Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska A, Kultur och muntlig färdighet, 7,5 hp

Engelskt namn: German A, Culture and Oral Presentation

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 1TY006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-04-04

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

I kursen ingår studier av de tyskspråkiga ländernas historia samt dagens geografiska, kulturella, politiska och övriga samhällsförhållanden samt muntliga och skriftliga övningar.

Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1: Tysk realia och kultur, 4,5 hp
Studier av de tyskspråkiga ländernas historia och deras politiska, geografiska, kulturella och övriga samhällsförhållanden. Träning av informationssökning och kritisk granskning av källor.

Moment 2: Uttal, 1 hp
Genomgång av ljudbildning, ordaccent och intonation i tyskt standardspråk samt av skillnader mellan varandra närstående svenska och tyska fonetiska företeelser kopplade till praktiska övningar.

Moment 3: Muntlig framställning, 2 hp
Träning av förmågan att uttrycka sig i tal på tyska i olika kommunikationssituationer, varvid särskild tonvikt läggs på ordförråd och fraseologi. I kursen ingår träning av både produktiva och interaktiva former av muntlig kommunikation.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
 • redogöra för grundläggande fakta om de tyskspråkiga länderna;
 • förklara och diskutera skillnader mellan Tyskland och Sverige i första hand när det gäller det politiska systemet och utbildningssystemet;
 • med viss handledning genomföra en individuell fördjupningsuppgift med anknytning till ett av kursens teman och presentera resultatet muntligt och skriftligt;
 • läsa upp såväl oförberedd som förberedd tysk text utan förståelsehämmande brytning;
 • redogöra för tyskans grundläggande uttals- och intonationsregler;
 • tyda fonetisk transkription av tyska ord och fraser;
 • muntligt beskriva, berätta, referera och sammanfatta ett i förväg känt kommunikationsinnehåll på tyska utan förståelsehämmande språkfel;
 • delta aktivt i samtal om kända och okända ämnen på tyska och därvid argumentativt framföra och bemöta åsikter.

Behörighetskrav

Tyska steg 3 Eller: Tyska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Tyska, Kvalifikationskurs 7,5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg


När kursen ges som nätkurs gäller följande:
Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. I kursen ingår ett antal seminarier som genomförs vid fasta tider. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Undervisningen består av obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter (moment 1 och 3) samt uttalsövningar med teoretiska inslag (moment 2). Närvaro är obligatorisk i moment 1 och 3. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.
 

Examination

Moment 1: Fortlöpande examination samt projektarbete som presenteras skriftligt och muntligt (4,5 hp)

Moment 2: Muntligt prov efter momentets slut (1 hp)

Moment 3: Fortlöpande examination med redovisning av uppgifter samt avslutande muntligt prov (2 hp)

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Fortlöpande examination och muntlig redovisning av uppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Skriftlig redovisning av projektarbete i mom. 1 samt muntligt prov i mom. 2 och mom. 3 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd och bestämmer således betyget för momentet.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 4,5 högskolepoäng.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 2

  Obligatorisk litteratur 1: Tysk realia och kultur

  Material som hämtas från Internet. Litteratur till projektarbete väljs i samråd med lärare.

  Obligatorisk litteratur 2: Uttal

  Ausspracheübungen. Kompendium (c:a 10 s.), tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens lärplattform. Thorén, Anna 2007: Deutsche Phonologie für das erste Semester. Kompendium (c:a 35 s.), hämtas från kursens lärplattform.

  Obligatorisk litteratur 3: Muntlig framställning

  Material hämtas från kursens lärplattform.

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  För alla områden är dessa ordböcker nödvändiga: Norstedts tysk-svenska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan. Norstedts svensk-tyska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan.

  Obligatorisk litteratur Moment 1: Tysk realia och kultur

  Kompendium zur Landeskunde und Kultur. Kompendium (c:a 40 s.), säljs på inst. Material som hämtas från Internet. Litteratur till projektarbete väljs i samråd med lärare.

  Referenslitteratur: Parry, Christoph 1993: Menschen, Werke, Epochen. Eine Einführung in die deutsche Kulturgeschichte. München: Max Hueber-Verlag. Sauer, Fritz Joachim (utg) 1994: Neue Dreiländerkunde. Deutschland, Österreich und Schweiz (mit Liechtenstein) im Querschnitt. Berlin: Inform-Verlag.

  Obligatorisk litteratur Moment 2: Uttal

  Moment 6 Uttal Obligatorisk litteratur: Ausspracheübungen. Kompendium (c:a 10 s.), säljs på inst. Thorén, Anna 2007: Deutsche Phonologie für das erste Semester. Kompendium (c:a 35 s.), säljs på inst.

  Referenslitteratur

  Duden Band 6: Duden Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardsprache. Mannheim:Dudenverlag 1990.

  Obligatorisk litteratur Moment 3: Muntlig framställning

  Stencilerat material, säljs på inst.