Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Litterära bilder av det delade Tyskland, 7,5 hp

Engelskt namn: German, The Devided Germany in Contemporary Literature

Denna kursplan gäller: 2016-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 1TY041

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-06-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-06-29

Innehåll

Studier av modern tyskspråkig skönlitteratur kring temat ”det delade Tyskland”. Analys av litterära skildringar från sent 50-tal till idag av den politiska såväl som den mentala och kulturella delningen av landet utgör kursens huvudsakliga innehåll. Vidare ingår fördjupade studier i litteraturvetenskaplig forskning och träning i självständig användning av denna forskningslitteratur.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
  • kunna visa upp fördjupade kunskaper i germanistisk litteraturvetenskap gällande modern skönlitteratur
  • kunna redogöra för några centrala inriktningar inom modern litteraturforskning och placera in aktuellt delområde bland dessa
Färdighet och förmåga
  • kunna visa förtrogenhet med gängse begreppsapparat och metodik inom litteraturvetenskaplig forskning och kunna tillämpa dessa vid analys av olika typer av texter
  • självständigt kunna använda sig av tyskspråkig sekundärlitteratur inom litteraturvetenskap
  • utifrån relevant forskning kunna presentera ett litterärt verk och leda diskussioner kring det
  • skriva en analyserande uppsats (2000–2500 ord) enligt vetenskapliga principer
  • vid analys av de litterära texter som ingår i kursen kunna beakta de politiska och sociala bakgrundsfaktorer som inverkar på såväl litteraturproduktion som -reception.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina analyser
  • kritiskt kunna granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp tyska varav minst 15 hp tyska i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” www.sprak.umu.se/student/dokument.
Obligatoriska seminarier på campus och via en lärplattform.

 

Examination

Fortlöpande examination med redovisning av ett antal mindre uppgifter samt en självständig analysuppgift som redovisas skriftligt.
Vid betygssättning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 33

De litterära texterna läses i angiven eller innehållsligt likvärdig utgåva.

Johnson Uwe
Mutmassungen über Jakob
Frankfurt am Maim : 1959 : 307 s. :
Obligatorisk

Wolf Christa
Der geteilte Himmel : Erzählung
28., neu durchges. Aufl. : München : Deutscher Taschenbuch Verlag : 1994 : 237 s. :
ISBN: 978-3-423-00915-7 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Biermann Wolf
Die Ballade vom preussischen Ikarus
Fritt tillgänglig via internet, t.ex. på http://www.songtexte.com/songtext/wolf-biermann/ballade-vom-preussischen-ikarus-63fa261f.html :
Obligatorisk

Schneider Peter
Der Mauerspringer : Erzählung
Reinbeck bei Hamburg : Rowohlt : 1995 : 127 s. :
ISBN: 3-499-13532-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Walser Martin
Dorle und Wolf : eine Novelle
1. Aufl. : Frankfurt am Main : Suhrkamp : 1987 : 176 s. :
ISBN: 3-518-02668-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Brussig Thomas
Helden wie wir : Roman
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Vlg. : 1998 : 322 s. :
http://www.gbv.de/dms/faz-rez/F19951010BRUSSIG100.pdf
ISBN: 3596133319 (kart.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hensel Jana
Zonenkinder
3. Aufl. : Reinbek bei Hamburg : Rowohlt : 2004 : 172 s. :
ISBN: 3-499-23532-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Maron Monika
Endmoränen : Roman
Frankfurt : Fischer : 2002 : 252 s. :
ISBN: 3-10-048810-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kara Yadé
Selam Berlin : Roman
Diogenes : 2003 :
ISBN: 3-257-86093-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Schulze Ingo
Adam und Evelyn : Roman
Berlin : Berlin Verlag : 2008 : 313 s. :
ISBN: 978-3-8270-0810-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Grub Frank Thomas
’Wende’ und ’Einheit’ im Spiegel der deutschsprachigen Literatur.Vortrag in der Buchhandlung Hofstätter am 27.4. 2004.
Heinrich-Böll-Stiftung Saar : 2004 :
Obligatorisk
Läsanvisning: tillhandahålles av institutionen.

Kompendium med utdrag ur litteraturvetenskapliga publikationer. Övrig sekundärlitteratur väljs i samråd med läraren.