Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Påfartskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: German, Preparatory Course

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1TY004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-12-06

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

I kursen ingår läsning och diskussion av olika tyskspråkiga texter samt muntliga och skriftliga övningar i anslutning till dessa där den egna språkliga uttrycksförmågan i tal och skrift står i fokus.

Kursen omfattar två moment:

Moment 1: Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 högskolepoäng
Läsning av olika typer av texter (såväl skönlitteratur som sakprosa) och diskussioner kring texternas innehållsliga och språkliga aspekter samt ordförrådsövningar och olika typer av muntliga övningar

Moment 2: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 högskolepoäng
Olika slag av grammatik- och ordförrådsövningar samt fria skrivövningar baserade på texter av varierande art.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
  • förstå och återge huvudinnehållet samt centrala detaljer i stilistiskt och genremässigt olikartade tyskspråkiga texter;
  • delta aktivt i vardagssamtal och argumenterande samtal samt bidra till att kommunikation hålls igång;
  • muntligt och skriftligt med ett komplext och någorlunda korrekt språk utförligt beskriva och berätta om huvuddragen i läst och hörd text, utförligt berätta om något och beskriva egna och andras levnadsvillkor, beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser samt argumentera för en ståndpunkt;
  • utifrån jämförelser av språkliga fenomen dra slutsatser om likheter och skillnader mellan tyska och andra språk;
  • iaktta, beskriva och reflektera över kulturella skillnader mellan det egna och det främmande.

Behörighetskrav

Tyska steg 3 Eller: Tyska 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ:Tyska, Kvalifikationskurs 7,5 hp

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande: Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

När kursen ges som campuskurs gäller följande: Samtliga undervisningstillfällen innehåller inslag av båda momenten. Icke schemalagd tid används för självstudier. Närvaro är obligatorisk i alla inslagen ur moment 1. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination

Moment 1: Fortlöpande examination med redovisning av två muntliga uppgifter samt avslutande muntligt prov (4,5 hp).
Moment 2: Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt avslutande skriftligt prov i textproduktion (3 hp).
Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i de två momenten bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina i campuskurser är anmälan via Portalen obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

Nöstlinger Christine
Maikäfer flieg! : mein Vater, das Kriegsende, Cohn und ich : Roman
Ungekürzte Ausg. nach der 3. Aufl. des lizensgebenden Verlages : München : Deutscher Taschenbuch Vlg : 1989 : 198 s. :
ISBN: 3-423-07804-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Grammatik aktiv : Üben, Hören, Sprechen A1-B1
Jin Friederike, Voss Ute
1. Auflage : Berlin : Cornelsen : 2014 : 256 S. :
ISBN: 978-3-06-023972-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Den tyska grammatiken
Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
5. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2014 : 272 s. :
ISBN: 9789152327180
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Grammatik- och ordförrådsövningar, hämtas från kurswebben. Obligatorisk Tyskspråkiga texter av olika slag, tillhandahålls av institutionen eller hämtas på lärplattform resp. hämtas från internet enligt lärarens anvisningar. Obligatorisk