"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska för ämneslärare, kurs 3, 30 hp

Engelskt namn: German for the Upper Secondary School Level, Course 3

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 6TY025

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-06-22

Innehåll

I kursen ingår studier i tysk språkvetenskap och tysk litteraturvetenskap, träning i kontrastiva grammatiska strukturer och produktion av texter av olika slag, övning i att läsa tyskspråkig vetenskaplig text samt att planera, genomföra och presentera en mindre forskningsuppgift.  

Vidare ingår fördjupade studier i språkdidaktik. Träning i att planera större undervisningsenheter och diskussioner av värdegrund, normkritik och hållbar utveckling som förhållningssätt i tyskundervisningen ingår också.

Kursen är indelad i fem delkurser:
1. Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare, 6 hp
Studier av den moderna tyskan och dess användning i tal och skrift utifrån kognitivt-lingvistiska, pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv, varvid genusaspekter beaktas.
 
2. Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur, 6 hp
Läsning, analys och diskussion av modern skönlitteratur rörande temat "Mensch und Natur" utifrån olika litteraturvetenskapliga och litteraturteoretiska synvinklar. 

3. Skriftlig produktion, 3 hp
Fortsatt träning i kontrastiva grammatiska strukturer och idiomatiskt språkbruk i tyskan. Övningar i att översätta kortare svenska texter till tyska och att utifrån kunskap om olika textsorter producera egna texter på tyska.

4. Språkdidaktik, 7,5 hp
Fördjupade studier av olika faktorer som kan stödja språkutveckling i ett främmande språk liksom av olika sätt att organisera undervisning som främjar denna. Planering av större undervisningsenheten och formativ och summativ bedömning behandlas. En röd tråd utgör diskussioner om hur förhållningssätt kopplade till värdegrund, normkritik och hållbar utveckling kan genomsyra tyskundervisning.

5. Specialarbete, 7,5 hp
Individuell fördjupning i ett språkdidaktiskt relevant ämne utifrån förvärvade kunskaper inom litteraturvetenskap, språkvetenskap och språkdidaktik. Träning i att formulera syfte och frågeställningar, välja metod, analysera material och dra slutsatser samt presentera resultaten i en kortare uppsats enligt anvisningar.
Den färdiga uppsatsen ska omfatta ca 6 000 ord och uppfylla vedertagna krav vad gäller redovisning av primär- och sekundärmaterial samt språkbehandling.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse

 •     självständigt kunna beskriva några centrala aspekter i den tyskspråkiga litteratur som ingår i kursen
 •     självständigt kunna beskriva några centrala aspekter i modern tyska
 •     på ett nyanserat sätt kunna redogöra för några teoretiska utgångspunkter i germanistisk språk- och litteraturvetenskap
 •     kunna redogöra för och diskutera innebörden av några centrala begrepp inom modern språk- och litteraturvetenskap
 •     kunna redogöra för och diskutera innebörden av några centrala begrepp inom området språkdidaktik
 •     på ett nyanserat sätt kunna redogöra för hur undervisning kan stödja språkinlärningsprocessen
 •     kunna redogöra för relevant forskningslitteratur inom ett valt område

Färdighet och förmåga

 •     med utgångspunkt i kunskap om det tyska språkets uppbyggnad kunna analysera språkanvändning ur ett kognitiv-lingvistiskt,   pragmatiskt och sociolingvistiskt perspektiv varvid särskilt genusaspekter beaktas
 •     kunna referera och diskutera tyskspråkiga vetenskapliga texter inom språk- och litteraturvetenskap, språk- och textreception samt språkinlärning och språkdidaktik
 •     kunna analysera litterära texter ur olika litteraturvetenskapliga och litteraturteoretiska synvinklar
 •     kunna presentera ett litterärt verk och leda diskussioner kring det
 •     kunna analysera och kommentera skillnaderna mellan tyska och svenska vad gäller syntax, ordförråd, fraseologi och stilanvändning
 •     kunna översätta svensk normalprosa till god tyska
 •     kunna producera skrivna texter på tyska av olika slag med en hög grad av språklig korrekthet
 •     kunna tillämpa sina kunskaper inom ämnesområdet och om språkdidaktik vid planering av undervisning i tyska i ungdomsskolan
 •     kunna planera större undervisningsenheter och motivera sina val utifrån kurslitteraturen
 •     kunna planera undervisning där värdegrund, normkritik och hållbar utveckling utgör genomgående perspektiv
 •     kunna bedöma elevers produkter ur ett formativt och summativt perspektiv
 •     kunna formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
 •     kunna analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen och kunna dra rimliga slutsatser av undersökningen
 •     kunna utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
 •     kunna med hög grad av språklig korrekthet och enligt ämnets konventioner muntligt och skriftligt på tyska presentera och diskutera resultaten av den egna undersökningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 •     kunna motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp tyska inom intervallet 1-30 hp + 22,5 hp tyska för ämneslärare inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

All undervisning och examination genomförs på tyska.

1. Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare
Lektionsundervisning med redovisning av referatuppgift.

2. Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur
Obligatoriska seminarier kring lästa texter samt övning i att leda en diskussion kring en läst text.

3. Skriftlig produktion
Lektionsundervisning.

4. Språkdidaktik
Obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter.

5. Specialarbete
Seminarieövningar inriktade på forskningsmetodik (litteratursökning, materialsamling, problemformulering, utformning av vetenskapligt manuskript) och skriftlig framställning samt handledning i grupp och individuellt.

Examination

All undervisning och examination genomförs på tyska.

1. Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare, 6 hp
Muntlig redovisning av referatuppgift. I övrigt examineras delkursen genom bedömning av hemtentamen.
 
2. Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur, 6 hp
Aktivt deltagande i seminarieövningarna, introduktion och diskussionsledning vid minst ett seminarietillfälle samt muntligt prov.
 
3. Skriftlig produktion, 3 hp
Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.
 
4. Språkdidaktik, 7,5 hp
Obligatoriska seminarier samt bedömning av en individuell analysuppgift.
 
5. Specialarbete, 7,5 hp
a) Bedömning av plan för specialarbetet, 1,5 hp
b) Bedömning av det färdiga arbetet, 6 hp.
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Plan för specialarbete bedöms dock med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på delkurs som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 18 högskolepoäng.
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 2

1. Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare

Einführung in die germanistische Linguistik
Hentschel Elke, Harden Theo
1st edition : Oxford : Peter Lang : 2014 : xii, 238 pages :
ISBN: 978-3-0343-1740-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt anvisningar.

Sprachwissenschaftliche Artikel. Kompendium (c:a 100 sidor) tillhandahålls på institutionen resp. hämtas i elektronisk tidskrift.

2. Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur

Texterna läses i angiven eller likvärdig utgåva.

Ein Sommer in Sommerby
Boie Kirsten, Körting Verena
Hamburg : Friedrich Oetinger : 2018 : 318 sidor :
ISBN: 9783789108839
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Boysen Margret
Alice, der Klimawandel und die Katze Zeta
1. Auflage : Berlin : Edition Rugerup : 2016 : 278 Seiten :
https://www.edition-rugerup.de/?product=alice-der-klimawandel-und-die-katze-zeta
ISBN: 3942955520
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Erpenbeck Jenny
Heimsuchung : Roman
2. Auflage. : Munich : Penguin : [2018] : 189 pages :
ISBN: 9783328102519
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Herrndorf Wolfgang
Tschick : Roman
6. Auflage. : Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag : 2015. : 364 pages :
ISBN: 9783499259913
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller senare uppl.

Hohler Franz
Die Rückeroberung : Erzählungen
5. Aufl. : Darmstadt : Luchterhand : 1988 : 105 s. :
ISBN: 3-630-61479-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Endast berättelsen "Die Rückeroberung".

Raabe Wilhelm
Pfisters Mühle
Musaicum Books ISBN: 978-80-272-5206-0 :
Obligatorisk
Läsanvisning: eller via Projekt Gutenberg: https://www.projekt-gutenberg.org/raabe/pfister/pfister.html

Stifter Adalbert
Bergkristall.
Stuttgart : Reclam : 1989, cop. 1985 : 72 s. :
ISBN: 3-15-003912-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller via Projekt Gutenberg: https://www.projekt-gutenberg.org/stifter/berg/berg001.html

Wolf Christa
Störfall : Nachrichten eines Tages
1. Aufl., neu durchges. und korrigiert : Frankfurt am Main : Suhrkamp : 2009 : 129 s. :
ISBN: 9783518460795
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Aktuell forskningslitteratur till de lästa texterna väljs i samråd med läraren

3. Skriftlig produktion

Översättnings- och textproduktionsövningar för Tyska C. Kompendium, hämtas på kursens lärplattform.

4. Språkdidaktik

Artiklar (c:a 100 sidor) hämtas från internet eller UB. Texte zum Lese- und Hörverständnis. Kompendium (c:a 40 sidor), tillhandahålls på institutionen.

5. Specialarbete

Litteratur väljs i samråd med handledare.