Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling - Utvecklingsstörning, 15 hp

Engelskt namn: Developmental disabilities and their implications for development of knowledge and communication

Denna kursplan gäller: 2018-10-01 och tillsvidare

Kurskod: 6SP055

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-13

Innehåll

I kursen behandlas speciallärarens uppdrag när det gäller att självständigt och i samarbete med andra planera och genomföra undervisning för elever med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Vidare behandlas undervisning och kunskapsutveckling inom de ämnen/ämnesområden som ingår i kursplaner för grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.

Betydelsen av kommunikation i lärandemiljöer analyseras med hjälp av teorier om språkutveckling och kommunikationssvårigheter samt sätts i relation till flerspråkighet. Även olika former av alternativ och kompletterande kommunikation behandlas och problematiseras.

Arbetssätt och stödjande handlingsstrategier för specialpedagogisk verksamhet diskuteras i förhållande till teorier om lärande och undervisning. Kursen innefattar vidare en orientering om och kritisk granskning av kartläggningsmaterial, undervisningsmaterial och programvaror för undervisning. Olika former för åtgärdsprogram och IUP analyseras och diskuteras i förhållande till styrdokumentens mål. Kunskapsbedömning och betygssättning behandlas varvid elevens och vårdnadshavarens delaktighet i bedömningsprocessen också beaktas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teorier om skolsvårigheter som är relaterade till tal- och språkutveckling samt kommunikation
 • visa prov på fördjupade kunskaper inom kommunikation i relation till något av de ämnen/ämnesområden som ingår i kursplanerna inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna
 • ha kännedom om aspekter som rör flerspråkighet i kombination med utvecklingsstörning
 • påvisa fördjupade kunskaper om undervisningsmetoder i relation till kunskapsmålen
 • uppvisa kunskap om de nationella styrdokumenten för verksamhet i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna
Färdighet och förmåga
 • analysera skolsvårigheter kopplade till kommunikation och introducera alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
 • utreda behov av särskilt stöd och utforma åtgärdsprogram
 • omsätta styrdokumentens mål i relation till undervisningsmål, arbetssätt och relevanta bedömningsformer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och bedöma relevansen av olika kartläggningsmaterial och läromedel för grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna
 • analysera och diskutera betydelsen av alternativ och kompletterande kommunikation i relation till kunskapsutveckling
 • kritiskt problematisera relationen mellan undervisningsuppdraget, kunskapsutveckling och olika bedömningsformer
 • värdera och ta ställning till olika strategier för återkoppling av omdöme/kunskapsbedömning till elever och vårdnadshavare utifrån etiska och kommunikativa aspekter
 • reflektera över eget lärande i relation till kursens innehåll och form

Behörighetskrav

Lägst betyget G på kursen Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt lägst betyget G på moment 1 och 2 i kursen Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning av fältstudier och litteraturstudier. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Examinerande inslag är obligatoriska.

Examination

De studerandes kunskaper och färdigheter prövas i skriftlig och muntlig form. Studenternas prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Studenten examineras i form av:
 • Individuell muntlig och skriftlig framställning av ett självständigt fördjupningsarbete inom något av de ämnen/ämnesområden som ingår i kursplanerna för grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskilt utbildning för vuxna (U/G/VG)
 • Fallseminarium – undervisningsplanering (U/G)
 • Individuell skriftlig reflektion över eget lärande i relation till kursens innehåll och form (U/G)
För godkänt kursbetyg krävs godkänt betyg i alla tre examinationsdelar. För kursbetyget Väl Godkänd krävs att samtliga examinerande delar är godkända samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga problemformuleringsuppgiften. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Om ordinarie prov genomförs i maj eller juni ska omprov erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Omprov ska erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ett andra omprov (ett så kallat uppsamlingsprov) erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för pedagogik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina.
Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 40

Asp-Onsjö Lisa
Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? : En fallstudie i en kommun. Avhandling för doktorsexamen. Göteborg studies in educational sciences 248.
Göteborgs universitet. Actauniversitatis gothoburgensis : 2006 :
Obligatorisk

Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv
Bjar Louise, Frylmark Astrid
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 312 s. :
ISBN: 978-91-44-04874-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik.
Heister Trygg Boel, Andersson Ida (red.)
3., rev. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet; Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2009 : 224 s. :
ISBN: 978-91-85435-71-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Heister Trygg Boel
Förslag till policy för AKK : barn med grav tal- och språkstörning och behov av alternativa kommunikationsvägar (AKK)
1. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet ; a Malmö : Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2003 : 39 s. :
ISBN: 91-88337-83-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Jönsson Anders
Lärande bedömning
3., [utök.] uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2013 : 224 s. :
ISBN: 978-91-40-68446-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lunde Olav
När siffrorna skapar kaos : matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 239 s. :
ISBN: 978-91-47-10002-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lundgren Marianne
Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet?: Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet
Projekt inom kompetensfonden, Förskoleverksamheten, Rinkeby stadsdelsförvaltning : 2006 :
http://sherwood.lh.umu.se:8080/upload/Rinkebyrapport(8).pdf
Obligatorisk

Stories that Promote Understanding of Children with Special Needs: A Look at Autism Spectrum Disorders, Tourette Syndrome, Down Syndrome, and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
Maples Lucy, Applin Janet L.
Community & Junior College Libraries, 15(4), pp. 176-187 : 2009 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02763910903212911
Obligatorisk

Learning mathematics in mainstream secondary schools: experiences of students with Down’s syndrome
Monari Martinez Elisabetta, Benedetti Nives
European Journal of Special Needs Education, 26(4), pp. 531-540 : 2011 :
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08856257.2011.597179
Obligatorisk

Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1: Fonologi, grammatik, lexikon
Nettelbladt Ulrika, Salameh Eva-Kristina
Lund: Studentlitteratur, ISBN:978-91-44-01771-6 LIBRIS-ID:9933760 : 2007 :
Obligatorisk

Språkutveckling och språkstörning, Del 2: Pragmatik
Nettelbladt Ulrika, Salameh Eva-Kristina
Lund: Studentlitteratur, ISBN:91-44-01764-2 LIBRIS-ID:11465335 : 2010 :
Obligatorisk

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal : för elever som behöver särskilt stöd
Reichenberg Monica, Lundberg Ingvar
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2011 : 147 s. :
ISBN: 978-91-27-42368-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Runström Nilsson Petra
Pedagogisk kartläggning : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd
Malmö : Gleerups : 2011 :
ISBN: 91-40-67645-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Salameh Eva-Kristina
Language impairment in Swedish bilingual children: epidemiological and linguistic studies
Akademisk avhandling, Studies in logopedics and phoniatrics, Lund University, no. 4 : 2003 :
Obligatorisk

Matematikundervisning i grundsärskolan : en utvärdering av Matematiksatsningen
Stockholm : Skolverket : 2011 : 75 s. :
Fulltext via Skolverkets webbplats
Obligatorisk

Skolverkets allmänna råd
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Stockholm: Skolverket: 2014: 80 s :
Fulltext
Obligatorisk

Alternativ og supplerende kommunikasjon : en innføring i tegnspråksopplaering og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker
Tetzchner Stephen von, Martinsen Harald
2. utg. : Oslo : Gyldendal akademisk : 2002 : xii, 379 s. :
ISBN: 82-05-30444-0 (hft)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Enhancing phonological awareness and letter knowledge in preschool children with Down syndrome
van Bysterveldt Anne K., Gillon Gail T., Moran Catherine
International Journal of Disability, Development and Education, 53(3), pp. 301-329 : 2006 :
Obligatorisk

Wilder Jenny
Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar : en systematisk kunskapsöversikt
Kalmar : Nationellt kompetenscentrum anhöriga : 2013 : 84, [30] s. :
http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%C3%B6versikter/Dokument/Kunskapsoversikt_Kommunikation_FFN_Wilder_webb.pdf
ISBN: 9789187731051
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Östlund Daniel
Deltagandets kontextuella villkor : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik
Malmö : Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola : 2012 : 264 s. :
ISBN: 9789186295325
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst