Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Unga, sex och internet i lärmiljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Young People, Sex and the Internet in Learning Environments

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2PE168

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2021-02-17

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande kunskap om ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och exploatering i relation till deras internetanvändning. I kursen behandlas även professionella, konstruktiva förhållningssätt och arbetsmetoder inom pedagogisk yrkesverksamhet och andra barn- och ungdomsverksamheter. Kursens innehåll studeras med problematiserande ansats, på vetenskaplig grund och utifrån de verksamheter och sammanhang som är relevanta för den studerande. Även lagstiftning och gällande dokument behandlas.

Kursen är indelad i följande två moduler: 
 
Modul 1: Om ungas användning, erfarenheter av och attityder till sexuell exponering, 3,5 hp
[Young People's use, Experiences of and Attitudes to Sexual Exposure, 3,5 Credits]

Modulen handlar om ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och exploatering i relation till deras internetanvändning. Detta behandlas utifrån olika perspektiv och förklaringsmodeller, aktuellt kunskapsläge och mediedebatt och kunskapsläge. I modulen problematiseras centrala begrepp, samverkan mellan verksamheter, ansvar och skyldigheter. Även lagstiftning och gällande dokument behandlas.

Modul 2: Vetenskaplig studie och rapport, 4 hp
[Scientific Study and Report, 4 Credits]

I modulen genomför den studerande en mindre vetenskaplig studie som redovisas i form av en skriftlig rapport. Det vetenskapliga arbetet utformas med avseende på ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och exploatering i relation till deras användning av internet. Studien ska också ha relevans för den studerandes verksamheter och sammanhang.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Om ungas användning, erfarenheter av och attityder till sexuell exponering, 3,5 hp 
 För godkänd modul skall den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
  • översiktligt beskriva centrala begrepp och uppvisa grundläggande kunskap gällande unga, sex och internet samt ungas användning och erfarenheter av sociala medier och internet i ett digitaliserat samhälle
  • redogöra kortfattat för aktuell lagstiftning och gällande dokument med relevans för kursens innehåll 
Färdigheter och förmåga
  • visa förmåga att exemplifiera innehåll i mediedebatten och problematisera ungas användning av sociala medier, internet och sexuell exponering och exploatering
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • diskutera och reflektera över ungas användning av sociala medier och internet ur allmänna och vetenskapliga perspektiv
  • belysa och diskutera förhållningssätt gällande ungas användning av sociala medier och internet i relation till profession eller utbildning
Modul 2: Vetenskaplig studie och rapport, 4,0 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa förståelse för hur en mindre vetenskaplig studie planeras, genomförs och rapporteras som har relevans för kursen
Färdigheter och förmåga
  • utifrån syfte och forskningsfrågor genomföra och rapportera en mindre vetenskaplig studie som är relevant för kursens innehåll
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • diskutera och problematisera studiens resultat i relation till aktuell forskning med avseende på ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och exploatering
  • kritiskt diskutera och analysera ungas användning av internet och sociala medier i relation till samverkan, yrkesprofession eller utbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett vetenskapligt, självständigt, problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans i form av litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.

Examination

Examination av modul 1 sker med inlämningsuppgifter i form av individuella skriftliga redovisningar och forumdiskussioner. Modul 2 examineras med ett mindre, individuellt vetenskapligt arbete som redovisas i en skriftlig rapport. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika modulerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och praktiska aspekter samt förmågan att kunna analysera med stöd av begrepp. Visa mycket god förmåga att koppla sitt resonemang till adekvat litteratur inom kursens ämnesområde. Samt insiktsfullt belysa olika problemområden i relation till kursens ämnesområde

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på̊ genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

Kan inte läsas i kombination med 2IT003 Unga, sex och internet 7,5 hp.

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Kurslitteratur

Eidensten Martin
Blunda inte! : att förebygga sexuella övergrepp
Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 132 sidor :
ISBN: 978-91-88099-90-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Den nya samtyckeslagen i praktiken : en uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt
Holmberg Stina, Lewenhagen Lars
Stockholm : Brottsförebyggande rådet : [2020] : 100 sidor :
gratis via bra.se
ISBN: 9789188599346
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

C Wahlgren Victoria
Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar : Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer
Ingår i:
[Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]

https://www.mucf.se/publikationer/fokus-20-det-blir-ju-bara-varre-om-jag-berattar
Obligatorisk

Fördjupningsrapport : Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
Ingår i:
Allmänna barnhuset.
Stockholm : Allmänna barnhuset : [1984] : 10, [2] s. :
http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-Sexuella-övergrepp-på-nätet..pdf
Obligatorisk

Inget att vänta på : handbok för våldsförebyggande arbete
Berg Lena, Loftsson Magnus
Tredje omarbetade upplagan : Stockholm : Jämställdhetsmyndigheten : [2020] : 182 sidor :
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2020/01/JAMY_Handbok-IAVP_TG-1.pdf
Obligatorisk

Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
Fulltext
ISBN: 9789185933860
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Grände Josefin
Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
Ingår i:
[Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
sid. 34 :
http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara
Obligatorisk

Ungdomsstyrelsen
Se mig : unga om sex och internet
Ingår i:
[Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
sid. 404 :
http://www.mucf.se/publikationer/se-mig
Obligatorisk

Engvall Caroline
Skuggbarn
Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
ISBN: 9789187049347 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Unga och sexuellt våld : främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer. Slutrapport.
Nilsson Gabriella, Lövkrona Inger, Björklund Linn, Degerkvist Julia
Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : [2020] : 127 sidor :
ISBN: 9789151944586
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: https://portal.research.lu.se/ws/files/76903698/Unga_och_sexuellt_v_ld_GN_och_IL_2020.pdf

Unga som skadar sig genom sex [Elektronisk resurs]
Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Obligatorisk

Ungdomar, sexualitet och relationer
Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
ISBN: 9789144108568
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utsatt på internet : En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga
Berne S, Frisén A
Ingår i:
[Statens medieråd - samling av trycksaker]

https://www.statensmedierad.se/download/18.21ba1a94177d7ef7e192fbb/1614952949604/Utsatt%20p%C3%A5%20internet_TILLG%C3%84NGLIGHETSANPASSAD_210202.pdf
Obligatorisk

Ungdomsstyrelsen
Utsatt? : Unga, sex och internet
Ingår i:
[Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
sid. 44 :
http://www.mucf.se/publikationer/utsatt
Obligatorisk

Vad är grooming?
Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
ISBN: 9789187043772
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Engvall Caroline
Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
ISBN: 9789187049798
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Øverlien Carolina
Våld mellan ungdomar i nära relationer : Digitala medier och utövande av kontroll
Ingår i:
Socialvetenskaplig tidskrift [Elektronisk resurs]
2021 : 1 : sid. 67-86 :
https://socvet.se/article/view/2382/1707
Obligatorisk

Heimer Gun M.
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 397 sidor :
ISBN: 9789144126777
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Studenten väljer själv stora delar av litteraturen utifrån område/intresse i modul 2. Kursledning tillhandahåller lista på förslag av valbar litteratur via mail.

Metodlitteratur

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
ISBN: 9789144126050
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Berg Martin
Netnografi : att forska om och med internet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
ISBN: 9789144096810
Se bibliotekskatalogen Album

Stensmo Christer
Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
ISBN: 91-89040-44-9
Se bibliotekskatalogen Album