Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Tandem svenska-tyska, 3 hp

Engelskt namn: German, Tandem Swedish-German

Denna kursplan gäller: 2016-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 1TY042

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-09-08

Innehåll

Samtal med tandempartner växelvis på respektive målspråk om olika aspekter av nutida svenskt kultur- och samhällsliv i jämförelse med förhållandena i främst de tyskspråkiga länderna. Träning i att sammanfatta och reflektera kring tandemsamtalens innehåll.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
  • iaktta och reflektera över kulturella skillnader mellan Sverige och andra länder;
  • sammanställa, tolka och presentera information om ett antal företeelser inom kultur- och samhällsliv.

 

Behörighetskrav

Ett av dessa alternativ:
1. Grundläggande behörighet för högskolestudier samt 7,5 hp tyska.
2. Avgångsbetyg från tyskspråkigt gymnasium. Här medges undantag från behörighetskrav i svenska.
eller motsvarande.

 

Undervisningens upplägg

Moment 1: Introduktion i tandemprocessen, 1 hp
Introduction to the tandem process
Planering av tandemsamarbetet tillsammans sin partner samt beskrivning av detta i ett protokoll.

Moment 2: Fördjupning i tandemprocessen, 2 hp
Advancing in the tandem process
Fördjupning och utökning av samtalen med tandempartnern. Genomförande av ytterligare tre protokollförda träffar kring utvalda kulturella skillnader mellan Sverige och tyskspråkiga länder.

 

Examination

Fortlöpande examination genom bedömning av fyra protokoll från träffar med tandempartner. Dessa ska skrivas på tyska eller svenska och omfatta en kort sammanfattning av den information som diskuterats och av det förda samtalet samt reflektion kring detta och den egna språkutvecklingen.

De studerandes prestationer bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd bedöms särskilt förmågan att utifrån sakförhållanden diskutera orsaker till likheter och skillnader mellan Sverige och tyskspråkiga länder.

I moment 1 används dock enbart betygen Godkänd och Underkänd.
För att få betyget Väl godkänd för hela kursen krävs det betyget Väl godkänd i moment 2.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 36

Internetkällor, tidningstexter och tryckt informationsmaterial, tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från webben.