Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Tyska, Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Engelskt namn: German for Beginners II

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 1TY024

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-05-22

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

Muntliga och skriftliga övningar för att förbättra de språkliga färdigheterna. Kulturella likheter och olikheter mellan de svenska och tyska språkområdena tas upp. Kursen omfattar tre moment:

Moment 1: Uttal, 1 högskolepoäng
Uttalsövningar

Moment 2: Muntlig kommunikation, 2,5 högskolepoäng
Olika slag av kommunikations- och hörförståelseövningar. Övningarna är baserade på talade och skrivna texter av varierande slag.

Moment 3: Skriftlig kommunikation, 4 högskolepoäng
Olika slag av grammatik- och skrivövningar som är baserade på texter av varierande art.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
 • kunna förstå och återge huvudinnehållet i talade och skrivna standardspråkliga tyska texter om välkända företeelser;
 • efter förberedelse kunna läsa upp en tysk text med gott uttal och god intonation;
 • kunna delta i samtal om vardagliga ämnen och bidra till att samtalet hålls igång;
 • muntligt och skriftligt på ett förståeligt språk kunna återberätta huvuddragen i läst eller hörd text, utförligt meddela och berätta något samt beskriva egna och andras levnadsvillkor och framtidsplaner samt beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser;
 • kunna iaktta och reflektera över kulturella skillnader mellan de tysk- och svenskspråkiga områdena.

Behörighetskrav

Univ: Tyska, Nybörjarkurs I 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Samtliga undervisningstillfällen innehåller inslag av båda momenten. Icke schemalagd tid används för självstudier. Närvaro är obligatorisk i alla inslagen ur moment 2. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination

Moment 1: Uttalsprov (1 hp).
Moment 2: Fortlöpande examination med redovisning av två muntliga uppgifter samt muntligt prov (2,5 hp).
Moment 3: Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt skriftligt prov i textproduktion (4 hp).

Uttalsprov, fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i moment 2 och 3 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina i campuskurser är anmälan via Portalen obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 28

  Lieber Deutsch : 2 2.0
  Hofbauer Christine, Karnland Annika, Odeldahl Anders, Vasiliadis Joakim
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 260 sidor :
  ISBN: 9789147121342
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Grammatik aktiv : Üben, Hören, Sprechen A1-B1
  Jin Friederike, Voss Ute
  1. Auflage : Berlin : Cornelsen : 2014 : 256 S. :
  ISBN: 978-3-06-023972-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tyskspråkiga texter, tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från kurswebben. Grammatik- och ordförrådsövningar, tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från kurswebben

 • Giltig från: 2018 vecka 30

  Obligatorisk litteratur

  Lust auf Deutsch. 2 : Textbuch
  Elfving Vogel Margot, Rydén Kerstin, Mertens Harriet, Mulder Vera
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier : 2000 : 191, [1] s. :
  ISBN: 91-622-2911-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Förtydligande: "Lust auf Deutsch 2. :Textbuch" används i kursen. Boken kan också ha följande ISBN-nummer: 9789162229115 eller 62229115.

  Grammatik aktiv : Üben, Hören, Sprechen A1-B1
  Jin Friederike, Voss Ute
  1. Auflage : Berlin : Cornelsen : 2014 : 256 S. :
  ISBN: 978-3-06-023972-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tyskspråkiga texter, tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från kurswebben. Grammatik- och ordförrådsövningar, tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från kurswebben