Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Nybörjarkurs (steg 1-2), 15 hp

Engelskt namn: German, Beginner's Course (level 1-2)

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 1TY045

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-06-20

Innehåll

I kursen ingår träning i att kommunicera på tyska i tal och skrift utifrån studier av ordförråd och grundläggande grammatik. Texter av olika slag bildar utgångspunkt för övningarna. I kursen introduceras också grundläggande fakta om de tyskspråkiga länderna och deras kultur. Kulturella likheter och olikheter mellan de svenska och tyska språkområdena diskuteras.
Kursen omfattar två delar:
1. Muntlig kommunikation, 7.5 hp
Uttalsövningar. Olika slag av kommunikations- och hörförståelseövningar baserade på talade och skrivna texter av varierande slag.
2. Skriftlig kommunikation, 7.5 hp
Olika slag av grammatik- och skrivövningar som är baserade på texter av varierande art.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Färdighet och förmåga
*    kunna förstå och återge huvudinnehållet i talade och skrivna standardspråkliga tyska texter om välkända företeelser;
*    efter förberedelse kunna läsa upp en tysk text med gott uttal och god intonation;
*    kunna delta i samtal om vardagliga ämnen och bidra till att samtalet hålls igång;
*    muntligt och skriftligt på ett förståeligt språk kunna återberätta huvuddragen i läst eller hörd text, utförligt meddela och berätta något;
*    beskriva egna och andras levnadsvillkor och framtidsplaner samt beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    kunna delta i samtal på ett respektfullt sätt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Samtliga undervisningstillfällen innehåller inslag av båda momenten. Icke schemalagd tid används för självstudier. Närvaro är obligatorisk i alla inslagen i Muntlig kommunikation.

Examination

1. Muntlig kommunikation
a) Uttalsprov, 1 hp
b) Muntlig kommunikation I: Två muntliga uppgifter, 3 hp
c) Muntlig kommunikation II: Två muntliga uppgifter samt muntligt prov, 3,5 hp

2. Skriftlig kommunikation
a) Skriftlig kommunikation I: Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd, 3,5 hp
b) Skriftlig kommunikation II: Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt skriftligt prov i textproduktion, 4 hp

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Muntliga och skriftliga uppgifter samt uttalsprov bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i modul 1 och 2 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 7,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 2

Lieber Deutsch : 1 2.0
Hofbauer Christine, Karnland Annika, Vasiliadis Joakim, Odeldahl Anders
Andra upplagan : Solna : Liber : 2016 : 239 sidor :
ISBN: 9789147121298
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lieber Deutsch : 2 2.0
Hofbauer Christine, Karnland Annika, Odeldahl Anders, Vasiliadis Joakim
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 260 sidor :
ISBN: 9789147121342
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Grammatik aktiv : Üben, Hören, Sprechen A1-B1
Jin Friederike, Voss Ute
1. Auflage : Berlin : Cornelsen : 2014 : 256 S. :
ISBN: 978-3-06-023972-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tyskspråkiga texter, tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från kurswebben. Grammatik- och ordförrådsövningar, hämtas från kurswebben