Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: German C, Degree Assignment for Bachelor´s Degree

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1TY018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-21

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2013-05-30

Innehåll

Självständig undersökning av en väl avgränsad frågeställning inom ämnet tyska med språk-, litteratur- eller språkdidaktisk inriktning. Redovisning av uppgiften på god tyska sker i form av en uppsats om c:a 15 sidor med tillämpning av allmänt vedertagna principer för innehåll och teknisk utformning. Ämnesvalet sker i samråd med handledare.

Kursen består av följande moment:
1 Forskningsplan, 1,5 hp
Research plan

2 Utkast vid 70%-seminarium, 6 hp
Draft for 70%-seminar

3 Färdigställt examensarbete 7,5 hp
Final version of degree assignment

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Moment 1
- formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar
- referera ett urval av relevant forskningslitteratur
- välja och beskriva forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
- sätta upp en realistisk tidsplan för arbetet
Moment 2
- formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
- uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap samt välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
- visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
- samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen
Moment 3
- formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
- visa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av nyckelbegrepp
- uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap samt välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
- visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
- samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen
- kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen
- dra rimliga slutsatser av undersökningen och diskutera dem utifrån vald teoribakgrund
- presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt på god tyska
- använda ett korrekt och begripligt språk som följer vetenskaplig konvention
- utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
- kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten
- motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv
- placera sin studie i en vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext
- tydligt redovisa hur studien är avgränsad
- kritiskt diskutera arbetets slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang
- diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext

Behörighetskrav

UNIV: 24 hp från Tyska B (30 hp) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Obligatoriska seminarier kring ett språkvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt tema inriktade på metodik (litteratursökning, materialsamling, problemformulering, utformning av vetenskapligt manuskript) och skriftlig framställning samt handledning i grupp och individuellt.

Examination

Fortlöpande examination av forskningsprocessen (moment 1 och 2) samt bedömning av det färdiga examensarbetet (moment 3).
Moment 1 och 2 (Forskningsplan resp. Utkast till 70%-seminarium) bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det färdigställda examensarbetet bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på moment 3.
För betyget Väl godkänd på examensarbetet läggs vid bedömningen av det inlämnade arbetet särskild vikt vid den studerandes förmåga att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till refererad forskningslitteratur, relevanta teorier samt forskningsetiska principer. För Väl godkänd vägs även en väl genomförd opposition in i betyget.
Studerande som underkänts får lämna in en reviderad version av sitt examensarbete för bedömning. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 36

Obligatorisk litteratur

Stedje, Astrid/ Valfridsson, Ingela 2011: Zur Manuskriptgestaltung germanistischer Arbeiten. Kompendium (c:a 10 s.), hämtas på kursens hemsida. Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.