"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Att skapa litterära mästerverk, 7,5 hp

Engelskt namn: German, Creating the Contemporary Literary Canon

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1TY046

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-05

Innehåll

Hur blir litterära mästerverk till? Vilken roll spelar litteraturkritiker och läsare? Hur påverkar Nobelpriset och andra litteraturpriser den litterära kanon?

Kursen har ett globalt perspektiv och består av en studie av ett prisbelönt verk i översättning, samt av en studie av prisbelönta verk skrivna på tyska. Förutom text- och genreorienterade frågeställningar behandlas bland annat de litterära prisernas betydelse för moderna kanoniseringsprocesser och förhållandet mellan litteraturkritiker och läsande publik.

Kursen består av två moduler
Modul 1: Litteraturkritik, kulturteori och tillämpning vid litteraturläsning, 2 hp
Modul 2: Litteratur och litterära priser inom det tyska språkområdet, 5,5 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse
*    översiktligt kunna beskriva litterära kanoniseringsprocesser
*    kunna redogöra för litterära prisers kulturella betydelse
*    kunna redogöra för, exemplifiera och diskutera relationen mellan samhällstrender i det tyska språkområdet och deras kulturyttringar
*    kunna redogöra för och diskutera modern litteraturkritik och kulturteori

Färdighet och förmåga
*    självständigt kunna tolka och analysera litterärt källmaterial
*    kunna relatera till relevant forskning för att driva ett vetenskapligt argument
*    på ett vetenskapligt sätt kunna presentera och diskutera prisbelönta verk

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    kunna kritiskt granska primärkällor
*    kunna kritiskt granska vetenskaplig argumentation
*    kunna kritiskt värdera litteraturkritikens roll i kanoniseringsprocesser

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6. Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i huvudområdet tyska, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad och består av nätbaserade gruppdiskussioner på lärplattformen och en skriftlig analys som även presenteras via lärplattformen. Diskussionsinlägg och presentation ska ske inom givna tidsramar.

Undervisningsspråk i modul 1 är engelska, i modul 2 tyska.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Modul 1: Bedömning av bidrag till diskussioner via lärplattformen.
Modul 2: Examinationen sker genom kontinuerlig bedömning. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner samt utförda skriftliga arbeten.

Examinationen i modul 1 genomförs på engelska, i modul 2 på tyska.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination av modul1 används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. Vid examination av modul 2 används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För Väl godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på modul 2.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

Modul 1: Litteraturkritik, kulturteori och tillämpning vid litteraturläsning

Coetzee J.M.
What is a classic?
Ingår i:
Current writing
Durban : University of Natal : 1989- : Vol. 5 (2) : sid. 7-24 :
Obligatorisk

English James F.
The Economy of Prestige
2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: "Introduction" eller annat utdrag ur boken.

Foucault Michel
"What is an author?"
Hämtas från http://www.english.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Foucault_Author.pdf : 1998 :
Obligatorisk

Ett verk av en prisbelönt författare i översättning. Ytterligare texter, omfattande ca 150 sidor, finns tillgängliga via aktuell lärplattform

Modul 2: Litteratur och litterära priser inom det tyska språkområdet

Böll Heinrich
Gruppenbild mit Dame : Roman
München : Deutscher Taschenbuch Verlag : 1974 : 373, [1] s. :
ISBN: 3-423-00959-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Gärna utgåvan fr: Dtv Taschenbuch 959. München Dtv 2001. (Nobelpris 1972).

Grass Günter
Ein weites Feld : Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. : 2012 :
ISBN: 978-3-423-12689-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jelinek Elfriede
Die Klavierspielerin : Roman
[Neue Ausg.] : Reinbek bei Hamburg : Rowohlt : 1986 : 284 s. :
ISBN: 3-499-15812-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Müller Herta
Atemschaukel : Roman
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl. : 2011 : 299 s. :
ISBN: 9783596187508
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst