Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska C, Språkstruktur, språkbruk och litteratur, 15 hp

Engelskt namn: German C, Language Structure, Language Use and Literature

Denna kursplan gäller: 2014-12-29 och tillsvidare

Kurskod: 1TY033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-05-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2014-11-18

Innehåll

I kursen ingår studier i tysk språkvetenskap och tysk litteraturvetenskap, träning i kontrastiva grammatiska strukturer samt övning i att läsa tyskspråkig vetenskaplig text.
Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1: Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare, 6 hp
Studier av den moderna tyskan och dess användning i tal och skrift utifrån kognitivt-lingvistiska, pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv, varvid genusaspekter beaktas.
Moment 2: Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur, 6 hp
Läsning, analys och diskussion av modern skönlitteratur rörande temat ”Literatur in der Gesellschaft” utifrån olika litteraturvetenskapliga och litteraturteoretiska synvinklar. Texterna behandlar människors skilda villkor, bilder av skolan och möten mellan olika generationer och diskuteras ur ett normkritiskt perspektiv.
Moment 3: Skriftlig produktion (Writing Texts in German), 3 hp
Fortsatt träning i kontrastiva grammatiska strukturer och idiomatiskt språkbruk i tyskan. Övningar i att översätta kortare svenska texter till tyska och att utifrån kunskap om olika textsorter producera egna texter på tyska.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
•    självständigt kunna beskriva några centrala aspekter i den tyskspråkiga litteratur som ingår i kursen;
•    självständigt kunna beskriva några centrala aspekter i modern tyska;
•    på ett nyanserat sätt kunna redogöra för några teoretiska utgångspunkter i germanistisk språk- och litteraturvetenskap;
•    kunna redogöra för och diskutera innebörden av några centrala begrepp inom modern språk- och litteraturvetenskap;
Färdighet och förmåga
•    med utgångspunkt i kunskap om det tyska språkets uppbyggnad kunna analysera språkanvändning ur ett kognitiv-lingvistiskt, pragmatiskt och sociolingvistiskt perspektiv varvid särskilt genusaspekter beaktas;
•    kunna referera och diskutera tyskspråkiga vetenskapliga texter inom språk- och litteraturvetenskap;
•    kunna analysera litterära texter ur olika litteraturvetenskapliga och litteraturteoretiska synvinklar;
•    kunna presentera ett litterärt verk och leda diskussioner kring det;
•    kunna analysera och kommentera skillnaderna mellan tyska och svenska vad gäller syntax, ordförråd, fraseologi och stilanvändning;
•    kunna översätta svensk normalprosa till god tyska;
•    kunna producera skrivna texter på tyska av olika slag med en hög grad av språklig korrekthet;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom det språk- och litteraturvetenskapliga området;
•    på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina slutsatser;
•    kritiskt granska vetenskaplig argumentation i publicerade texter inom germanistisk språk- och litteraturvetenskap;
•    kunna anlägga ett normkritiskt perspektiv på språkbruk och på lästa texter;

 

Behörighetskrav

Univ: 24 hp från Tyska B med allmän inriktning (1TY011) eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Flertalet moment löper parallellt under terminen. Icke schemalagd tid används för självstudier.
Moment 1: Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare
Lektionsundervisning med redovisning av referatuppgift.
Moment 2: Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur
Obligatoriska seminarier kring lästa texter samt övning i att leda en diskussion kring en läst text.
Moment 3: Skriftlig produktion
Lektionsundervisning.

 

Examination

All undervisning och examination genomförs på tyska.

Moment 1: Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare, 6 hp
Muntlig redovisning av referatuppgift utifrån handout. Momentet i övrigt redovisas i skriftlig prov.
Moment 2: Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur, 6 hp
Fortlöpande examination vid seminarieövningarna, introduktion och diskussionsledning vid minst ett seminarietillfälle samt muntligt prov.
Moment 3: Skriftlig produktion, 3 hp
Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 9 högskolepoäng.

För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.


 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 2

  1 Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare

  Einführung in die germanistische Linguistik
  Hentschel Elke, Harden Theo
  1st edition : Oxford : Peter Lang : 2014 : xii, 238 pages :
  ISBN: 978-3-0343-1740-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=alma990019972680404996&context=L&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,hentschel,%20elke&mode=Basic

  Sprachwissenschaftliche Artikel. Kompendium (c:a 100 sidor) tillhandahålls på institutionen resp. hämtas i elektronisk tidskrift.

  2 Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur

  Brussig Thomas
  Am kürzeren Ende der Sonnenallee
  [Ny uppl.] : Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Vlg. : 2001 : 156, [1] s. :
  ISBN: 978-3-596-14847-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hesse Hermann
  Die Romane und die grossen Erzählungen.n Bd 1,p Peter Camenzind = Unterm Rad
  Frankfurt am Main : Suhrkamp : 1998 : 328 s. :
  ISBN: 3-518-03099-X (hela verket)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Herrndorf Wolfgang
  Tschick : Roman
  6. Auflage. : Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag : 2015. : 364 pages :
  ISBN: 9783499259913
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare uppl.

  Horváth Ödön von
  Gesammelte Werke : kommentierte Werkausgabe in Einzelbänden.n [Bd 13],p Jugend ohne Gott
  Frankfurt am Main : Suhrkamp Taschenbuch Vlg : 1994 : 182 s. :
  ISBN: 3-518-38874-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Klüssendorf Angelika
  Das Mädchen : roman
  2. Auflage : Frankfurt am Main : FISCHER Taschenbuch : 2013 : 182 s. :
  ISBN: 9783596194551
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunze Reiner
  Die wunderbaren Jahre : Prosa
  Sonderausgabe : Frankfurt am Main : Fischer : 1992 : 124 s. :
  ISBN: 3-596-11209-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kästner Erich
  Das fliegende Klassenzimmer : ein Roman für Kinder
  147. Aufl. : Hamburg : Cecilie Dressler Vlg ;a Zürich :b Atrium Vlg : 1990 : 165 s. :
  ISBN: 3-7915-3015-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reventlow Franziska zu
  Ellen Olestjerne
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Husum: Husum Verlag. (ISBN 3-89876-721-3 / 978-3-89876-721-7)

  Aktuell forskningslitteratur till de lästa texterna väljs i samråd med läraren. Ytterligare en roman väljs ur en lista med rekommenderad litteratur.

  3 Skriftlig produktion

  Översättnings- och textproduktionsövningar för Tyska C. Kompendium, hämtas på kursens lärplattform.

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  För alla moment rekommenderas följande ordböcker:

  Tauchmann Christine
  Duden, das Stilwörterbuch : [grundlegend für gutes Deutsch ; die Ausdrucksmöglichkeiten der deutschen Sprache ; Bedeutung und Verwendung der Wörter im Satz ; rund 100 000 Satzbeispiele, Wendungen, Redensarten und Sprichwörter]
  9., völlig neu bearb. Aufl. : Mannheim [u.a.] : Dudenverl. : 2010 : 1087 s. :
  ISBN: 978-3-411-04029-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eisenberg Peter
  Duden : richtiges und gutes Deutsch : Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle : auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln : [Antwort auf grammatische und stilistische Fragen, Formulierungshilfen und Erläuterungen zum Sprachgebrauch]
  6., vollst. überarb. Aufl. : Mannheim ;a Leipzig ;a Wien ;a Zürich : Dudenverl. : 2007 : 1053 S. :
  ISBN: 978-3-411-04096-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache
  7. Aufl. : Mannheim : Bibliographisches Institut : 2011. : 2112 S. :
  ISBN: 978-3-411-05507-4 (Gb.) : EUR 39.95 (DE), EUR 41.10 (AT), sfr 60.90 (freier Pr.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Götz Dieter
  Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen
  Neubearb. : Berlin : Langenscheidt : 2010 : 1343 S. :
  ISBN: 978-3-468-49038-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Der kleine Wahrig : Wörterbuch der deutschen Sprache
  Wahrig Gerhard, Wahrig-Burfeind Renate
  Völlig neu bearb. auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln : Gütersloh : Bertelsmann-Lexikon-Verl. : 1997 : 1152 S. :
  ISBN: 3-577-10649-2 (Pp.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Deutsches Wörterbuch : [das universelle Standardwerk zur deutschen Gegenwartssprache ; der deutsche Wortschatz in über 260.000 Stichwörtern, Anwendungsbeispielen und Redewendungen ; mit umfassenden Bedeutungserklärungen und mehr als 1 Mio. Angaben zu Rechtschreibung, Grammatik, Aussprache, Stil und Herkunft]
  Wahrig Gerhard, Wahrig-Burfeind Renate
  8., vollst. neu bearb. und aktualisierte Aufl. : Gütersloh [u.a.] : Wissen-Media-Verl. : 2008 : 1728 s. :
  ISBN: 3-577-10241-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]
  Lindestam Irmgard, Thiel Mathias
  Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 923 s. :
  ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]
  Berglund Britt-Marie, Sjödin Maria, Lindestam Irmgard, Hladik Gerhard
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxiv, 693, [1], 19 s. :
  ISBN: 91-1-925432-6 (inb.) ; 290:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 1 Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare

  Einführung in die germanistische Linguistik
  Hentschel Elke, Harden Theo
  1st edition : Oxford : Peter Lang : 2014 : xii, 238 pages :
  ISBN: 978-3-0343-1740-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=alma990019972680404996&context=L&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,hentschel,%20elke&mode=Basic

  Sprachwissenschaftliche Artikel. Kompendium (c:a 100 sidor) tillhandahålls på institutionen resp. hämtas i elektronisk tidskrift.

  Moment 2 Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur

  Boie Kirsten
  Nicht Chicago, nicht hier
  Hamburg: Oetinger (Oetinger Bd 204) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: ISBN 3-8415-0204-0 / 978-3-8415-0204-9

  Brussig Thomas
  Am kürzeren Ende der Sonnenallee
  [Ny uppl.] : Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Vlg. : 2001 : 156, [1] s. :
  ISBN: 978-3-596-14847-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hesse Hermann
  Die Romane und die grossen Erzählungen.n Bd 1,p Peter Camenzind = Unterm Rad
  Frankfurt am Main : Suhrkamp : 1998 : 328 s. :
  ISBN: 3-518-03099-X (hela verket)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Horváth Ödön von
  Gesammelte Werke : kommentierte Werkausgabe in Einzelbänden.n [Bd 13],p Jugend ohne Gott
  Frankfurt am Main : Suhrkamp Taschenbuch Vlg : 1994 : 182 s. :
  ISBN: 3-518-38874-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunze Reiner
  Die wunderbaren Jahre : Prosa
  Sonderausgabe : Frankfurt am Main : Fischer : 1992 : 124 s. :
  ISBN: 3-596-11209-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kästner Erich
  Das fliegende Klassenzimmer : ein Roman für Kinder
  147. Aufl. : Hamburg : Cecilie Dressler Vlg ;a Zürich :b Atrium Vlg : 1990 : 165 s. :
  ISBN: 3-7915-3015-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lebert Benjamin
  Crazy
  München: cbt (cbt Taschenbücher Bd. 30580) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 3-570-30580-5 / 978-3-570-30580-5

  Reventlow Franziska zu
  Ellen Olestjerne
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Husum: Husum Verlag. (ISBN 3-89876-721-3 / 978-3-89876-721-7)

  Aktuell forskningslitteratur till de lästa texterna väljs i samråd med läraren. Ytterligare en roman väljs ur en lista med rekommenderad litteratur.

  Moment 3 Skriftlig produktion

  Översättnings- och textproduktionsövningar för Tyska C. Kompendium, hämtas på kursens lärplattform.

 • Giltig från: 2017 vecka 2

  För alla moment rekommenderas följande ordböcker:

  Tauchmann Christine
  Duden, das Stilwörterbuch : [grundlegend für gutes Deutsch ; die Ausdrucksmöglichkeiten der deutschen Sprache ; Bedeutung und Verwendung der Wörter im Satz ; rund 100 000 Satzbeispiele, Wendungen, Redensarten und Sprichwörter]
  9., völlig neu bearb. Aufl. : Mannheim [u.a.] : Dudenverl. : 2010 : 1087 s. :
  ISBN: 978-3-411-04029-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eisenberg Peter
  Duden : richtiges und gutes Deutsch : Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle : auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln : [Antwort auf grammatische und stilistische Fragen, Formulierungshilfen und Erläuterungen zum Sprachgebrauch]
  6., vollst. überarb. Aufl. : Mannheim ;a Leipzig ;a Wien ;a Zürich : Dudenverl. : 2007 : 1053 S. :
  ISBN: 978-3-411-04096-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache
  7. Aufl. : Mannheim : Bibliographisches Institut : 2011. : 2112 S. :
  ISBN: 978-3-411-05507-4 (Gb.) : EUR 39.95 (DE), EUR 41.10 (AT), sfr 60.90 (freier Pr.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Götz Dieter
  Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen
  Neubearb. : Berlin : Langenscheidt : 2010 : 1343 S. :
  ISBN: 978-3-468-49038-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Der kleine Wahrig : Wörterbuch der deutschen Sprache
  Wahrig Gerhard, Wahrig-Burfeind Renate
  Völlig neu bearb. auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln : Gütersloh : Bertelsmann-Lexikon-Verl. : 1997 : 1152 S. :
  ISBN: 3-577-10649-2 (Pp.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Deutsches Wörterbuch : [das universelle Standardwerk zur deutschen Gegenwartssprache ; der deutsche Wortschatz in über 260.000 Stichwörtern, Anwendungsbeispielen und Redewendungen ; mit umfassenden Bedeutungserklärungen und mehr als 1 Mio. Angaben zu Rechtschreibung, Grammatik, Aussprache, Stil und Herkunft]
  Wahrig Gerhard, Wahrig-Burfeind Renate
  8., vollst. neu bearb. und aktualisierte Aufl. : Gütersloh [u.a.] : Wissen-Media-Verl. : 2008 : 1728 s. :
  ISBN: 3-577-10241-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]
  Lindestam Irmgard, Thiel Mathias
  Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 923 s. :
  ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]
  Berglund Britt-Marie, Sjödin Maria, Lindestam Irmgard, Hladik Gerhard
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxiv, 693, [1], 19 s. :
  ISBN: 91-1-925432-6 (inb.) ; 290:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 1 Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare

  Ernst Peter
  Germanistische Sprachwissenschaft : eine einführung in die synchrone Sprachwissenschaft des Deutchen
  2. aufl. : Wien : WUV : 2010 : 302 s. :
  ISBN: 3-8252-2541-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sprachwissenschaftliche Artikel. Kompendium (c:a 60 sidor) tillhandahålls på institutionen resp. hämtas i elektronisk tidskrift.

  Moment 2 Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur

  Boie Kirsten
  Nicht Chicago, nicht hier
  Hamburg: Oetinger (Oetinger Bd 204) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: ISBN 3-8415-0204-0 / 978-3-8415-0204-9

