Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska A, Ordförråd och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Engelskt namn: German A, Vocabulary and Written Proficiency

Denna kursplan gäller: 2019-01-07 till 2023-01-08 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1TY009

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-12-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

I kursen ingår studier av ordförråd och fraseologi, analys av texters struktur samt därpå följande övningar i översättning från svenska till tyska och i textproduktion.

Kursen omfattar tre moment:
Moment 1: Ordförråd och fraseologi (Vocabulary and phraseology), 1,5 högskolepoäng
Studier av ordförråd och fraseologi.

Moment 2: Textproduktion (Text production), 3 högskolepoäng
Analys av textsorter och texters struktur samt träning av den egna förmågan att planera, producera och revidera skrivna texter av olika slag på tyska och att ge respons på medstuderandes texter.

Moment 3: Referat och översättning (Written summary and translation), 3 högskolepoäng
Träning i att på god tyska sammanfatta tyska texter med allmänt innehåll. Analys av svenska texter som utgångspunkt för översättning samt övning i att översätta svensk normalprosa till tyska.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
  • både kunna förstå och själv producera centrala delar av tyskans grundläggande ord- och frasförråd;
  • kunna producera en text på tyska som uppfyller textsortspecifika krav och är språkligt någorlunda korrekt;
  • kunna analysera svenska sakprosatexter ur ett grammatiskt och ordförrådsmässigt perspektiv och beskriva var skillnader finns jämfört med tyskan;
  • sammanfatta tysk text på någorlunda korrekt tyska.

Behörighetskrav

Tyska steg 3 Eller: Tyska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Tyska,Kvalifikationskurs 7,5 hp eller motsv

Undervisningens upplägg

Undervisningens uppläggning
När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Undervisningen består av seminarier och övningar.
När kursen ges som nätkurs gäller följande:
All undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Examinationen består av inlämningsuppgifter (moment 2) och skriftliga prov (moment 1 och 3).
Moment 1: Ordförråd och fraseologi, 1,5 hp
Två inlämningsuppgifter.
Moment 2: Textproduktion, 3 hp
Två inlämningsuppgifter.
Moment 3: Referat och översättning, 3 hp
Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov i referat.

Momenten 1 och 2 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd, moment 3 med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på moment 3 Referat och översättning.

Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk (gäller campuskurs).

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.


Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 2

Moment 1: Ordförråd och fraseologi, Obligatorisk litteratur:

Wortschatz- und Phraseologieübungen für die A-Stufe. : Kompendium, hämtas från kursens lärplattform. ca 35 s.

Moment 2 Textproduktion, Obligatorisk litteratur:

Schreibübungen für die A-Stufe. Kompendium , hämtas från kursens lärplattform. ca 10 s :

Moment 3 Referat och översättning, Obligatorisk litteratur:

Referat- och översättningsövningar för Tyska A. Kompendium, hämtas från lärplattform. Institutionen för språkstudier : ca 15 sid :