"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Turism och geografi, 15 hp

Engelskt namn: Tourism and Geography

Denna kursplan gäller: 2017-06-12 och tillsvidare

Kurskod: 2KG101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: AF

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2014-03-14

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-27

Innehåll

Kursen omfattar två moment om vardera 7,5hp.
Moment 1. Turismgeografiska perspektiv på kulturgeografi (7.5 hp)
Momentet ger en översikt över flera centrala områden inom kulturgeografisk forskning och analyserar dessa ur ett turismgeografiskt perspektiv. Vid sidan om forskning om stad och land diskuteras perspektiv på migration, mobilitet och lokal och regional ekonomisk utveckling. För respektive tema diskuteras hur forskning om detta kan appliceras och relateras till turismgeografi. Frågor som ställs är vad turismgeografisk forskning kan lära sig från övrig kulturgeografisk forskning men också vad den senare kan lära sig från turismgeografisk forskning. På så vis positioneras turismgeografi som integrerad del av kulturgeografi.
Moment 2. Turismgeografi (7,5 hp).
Momentet behandlar turismgeografi och dess position inom kulturgeografin. Fokus riktas på idétraditioner inom turismgeografi. Studenterna görs förtrogna med centrala arbeten och teorier inom turismgeografi. Särskilt vikt läggs på turism som ekonomisk verksamhet. Momentet demonstrerar också debatten kring aktuella teman inom turismforskning utifrån kritiska perspektiv. Vid sidan om den obligatoriska kurslitteraturen förväntas deltagarna att fördjupa sig inom det turismgeografiska tema som står i fokus för det avslutande examensarbetet eller ett annat för den individuella fördjupningen relevant område.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. redogöra för centrala teorier inom kulturgeografi och turismgeografi
2. redogöra för relationen mellan turismgeografi och kulturgeografi
3. sammanfatta och syntetisera olika teman inom turismgeografisk forskning på ett fördjupat sätt
Färdighet och förmåga
4. tillämpa kulturgeografiska teorier på turism
5. analysera forskningsfältet med avseende på aktuella forskningsfrågeställningar
6. diskutera och presentera turismgeografiska teorier och teman såväl muntligt som skriftligt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. förhålla sig kritiskt gentemot existerande kunskap inom turismgeografin
 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan

 

Undervisningens upplägg

Undervisning genomförs vid sidan om inledande föreläsningar huvudsakligen i seminarieform. Seminarierna är obligatoriska och studenterna presenterar och diskuterar olika texter enligt lärarnas anvisningar. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen består dels av aktivt deltagande i seminarier och inlämnande av skriftliga övningsuppgifter, dels av muntlig tentamen. På dessa arbetsuppgifter och seminarier ges något av betygen A-FX.
Examinationen av seminarier tar hänsyn till seminariedeltagande, muntliga presentationer, och skriftliga inlämningsuppgifter. För varje seminarium bedöms den skriftliga inlämningsuppgiften. Studenterna förväntas också bidra med kritiska presentationer av seminarielitteraturen. Därutöver görs en bedömning av deltagandet i seminariediskussionerna. Varje moment avslutas med en muntlig tentamen. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
Examinationen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.
Betyg kan ej överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.  I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6, kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt. Blankett för tillgodoräknande http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden.
.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 24

Moment 1

Mobility and place : enacting Northern European peripheries
Bærenholdt Jørgen Ole, Granås Brynhild
Aldershot : Ashgate : 2008 : 255 s. :
ISBN: 9780754671411 (hbk.) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Woods Michael
Rural
London : Routledge : 2011 : xi, 336 p. :
ISBN: 0415442400
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Migration theory : talking across disciplines
Brettell Caroline, Hollifield James Frank
2. ed. : London : Routledge : cop. 2008 : viii, 296 s. :
ISBN: 9780415954266
Se Umeå UB:s söktjänst

Economic geography : a contemporary introduction
Coe Neil M., Yeung Henry Wai-Chung, Kelly Philip F.
2. ed. : Hoboken, NJ : Wiley : 2013 : xxviii, 541 s. :
ISBN: 9780470943380
Se Umeå UB:s söktjänst

Castree Noel
Nature
London : Routledge : 2005 : xxv, 281 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0422/2004020984.html
ISBN: 0415339049
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2

Tourism, creativity and development
Richards Greg., Wilson Julie
London : Routledge : 2007. : 323 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0717/2007018400.html
ISBN: 0-415-42756-8 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Singh Tejvir
Critical debates in tourism
Buffalo : Channel View Publications : c2012 : 398 s. :
ISBN: 9781845413422 (hardback : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Geographies of tourism [Elektronisk resurs] : European research perspectives
Anton Clavé S., Wilson Julie
Bingley, U.K. : Emerald : 2013. : 1 online resource (260 p.) :
ISBN: 9781781902615 (electronic bk.) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tourism destination evolution
Brouder Patrick, Anton Clavé S., Gill Alison, Ioannides Dimitri
London : Routledge : 2017. : 1 online resource (199 pages) :
ISBN: 9781317009542
Se Umeå UB:s söktjänst

Lean Garth
Transformative travel in a mobile world
Wallingford : CABI : 2015 : xii, 262 s. :
ISBN: 9781780643991
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur enligt lärarens anvisning tillkommer.