  Brussig Thomas
  Am kürzeren Ende der Sonnenallee
  [Ny uppl.] : Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Vlg. : 2001 : 156, [1] s. :
  ISBN: 978-3-596-14847-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hesse Hermann
  Die Romane und die grossen Erzählungen.n Bd 1,p Peter Camenzind = Unterm Rad
  Frankfurt am Main : Suhrkamp : 1998 : 328 s. :
  ISBN: 3-518-03099-X (hela verket)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Horváth Ödön von
  Gesammelte Werke : kommentierte Werkausgabe in Einzelbänden.n [Bd 13],p Jugend ohne Gott
  Frankfurt am Main : Suhrkamp Taschenbuch Vlg : 1994 : 182 s. :
  ISBN: 3-518-38874-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunze Reiner
  Die wunderbaren Jahre : Prosa
  Sonderausgabe : Frankfurt am Main : Fischer : 1992 : 124 s. :
  ISBN: 3-596-11209-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kästner Erich
  Das fliegende Klassenzimmer : ein Roman für Kinder
  147. Aufl. : Hamburg : Cecilie Dressler Vlg ;a Zürich :b Atrium Vlg : 1990 : 165 s. :
  ISBN: 3-7915-3015-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lebert Benjamin
  Crazy
  München: cbt (cbt Taschenbücher Bd. 30580) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 3-570-30580-5 / 978-3-570-30580-5

  Reventlow Franziska zu
  Ellen Olestjerne
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Husum: Husum Verlag. (ISBN 3-89876-721-3 / 978-3-89876-721-7)

  Aktuell forskningslitteratur till de lästa texterna väljs i samråd med läraren. Ytterligare en roman väljs ur en lista med rekommenderad litteratur.

  Moment 3 Skriftlig produktion

  Översättnings- och textproduktionsövningar för Tyska C. Kompendium, hämtas på kursens lärplattform.

 • Giltig från: 2016 vecka 2

  För alla moment rekommenderas följande ordböcker:

  Tauchmann Christine
  Duden, das Stilwörterbuch : [grundlegend für gutes Deutsch ; die Ausdrucksmöglichkeiten der deutschen Sprache ; Bedeutung und Verwendung der Wörter im Satz ; rund 100 000 Satzbeispiele, Wendungen, Redensarten und Sprichwörter]
  9., völlig neu bearb. Aufl. : Mannheim [u.a.] : Dudenverl. : 2010 : 1087 s. :
  ISBN: 978-3-411-04029-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eisenberg Peter
  Duden : richtiges und gutes Deutsch : Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle : auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln : [Antwort auf grammatische und stilistische Fragen, Formulierungshilfen und Erläuterungen zum Sprachgebrauch]
  6., vollst. überarb. Aufl. : Mannheim ;a Leipzig ;a Wien ;a Zürich : Dudenverl. : 2007 : 1053 S. :
  ISBN: 978-3-411-04096-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache
  7. Aufl. : Mannheim : Bibliographisches Institut : 2011. : 2112 S. :
  ISBN: 978-3-411-05507-4 (Gb.) : EUR 39.95 (DE), EUR 41.10 (AT), sfr 60.90 (freier Pr.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Götz Dieter
  Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen
  Neubearb. : Berlin : Langenscheidt : 2010 : 1343 S. :
  ISBN: 978-3-468-49038-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Der kleine Wahrig : Wörterbuch der deutschen Sprache
  Wahrig Gerhard, Wahrig-Burfeind Renate
  Völlig neu bearb. auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln : Gütersloh : Bertelsmann-Lexikon-Verl. : 1997 : 1152 S. :
  ISBN: 3-577-10649-2 (Pp.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Deutsches Wörterbuch : [das universelle Standardwerk zur deutschen Gegenwartssprache ; der deutsche Wortschatz in über 260.000 Stichwörtern, Anwendungsbeispielen und Redewendungen ; mit umfassenden Bedeutungserklärungen und mehr als 1 Mio. Angaben zu Rechtschreibung, Grammatik, Aussprache, Stil und Herkunft]
  Wahrig Gerhard, Wahrig-Burfeind Renate
  8., vollst. neu bearb. und aktualisierte Aufl. : Gütersloh [u.a.] : Wissen-Media-Verl. : 2008 : 1728 s. :
  ISBN: 3-577-10241-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]
  Lindestam Irmgard, Thiel Mathias
  Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 923 s. :
  ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]
  Berglund Britt-Marie, Sjödin Maria, Lindestam Irmgard, Hladik Gerhard
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxiv, 693, [1], 19 s. :
  ISBN: 91-1-925432-6 (inb.) ; 290:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 1 Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare

  Ernst Peter
  Germanistische Sprachwissenschaft : eine einführung in die synchrone Sprachwissenschaft des Deutchen
  2. aufl. : Wien : WUV : 2010 : 302 s. :
  ISBN: 3-8252-2541-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sprachwissenschaftliche Artikel. Kompendium (c:a 60 sidor) tillhandahålls på institutionen resp. hämtas i elektronisk tidskrift.

