för 2000-talets förskola
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 170 s. :
  ISBN: 9789144103464
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible girl : "ceci n'est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Department of Applied Educational Science, Umeå University : 2013 : 284 s. :
  ISBN: 9789174594621
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
  Håkansson Jan, Sundberg Daniel
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 309 s. :
  ISBN: 978-91-27-13344-0 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible Boy: The Making of Contemporary Masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2015 :
  Ladda ner utgåvan

  Liedman Sven-Eric
  Hets! : en bok om skolan
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonniers : 2012 : 330 s. :
  ISBN: 978-91-0-100289-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordin-Hultman Elisabeth
  Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2004 : 247 s. :
  ISBN: 91-47-05196-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion.
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget, 2002 (Uppsala : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jobér Anna
  Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-27-13936-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hermerén Göran
  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2011 : 129 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-189-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]

  Ladda ner pdf

  Lika rättigheter i förskolan
  Ingår i:
  Diskrimineringsombudsmannen [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Diskrimineringsombudsmannen (DO) : 20??- : sid. 66 :
  http://www.do.se/stodmaterial/forskola-skola-och-hogskola/lika-rattigheter-i-forskolan/

  Lika rättigheter i skolan
  Ingår i:
  Diskrimineringsombudsmannen [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Diskrimineringsombudsmannen (DO) : 20??- :
  Ladda ner pdf

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skollagen (2010:800) : med Lagen om införande av skollagen (2010:801)
  6., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 224 s. :
  ISBN: 9789139114901
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar

 • Giltig från: 2017 vecka 35

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Boyd Danah
  It's complicated : the social lives of networked teens
  New Haven : Yale University Press : cop. 2014 : xi, 281 s. :
  ISBN: 9780300166316
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edling Silvia
  Demokratidilemman i läraruppdraget : att arbeta för lika villkor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 189 s. :
  ISBN: 9789147111596
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frånberg Gun-Marie
  Efter barnets århundrade : utmaningar för 2000-talets förskola
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 170 s. :
  ISBN: 9789144103464
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible girl : "ceci n'est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Department of Applied Educational Science, Umeå University : 2013 : 284 s. :
  ISBN: 9789174594621
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
  Håkansson Jan, Sundberg Daniel
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 309 s. :
  ISBN: 978-91-27-13344-0 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible Boy: The Making of Contemporary Masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2015 :
  Ladda ner utgåvan

  Liedman Sven-Eric
  Hets! : en bok om skolan
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonniers : 2012 : 330 s. :
  ISBN: 978-91-0-100289-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordin-Hultman Elisabeth
  Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2004 : 247 s. :
  ISBN: 91-47-05196-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion.
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget, 2002 (Uppsala : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapsrådet
  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
  ISBN: 91-7307-008-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jobér Anna
  Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-27-13936-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]

  Ladda ner pdf

  Lika rättigheter i förskolan
  Ingår i:
  Diskrimineringsombudsmannen [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Diskrimineringsombudsmannen (DO) : 20??- : sid. 66 :
  http://www.do.se/stodmaterial/forskola-skola-och-hogskola/lika-rattigheter-i-forskolan/

  Lika rättigheter i skolan
  Ingår i:
  Diskrimineringsombudsmannen [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Diskrimineringsombudsmannen (DO) : 20??- :
  Ladda ner pdf

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skollagen (2010:800) : med Lagen om införande av skollagen (2010:801)
  6., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 224 s. :
  ISBN: 9789139114901
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar

 • Giltig från: 2017 vecka 33

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Boyd Danah
  It's complicated : the social lives of networked teens
  New Haven : Yale University Press : cop. 2014 : xi, 281 s. :
  ISBN: 9780300166316
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edling Silvia
  Demokratidilemman i läraruppdraget : att arbeta för lika villkor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 189 s. :
  ISBN: 9789147111596
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frånberg Gun-Marie
  Efter barnets århundrade : utmaningar för 2000-talets förskola
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 170 s. :
  ISBN: 9789144103464
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible girl : "ceci n'est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Department of Applied Educational Science, Umeå University : 2013 : 284 s. :
  ISBN: 9789174594621
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
  Håkansson Jan, Sundberg Daniel
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 309 s. :
  ISBN: 978-91-27-13344-0 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Invisible Boy: The Making of Contemporary Masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2015 :
  Ladda ner utgåvan

  Liedman Sven-Eric
  Hets! : en bok om skolan
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonniers : 2012 : 330 s. :
  ISBN: 978-91-0-100289-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordin-Hultman Elisabeth
  Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2004 : 247 s. :
  ISBN: 91-47-05196-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion.
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget, 2002 (Uppsala : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapsrådet
  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
  ISBN: 91-7307-008-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Ingår i:
  [UNICEF Sverige - samling av trycksaker]

  Ladda ner pdf

  Lika rättigheter i förskolan
  Ingår i:
  Diskrimineringsombudsmannen [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Diskrimineringsombudsmannen (DO) : 20??- : sid. 66 :
  http://www.do.se/stodmaterial/forskola-skola-och-hogskola/lika-rattigheter-i-forskolan/

  Lika rättigheter i skolan
  Ingår i:
  Diskrimineringsombudsmannen [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Diskrimineringsombudsmannen (DO) : 20??- :
  Ladda ner pdf

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skollagen (2010:800) : med Lagen om införande av skollagen (2010:801)
  6., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 224 s. :
  ISBN: 9789139114901
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar