"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Turismekonomi A

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar två moment om vardera 7,5 högskolepoäng: Moment 1: Introduktion till samhällseko­nomi (7,5 hp) Momentet inleds på mikronivå vars avsikt är att ge kunskap om hur marknadsmeka­nismer och politiska beslutet påverkar samhällets fördelning av resurser till hus­håll och företag. Faktorer som påverkar hushållens konsumtion och företagens produktion av varor och tjänster studeras. Prisbildningen på en konkurrensmarknad och dess betydelse för en effektiv fördel­ning av samhällets resurser studeras och analyseras. Olika marknadsformer be­handlas översiktligt. Momentet fortsätter därefter på makro­nivå. Avsikten är här att ge kunskaper om ekonomiska omständigheter och ekono­misk politik som påverkar samhällsutvecklingen. Samhällets ekonomi som helhet studeras och analyseras. De faktorer som bestämmer produktionens tillväxt, arbets­löshet och inflation behandlas. Kredit­marknadens och utrikeshandelns roll inom samhällsekonomin studeras. Därvid beak­tas ett ökat europeiskt sam­arbete. Moment 2: Turismekonomi (7,5 hp) I detta moment tillämpas nationaleko­nomisk teori på turismnäringens (och tjänstenäringars) problem. I momentet diskuteras särdrag för utbud av och efter­frågan efter tjänster i turism. Vidare be­handlas upplåtelse av och prissättning av natur- och kulturmiljöer (t ex ekoturism). En översikt ges över turismnäringens sam­hällsekonomiska betydelse samt om meto­der för att beräkna turismekonomiska ef­fekter.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare