Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska A med allmän inriktning, 30 hp

Engelskt namn: German A

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 1TY010

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-04-04

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-12-31

Innehåll

I kursen ingår studier av tysk grammatik ur ett kontrastivt perspektiv, modern tyskspråkig litteratur samt de tyskspråkiga ländernas historia och deras politiska, geografiska, kulturella och övriga samhällsförhållanden. Vidare ingår träning i informationssökning och bruk av hjälpmedel. Analys och diskussion av texter ur ett språk- och litteraturvetenskapligt perspektiv samt muntliga och skriftliga övningar är centrala delar av kursen.

Kursen är indelad i fyra områden om vardera 7,5 högskolepoäng som i sin tur är indelade i delkurser.
Område I: Den moderna tyskans struktur
1. Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp
Studier av olika nivåer i det språkliga systemet med tillhörande terminologi. Analys av texter ur språkvetenskapligt perspektiv.
2. Tysk grammatik, 6 hp
Studier av tysk syntax och morfologi ur ett kontrastivt perspektiv. Övning i att använda och kritiskt betrakta grammatikbeskrivningar.

Område II: Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria
3. Introduktion i litteraturvetenskap, 1,5 hp
Träning i att analysera litterära texter, söka information och skriva text utifrån litteraturvetenskapliga principer.
4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp
Läsning och analys av modern skönlitteratur av vilka huvuddelen behandlar temat "Literatur in der Gegenwart". Därigenom belyses också samhällets värdegrund i går och i dag liksom historiskt skilda villkor för människans existens, till exempel vad gäller mänskliga rättigheter och genus. Introduktion i tysk litteraturhistoria från omkring år 1900 till idag.

Område III: Kultur och muntlig framställning
5. Tysk realia och kultur, 4,5 hp
Studier av de tyskspråkiga ländernas historia och deras politiska, geografiska, kulturella och övriga samhällsförhållanden. Träning i informationssökning och kritisk granskning av källor.
6. Uttal, 1 hp
Genomgång av ljudbildning, ordaccent och intonation i tyskt standardspråk samt av skillnader mellan varandra närstående svenska och tyska fonetiska företeelser kopplade till praktiska övningar. Träning i att observera och reflektera över eget och andras uttal.
7. Muntlig framställning, 2 hp
Träning av förmågan att uttrycka sig i tal på tyska i olika kommunikationssituationer. I kursen ingår träning av både produktiva och interaktiva former av muntlig kommunikation.

Område IV: Ordförråd och skriftlig färdighet
8. Ordförråd och fraseologi, 1,5 hp
Studier av ordförråd och fraseologi.
9. Textproduktion, 3 hp
Analys av textsorter och texters struktur samt träning av den egna förmågan att planera, producera och revidera skrivna texter av olika slag på tyska och att ge respons på medstuderandes texter.
10. Referat och översättning, 3 hp
Träning i att på god tyska sammanfatta tyska texter med allmänt innehåll. Analys av svenska texter som utgångspunkt för översättning samt övning i att översätta svensk normalprosa till tyska.

Förväntade studieresultat

Område I: Den moderna tyskans struktur
För betyget Godkänd ska den studerande 
 • kunna analysera satser och kortare texter på olika språkliga nivåer;
 • kunna använda grundläggande språkvetenskapliga begrepp vid analys av texter;
 • utifrån sats- och textexempel kunna beskriva systematiska morfologiska och syntaktiska skillnader mellan svenska och tyska;
 • uppvisa god behärskning av tyskans morfologi och grundläggande syntax;
 • i någon grad kunna förklara grammatiska fenomen samt jämföra och kommentera grammatikbeskrivningar.
Område II: Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria
För betyget Godkänd ska den studerande  
 • kunna analysera enklare texter ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
 • kunna hitta för en given uppgift relevant litteraturvetenskaplig information om författare och litteraturhistoria främst i skriftliga källor och presentera denna;
 • kunnaredogöra för några epoktypiska drag i modern tyskspråkig litteratur och utifrån detta inplacera lästa texter i sitt litteraturhistoriska sammanhang.
Område III: Kultur och muntlig framställning
För betyget Godkänd ska den studerande  
 • kunna redogöra för tyskans grundläggande uttals- och intonationsregler;
 • kunna tyda fonetisk transkription av tyska ord och fraser;
 • kunna läsa upp såväl oförberedd som förberedd tysk text utan förståelsehämmande brytning;
 • kunna muntligt beskriva, berätta, referera och sammanfatta ett i förväg känt kommunikationsinnehåll på tyska utan förståelsehämmande språkfel;
 • kunna delta aktivt i samtal om olika ämnen på tyska och därvid argumentativt framföra och bemöta åsikter;
 • kunna redogöra för huvuddragen i de tyskspråkiga ländernas geografi, moderna historia, politiska system och utbildningssystem samt göra jämförelser med förhållanden i Sverige;
 • med viss handledning kunna genomföra en individuell fördjupningsuppgift med anknytning till ett av områdets teman och presentera resultatet muntligt och skriftligt.
Område IV: Ordförråd och skriftlig färdighet
För betyget Godkänd ska den studerande  
 • både kunna förstå och själv producera centrala delar av tyskans grundläggande ord- och frasförråd;
 • kunna producera en text på tyska som uppfyller textsortspecifika krav och är språkligt någorlunda korrekt;
 • kunna analysera svenska sakprosatexter ur ett grammatiskt och ordförrådsmässigt perspektiv och beskriva var skillnader finns jämfört med tyskan;
 • kunna sammanfatta tysk text på någorlunda korrekt tyska.

Behörighetskrav

Tyska steg 3 Eller: Tyska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ:Tyska, Kvalifikationskurs 7,5 hp eller motsv

Undervisningens upplägg

Flertalet delkurser löper parallellt under terminen. Icke schemalagd tid används för självstudier. Närvaro är obligatorisk i de delkurser och delar av delkurser som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

1. Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp
Lektionsundervisning.
2. Tysk grammatik, 6 hp
Lektionsundervisning med analys- och tillämpningsövningar.
3. Introduktion i litteraturvetenskap, 1,5 hp
Introduktion i användning av bibliotekets resurser samt obligatoriska seminarier kring litteraturvetenskapliga grundbegrepp och deras tillämpning vid litteraturanalys.
4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp
Obligatoriska seminarier kring lästa texter. Föreläsningar i litteraturhistoria.
5. Tysk realia och kultur, 4,5 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av mindre referatuppgifter.
6. Uttal, 1 hp
Uttalsövningar med teoretiska inslag.
7. Muntlig framställning, 2 hp
Obligatoriska övningar i muntlig framställning, t.ex. strukturerade presentationer och diskussioner.
8. Ordförråd och fraseologi, 1,5 hp
Lektionsundervisning.
9. Textproduktion, 3 hp
Seminarier kring textsorter och textproduktion samt läsning och kommentar av andras texter.
10. Referat och översättning, 3 hp
Lektionsundervisning.

Examination

Examinationen består av:
1. Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp
Bedömning av inlämningsuppgifter.
2. Tysk grammatik, 6 hp
Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.
3. Introduktion i litteraturvetenskap, 1,5 hp
Fortlöpande examination samt en muntlig och en skriftlig uppgift.
4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp
Fortlöpande examination samt muntligt prov i litteraturhistoria vilket också omfattar en sammanfattande diskussion av seminarietexterna.
5. Tysk realia och kultur, 4,5 hp
Nätbaserade prov samt projektarbete som presenteras skriftligt och muntligt.
6. Uttal, 1 hp
Muntligt prov efter kursens slut.
7. Muntlig framställning, 2 hp
Fortlöpande examination med redovisning av uppgifter.
8. Ordförråd och fraseologi, 1,5 hp
Två inlämningsuppgifter.
9. Textproduktion, 3 hp
Två inlämningsuppgifter.
10. Referat och översättning, 3 hp
Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov i referat.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 1: Introduktion i språkvetenskap, 8: Ordförråd och fraseologi samt 9: Textproduktion bedöms dock bara med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 16,5 högskolepoäng.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 2

För alla områden är dessa ordböcker nödvändiga:
Norstedts tysk-svenska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan.
Norstedts svensk-tyska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan.

1. Introduktion i språkvetenskap

Introduktion i språkvetenskap för Tyska A. Kompendium (c:a 60 s), hämtas från kursens lärplattform.

2. Tysk grammatik

Den tyska grammatiken
Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
5. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2014 : 272 s. :
ISBN: 9789152327180
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Valfridsson Ingela
Geheimnisse der deutschen Grammatik. Ein Lehrmaterial für die A-Stufe
Institutionen för språkstudier : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (c:a 100 s.), hämtas på kursens lärplattform.

Grosses Übungsbuch Deutsch : Grammatik ; [Niveau A2 - B2]
Dinsel Sabine, Geiger Susanne
1. Aufl. : Ismaning : Hueber : 2009 : 296 S. :
ISBN: 978-3-19-101721-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: För självstudier

3. Introduktion i litteraturvetenskap

Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl (c:a 15 s.), tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från Internet.
En av texterna ur 4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria.

4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria

Andersch Alfred
Sansibar oder der letzte Grund : Roman
[Ny utg.] : Zürich : Diogenes : 2006 : 178 s. :
ISBN: 3-257-23601-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wiese Benno von
Deutschland erzählt.n Bd [1],p Von Arthur Schnitzler bis Uwe Johnson
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Vlg : 1962 : 333 s. :
ISBN: 3-596-20500-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ur denna läses följande texter: Aichinger, Ilse: Spiegelgeschichte. Böll, Heinrich: Es wird etwas geschehen. Borchert, Wolfgang: Nachts schlafen die Ratten doch. Kaschnitz, Marie-Luise: Das dicke Kind.

Dürrenmatt Friedrich
Die Physiker : eine Komödie in zwei Akten : Neufassung 1980
Zürich : Diogenes : 1980 : 93 s. :
ISBN: 3-257-20837-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ende Michael
Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte : ein Märchen-Roman
Schulausgabe mit Materialien : Stuttgart ;a Wien : Thienemann : cop. 1993 : 304 s. :
ISBN: 3-522-16857-7 (kart.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Die Wand : Roman
Haushofer Marlen, Ullrich Gisela
1. Aufl., 12. Dr. : Stuttgart : Klett : 2001 : 268 s. :
ISBN: 3-12-351960-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jelinek Elfriede
Die Liebhaberinnen : Roman
Neuausg. : Reinbek bei Hamburg : Rowohlt : 1990 : 156 s. :
ISBN: 3-499-12467-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kafka Franz
Die Verwandlung. Erzählung
Zürich : Diogenes : 2006 : 112 :
ISBN: 978-3-257-23545-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Müller Hertha
Jedes Wort weiss etwas vom Teufelskreis (Nobelpristal)
. : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Hämtas på: http://www.svenskaakademien.se/web/Nobelvorlesung_2009_sv.aspx.

Rusch Claudia
Meine freie deutsche Jugend
2. Aufl. : Frankfurt am Main : Fischer : 2003 : 156 s. :
ISBN: 3-10-066058-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Schlink Bernhard
Der Vorleser : Roman
[Neu Aufl.] : Zürich : Diogenes : 1997 : 206 s. :
ISBN: 3-257-06065-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl. Kompendium (c:a 15 s.), tillhandahålls på inst. resp. hämtas från Internet. (I detta ingår bl.a. Brecht, Bertolt: Der Augsburger Kreidekreis. och Frisch, Max: Der andorranische Jude).

Litteraturhistoria:

Packalén, Sture: Literatur und Leben. Deutschsprachige Literatur von 750 bis 2000. Fulltext i DIVA 2009, 327 s. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-5844

5. Tysk realia och kultur

Material som hämtas från Internet.
Litteratur till projektarbete väljs i samråd med lärare.

6. Uttal

Ausspracheübungen. Kompendium (c:a 10 s.), tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens lärplattform. Thorén, Anna 2007: Deutsche Phonologie für das erste Semester. Kompendium (c:a 35 s.), hämtas från kursens lärplattform.

7. Muntlig framställning

Stencilerat material, hämtas från kursens lärplattform.

8. Ordförråd och fraseologi

Wortschatz- und Phraseologieübungen für die A-Stufe. Kompendium (c:a 35 s.), hämtas från kursens lärplattform.

9. Textproduktion

Schreibübungen für die A-Stufe. Kompendium (c:a 10 s.), hämtas från kursens lärplattform.

10. Referat och översättning

Referat- och översättning. Übungen für die A-Stufe. Kompendium, hämtas från kursens lärplattform. ca 15 s :