Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Turism-GIS, 15 hp

Engelskt namn: Tourism GIS

Denna kursplan gäller: 2014-11-10 och tillsvidare

Kurskod: 2KG075

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2013-10-28

Reviderad av: Prefekten, 2014-11-06

Innehåll

Kursen inleds med att introducera den studerande i datorbaserad analys av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS). Vidare behandlas teoretisk och tillämpad kartografi samt enklare tematiska analyser av kartmaterial från befintliga databaser. Användning av GIS för att studera turismrelaterade problemområden ägnas speciell uppmärksamhet. Den GIS-programvara som används i kursen är ArcGIS Desktop.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. förklara grundläggande begrepp relaterade till kartografi och GIS,

Färdighet och förmåga
2. framställa och tolka enklare tematiska kartor med hjälp av GIS,
3. förstå och applicera grundläggande principer i kartdesign,
4. applicera ett rumsligt perspektiv på turismutveckling och turismanalys, och
5. tillämpa GIS som stöd i skriftliga och muntliga redogörelser för rumsliga analyser inom turismrelaterade problemområden.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Övningarna – både under handledning av lärare och i form av eget arbete – utgör ett väsentligt inslag under kursen. I kursen ingående seminarier utgör examinationstillfällen. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom redovisning av arbetsuppgifter, en salstentamen och en hemtentamen. För studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie provtillfällen erbjuds ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Betyg på kursen sätts först när alla prov och moment är godkända. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. Närmare anvisningar om prov och redovisningar lämnas vid kursstarten.

Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 11b § HF). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

TILLGODORÄKNANDE: Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.
 

Litteratur