Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Tyska B, Språk- och kulturkompetens, 10 hp

Engelskt namn: German B, Language and Culture Studies

Denna kursplan gäller: 2015-08-10 och tillsvidare

Kurskod: 1TY021

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-12-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2015-05-29

Innehåll

I kursen ingår övningar i muntlig framställning, ordförråd, översättning och textproduktion  liksom studier av realia och kultur. I en individuellt vald fördjupning tränas förmågan att formulera en fråga, söka och analysera material samt presentera resultaten muntligt och skriftligt.

Moment 1: Tysk realia och kultur, 3 hp
Analys och beskrivning av skillnader mellan svenskt och tyskt. Individuellt vald fördjupning kring likheter och skillnader mellan svenskt och tyskt kultur- och samhällsliv.

Moment 2: Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 4 hp
Ordförråds- och fraseologiövningar. Övning i att översätta svensk normalprosa till tyska samt att skriva egna texter av olika slag.

Moment 3: Muntlig kommunikation, 3 hp
Olika slag av mer komplexa övningar i muntlig framställning med olika kommunikativa syften och i olika situationer.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
•    på ett differentierat sätt kunna beskriva likheter och skillnader inom några områden av tyskt och svenskt samhällsliv

Färdighet och förmåga
•    utifrån insamlat material kring ett valt ämne kunna analysera och beskriva skillnader och likheter mellan ett tyskspråkigt land Tyskland och Sverige;
•    med handledning kunna formulera en begränsad frågeställning, söka och referera relevant litteratur samt presentera resultatet av studien skriftligt;
•    kunna uttrycka sig ledigt och varierat på tyska i olika former av muntlig kommunikation med hög grad av korrekthet och anpassning till kommunikationssituationen;
•     kunna uttrycka sig i skrift på tyska med hög grad av korrekthet och anpassning till kommunikationssituationen;
•    kunna överföra ett givet innehåll från svenska till tyska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    visa viss förmåga att motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv, och när så är relevant även samhälleliga och/eller etiska perspektiv;
•    kunna referera och citera på ett vetenskapligt korrekt sätt;
•    utifrån förvärvade ämneskunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt.

 

Behörighetskrav

Univ: Tyska A, 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

När kursen ges som campuskurs består undervisningen av seminarier och övningar. När kursen ges som nätkurs gäller följande: All undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. Tillgång till en dator med ljudkort och Internetuppkoppling krävs.

Moment 1: Tysk realia och kultur, 3 hp
Nätbaserade diskussioner med redovisning av uppgifter. Handledning av fördjupningsuppgift.
En del av momentet kan genomföras under en studieresa till ett tyskspråkigt land.

Moment 2: Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 4 hp
Ordförråds- och fraseologiövningar. Övning i att översätta svensk normalprosa till tyska samt att skriva egna texter av olika slag.

Moment 3: Muntlig kommunikation, 3 hp
Övningar i muntlig framställning.

 

Examination


Moment 1: Tysk realia och kultur, 3 hp
Bedömning av aktivt deltagande i diskussioner, redovisade referatuppgifter och skriftlig redovisning av fördjupningsuppgiften.

Moment 2: Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 4 hp
Två inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

Moment 3: Muntlig kommunikation, 3 hp
Två nätbaserade samtal samt avslutande muntligt prov.

Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i de tre momenten (skriftlig redovisning av fördjupningsuppgift i moment 1, skriftligt prov i moment 2 samt muntligt prov i moment 3) bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd och bestämmer således betyget för momentet. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 7 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatorisk.

I de fall ett prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 33

Moment 1: Tysk realia och kultur

Material som hämtas på kurswebben. Litteratur till fördjupningsuppgift väljs i samråd med lärare.

Moment 2: Ordförråd och skriftlig språkfärdighet

Antingen:

Skrivövningar för Tyska B. Kompendium, hämtas på kurswebben. Ordförråds- och fraseologiövningar. Kompendium hämtas på kurswebben.

Moment 3: Muntlig kommunikation

Material hämtas på kurswebben.