  Moment 2 Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur

  Boie Kirsten
  Nicht Chicago, nicht hier
  Hamburg: Oetinger (Oetinger Bd 204) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: ISBN 3-8415-0204-0 / 978-3-8415-0204-9

  Brussig Thomas
  Helden wie wir : Roman
  Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Vlg. : 1998 : 322 s. :
  http://www.gbv.de/dms/faz-rez/F19951010BRUSSIG100.pdf
  ISBN: 3596133319 (kart.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hesse Hermann
  Die Romane und die grossen Erzählungen.n Bd 1,p Peter Camenzind = Unterm Rad
  Frankfurt am Main : Suhrkamp : 1998 : 328 s. :
  ISBN: 3-518-03099-X (hela verket)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Horváth Ödön von
  Gesammelte Werke : kommentierte Werkausgabe in Einzelbänden.n [Bd 13],p Jugend ohne Gott
  Frankfurt am Main : Suhrkamp Taschenbuch Vlg : 1994 : 182 s. :
  ISBN: 3-518-38874-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunze Reiner
  Die wunderbaren Jahre : Prosa
  Sonderausgabe : Frankfurt am Main : Fischer : 1992 : 124 s. :
  ISBN: 3-596-11209-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kästner Erich
  Das fliegende Klassenzimmer : ein Roman für Kinder
  147. Aufl. : Hamburg : Cecilie Dressler Vlg ;a Zürich :b Atrium Vlg : 1990 : 165 s. :
  ISBN: 3-7915-3015-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lebert Benjamin
  Crazy
  München: cbt (cbt Taschenbücher Bd. 30580) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 3-570-30580-5 / 978-3-570-30580-5

  Reventlow Franziska zu
  Ellen Olestjerne
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Husum: Husum Verlag. (ISBN 3-89876-721-3 / 978-3-89876-721-7)

  Aktuell forskningslitteratur till de lästa texterna väljs i samråd med läraren. Ytterligare en roman väljs ur en lista med rekommenderad litteratur.

  Moment 3 Skriftlig produktion

  Översättnings- och textproduktionsövningar för Tyska C. Kompendium, hämtas på kursens lärplattform.

 • Giltig från: 2015 vecka 1

  För alla moment rekommenderas följande ordböcker:

  Tauchmann Christine
  Duden, das Stilwörterbuch : [grundlegend für gutes Deutsch ; die Ausdrucksmöglichkeiten der deutschen Sprache ; Bedeutung und Verwendung der Wörter im Satz ; rund 100 000 Satzbeispiele, Wendungen, Redensarten und Sprichwörter]
  9., völlig neu bearb. Aufl. : Mannheim [u.a.] : Dudenverl. : 2010 : 1087 s. :
  ISBN: 978-3-411-04029-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eisenberg Peter
  Duden : richtiges und gutes Deutsch : Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle : auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln : [Antwort auf grammatische und stilistische Fragen, Formulierungshilfen und Erläuterungen zum Sprachgebrauch]
  6., vollst. überarb. Aufl. : Mannheim ;a Leipzig ;a Wien ;a Zürich : Dudenverl. : 2007 : 1053 S. :
  ISBN: 978-3-411-04096-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache
  7. Aufl. : Mannheim : Bibliographisches Institut : 2011. : 2112 S. :
  ISBN: 978-3-411-05507-4 (Gb.) : EUR 39.95 (DE), EUR 41.10 (AT), sfr 60.90 (freier Pr.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Götz Dieter
  Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen
  Neubearb. : Berlin : Langenscheidt : 2010 : 1343 S. :
  ISBN: 978-3-468-49038-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Der kleine Wahrig : Wörterbuch der deutschen Sprache
  Wahrig Gerhard, Wahrig-Burfeind Renate
  Völlig neu bearb. auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln : Gütersloh : Bertelsmann-Lexikon-Verl. : 1997 : 1152 S. :
  ISBN: 3-577-10649-2 (Pp.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller

  Deutsches Wörterbuch : [das universelle Standardwerk zur deutschen Gegenwartssprache ; der deutsche Wortschatz in über 260.000 Stichwörtern, Anwendungsbeispielen und Redewendungen ; mit umfassenden Bedeutungserklärungen und mehr als 1 Mio. Angaben zu Rechtschreibung, Grammatik, Aussprache, Stil und Herkunft]
  Wahrig Gerhard, Wahrig-Burfeind Renate
  8., vollst. neu bearb. und aktualisierte Aufl. : Gütersloh [u.a.] : Wissen-Media-Verl. : 2008 : 1728 s. :
  ISBN: 3-577-10241-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]
  Lindestam Irmgard, Thiel Mathias
  Stockholm : Norstedt : 1994 : xxviii, 923 s. :
  ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]
  Berglund Britt-Marie, Sjödin Maria, Lindestam Irmgard, Hladik Gerhard
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 1994 : xxiv, 693, [1], 19 s. :
  ISBN: 91-1-925432-6 (inb.) ; 290:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 1 Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare

  Ernst Peter
  Germanistische Sprachwissenschaft : eine einführung in die synchrone Sprachwissenschaft des Deutchen
  2. aufl. : Wien : WUV : 2010 : 302 s. :
  ISBN: 3-8252-2541-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sprachwissenschaftliche Artikel. Kompendium (c:a 60 sidor) tillhandahålls på institutionen resp. hämtas i elektronisk tidskrift.

  Moment 2 Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur

  Boie Kirsten
  Nicht Chicago, nicht hier
  Hamburg: Oetinger (Oetinger Bd 204) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: ISBN 3-8415-0204-0 / 978-3-8415-0204-9

  Hesse Hermann
  Die Romane und die grossen Erzählungen.n Bd 1,p Peter Camenzind = Unterm Rad
  Frankfurt am Main : Suhrkamp : 1998 : 328 s. :
  ISBN: 3-518-03099-X (hela verket)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Horváth Ödön von
  Gesammelte Werke : kommentierte Werkausgabe in Einzelbänden.n [Bd 13],p Jugend ohne Gott
  Frankfurt am Main : Suhrkamp Taschenbuch Vlg : 1994 : 182 s. :
  ISBN: 3-518-38874-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunze Reiner
  Die wunderbaren Jahre : Prosa
  Sonderausgabe : Frankfurt am Main : Fischer : 1992 : 124 s. :
  ISBN: 3-596-11209-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kästner Erich
  Das fliegende Klassenzimmer : ein Roman für Kinder
  147. Aufl. : Hamburg : Cecilie Dressler Vlg ;a Zürich :b Atrium Vlg : 1990 : 165 s. :
  ISBN: 3-7915-3015-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lebert Benjamin
  Crazy
  München: cbt (cbt Taschenbücher Bd. 30580) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 3-570-30580-5 / 978-3-570-30580-5

  Müller Hertha
  Jedes Wort weiss etwas vom Teufelskreis. (Nobelpristal!)
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Hämtas på http://www.svenskaakademien.se/web/Nobelvorlesung_2009_sv.aspx.

  Reventlow Franziska zu
  Ellen Olestjerne
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Husum: Husum Verlag. (ISBN 3-89876-721-3 / 978-3-89876-721-7)

  Aktuell forskningslitteratur till de lästa texterna väljs i samråd med läraren. Ytterligare en roman väljs ur en lista med rekommenderad litteratur.

  Moment 3 Skriftlig produktion

  Översättnings- och textproduktionsövningar för Tyska C. Kompendium, hämtas på kursens lärplattform.