Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Turismkunskap II, 5 hp

Engelskt namn: Tourism II

Denna kursplan gäller: 2015-10-05 och tillsvidare

Kurskod: 2KG069

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2011-02-04

Reviderad av: Prefekten, 2015-10-06

Innehåll

Inom kursen riktas fokus på naturturism och kulturarvsturism. I det sammanhanget ges en översikt av karaktärsdrag och effekter av dessa turismformer. Studenterna får en inblick i vilka aktörer det finns i dessa branscher, betydelsen av marknadsföring, och turismens roll i regional utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna 
 
Kunskap och förståelse
- 1 förklara grundläggande begrepp i turism, 
- 2 förklara och ge exempel på faktorer som påverkar turism,  
- 3 känna till effekter av natur- och kulturarvsturism, 
- 4 förklara natur- och kulturarvsturismens betydelse för regional utveckling,
 
Färdighet och förmåga
- 5 söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar. För kursen relevanta genusaspekter presenteras fortlöpande i undervisningen. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen och genom redovisning av arbetsuppgifter. På kursen ges betyget Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Omtentamen och övrig examination, baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen, garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 41

Heritage tourism
Timothy Dallen J., Boyd Stephen W.
New York : Pearson Education : 2003 : 327 s. :
ISBN: 0-582-36970-3
Se bibliotekets söktjänst

Steene Anders
Turism : om att sälja drömmar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 154 s. :
ISBN: 978-91-44-08656-9
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar, ca 50 sidor, enligt kursledningens anvisningar.