Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Tyskspråkiga texter - från Gutenberg till nya medier, 7,5 hp

Engelskt namn: German, Linguistic Perspectives on German Public Texts - from Gutenberg to New Media

Denna kursplan gäller: 2014-08-11 och tillsvidare

Kurskod: 1TY040

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-06-10

Innehåll

I kursen studeras utvalda tyskspråkiga exempel på en specifik textsort från olika tidsskeden som är tillgängliga i det offentliga rummet. Texternas ordförråd, text- och argumentationsstruktur undersöks, liksom deras funktion och effekt i samverkan med andra diskurser. Vidare belyses samverkan mellan språk och bild. Texterna behandlas även mot bakgrund av den historiska och sociokulturella kontexten.
Teorier och metoder från olika fält, såsom (historisk) semantik och pragmatik, text- och argumentationsanalys, multimodalitetsteori och diskursanalys, tillämpas vid textanalysen.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
  • kunna visa upp fördjupade kunskaper i aktuellt delområde inom germanistisk språkvetenskap
  • kunna redogöra för några centrala inriktningar inom modern språkvetenskaplig forskning och placera in aktuellt delområde bland dessa
Färdighet och förmåga
  • kunna visa förtrogenhet med gängse begreppsapparat och metodik inom aktuellt område av språkvetenskaplig forskning och kunna tillämpa dessa vid analys av olika typer av texter
  • självständigt kunna använda sig av tyskspråkig sekundärlitteratur inom språkvetenskap
  • utifrån relevant forskning kunna presentera och diskutera en språkvetenskaplig framställning
  • skriva en analyserande uppsats (2000–2500 ord) enligt vetenskapliga principer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina analyser
  • kritiskt kunna granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Univ: Ett av följande alternativ:
Tyska C, Språkstruktur, språkbruk och litteratur, 15 hp (1TY033) eller
15 hp (inkl. kurs i språkvetenskap) från Tyska C med allmän inriktning, 30 hp (1TY012) eller
15 hp (inkl. kurs i språkvetenskap) från Tyska C med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet, 30 hp (6TY000)
eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” www.sprak.umu.se/student/dokument.
Obligatoriska seminarier på campus och via en lärplattform.

 

Examination

Fortlöpande examination med redovisning av ett antal mindre uppgifter samt en självständig analysuppgift som redovisas skriftligt. Vid betygssättning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 33

Mediensprache [Elektronisk resurs] : eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien
Burger Harald, Luginbühl Martin
3., völlig neu bearbeitete Aufl : Berlin : Walter de Gruyter : 2005 : Online-Ressource (x, 486 p) :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9783110899788
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 2,4,5,13 och 14 läses.

Gansel Christina
Textsortenlinguistik
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht : 2011 : 128 S. :
http://d-nb.info/1009108638/04
ISBN: 9783825234591 (UTB)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Reading images [Elektronisk resurs] : the grammar of visual design
Kress Gunther R., Van Leeuwen Theo
2. ed. : London : Routledge : 2006 : 321 p. :
ISBN: 9780203619728 (electronic bk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Landwehr Achim
Historische Diskursanalyse
2. Aufl. : Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl. : 2009 : 187 S. :
ISBN: 9783593384511
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Methods of critical discourse analysis
Meyer Michael, Wodak Ruth
London : SAGE : 2001 : 200 s. :
ISBN: 0-7619-6154-2 (pbk.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Elektronisk resurs över Universitetsbiblioteket. ISBN: 978-1-4193386-5 (electronic bk.)

Vetenskapliga artiklar kring aktuellt delområde (ca 200 sidor) väljs i samråd med läraren.