Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Unga, sex och internet, 7,5 hp

Engelskt namn: Young people, sex and the Internet

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 2IT003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: TUV/IML, 2010-06-01

Reviderad av: Prefekten, 2015-06-10

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap om ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering, sex mot ersättning i relation till ungas användning av internet. Kursen tar upp olika metoder i förebyggande arbete och bearbetar frågor kring konstruktiva och kritiska förhållningssätt inom olika professioners yrkesutövande.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna självständigt och utförligt samt med utgångspunkt i adekvat litteratur för kursen, kunna:

Kunskap och förståelse
 • Beskriva kunskapsläget gällande sex, unga och internet och redogöra för några aktuella konflikter.
 • Redogöra för huvuddragen i mediedebatten kring ungas IT-användning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Problematisera om unga, sex och internet utifrån sin profession eller utbildning.
 • Diskutera och problematisera om sex, unga och internet ur olika perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs i form av egna litteraturstudier, grupparbete, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.

Examination

Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av skriftliga redovisningar, nätbaserade gruppuppgifter och forumdiskussioner. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig betygsskala.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs när samtliga inlämningsuppgifter i kursen är bedömda. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd:
- visat mycket god förmåga att koppla sitt resonemang till adekvat litteraturen till kursens ämnesområde
- insiktsfullt belyst olika problemområden med relation till kursens ämnesområde
- genomgående i uppgifterna medvetet belyst frågan från olika synvinklar inom kursens ämnesområde

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.

Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 2

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Eidensten Martin
  Blunda inte! : att förebygga sexuella övergrepp
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 132 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-90-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Från snack till verkstad [Elektronisk resurs] : förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 112 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85933-29-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fördjupningsrapport : Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Ingår i:
  Allmänna barnhuset.
  Stockholm : Allmänna barnhuset : [1984] : 10, [2] s. :
  http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-Sexuella-övergrepp-på-nätet..pdf
  Obligatorisk

  Hat på nätet : vad får du inte skriva på internet?
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2014 : 63 s. :
  Fritt tillgänglig via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  ISBN: 978-91-85933-78-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Inget att vänta på : handbok för våldsförebyggande arbete
  Angered : Jämställdhetsmyndigheten : [2020] : 184 sidor :
  https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2020/01/JAMY_Handbok-IAVP_TG-1.pdf
  Obligatorisk

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset , Ungdomsstyrelsen
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara
  Obligatorisk

  Nätkränkningar : en studie av svenska ungdomars normer och beteenden
  Svensson Måns, Dahlstrand Karl
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]

  https://www.mucf.se/publikationer/natkrankningar
  Obligatorisk

  Ungdomsstyrelsen
  Se mig : unga om sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 404 :
  http://www.mucf.se/publikationer/se-mig
  Obligatorisk

  Sex mot ersättning : utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 70 s. :
  Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
  ISBN: 9789175553122
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4.

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Unga som skadar sig genom sex [Elektronisk resurs]
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  Obligatorisk

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Ungdomskulturer
  2. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 9789140688187
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt
  Obligatorisk

  Vad är grooming?
  Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
  Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789187043772
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heimer Gun M.
  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 397 sidor :
  ISBN: 9789144126777
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 2-5 och 11

  Shannon David
  Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet : omfattning, karaktär, åtgärder
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) :b Fritze [distributör] : 2007 : 90 s. :
  http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_show&id=390
  ISBN: 978-91-85664-65-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Överlien Carolina
  Våld mellan ungdomar i nära relationer : Digitala medier och utövande av kontroll
  Ingår i:
  Socialvetenskaplig tidskrift
  Lund : Socialvetenskaplig tidskrift : 1994- : 25 : sid. 67-85 :
  https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/18679
  Obligatorisk

  Tillkommer elektroniskt publicerade artiklar och material.

  Referenslitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brottsoffer : rättsliga perspektiv
  Granström Görel, Mannelqvist Ruth
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 170 s. :
  ISBN: 9789144111643
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den nya samtyckeslagen i praktiken : en uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt
  Holmberg Stina, Lewenhagen Lars
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet : [2020] : 100 sidor :
  ISBN: 9789188599346
  Se bibliotekskatalogen Album

  Experiences and psychological health among children exposed to online child sexual abuse : a mixed methods study of court verdicts
  Joleby Malin, Landström Sara, Lunde Carolina, S. Jonsson Linda
  Ingår i:
  Psychology, crime & law [Elektronisk resurs]
  1994- :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1068316X.2020.1781120

  Eidevald Christian
  Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? : sexuella övergrepp och förebyggande arbete
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2016] : 196 sidor :
  ISBN: 9789140693747
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mäns heder: att vara både offer och förövare
  Schlytter Astrid, Rexvid Devin
  1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 260 s. :
  ISBN: 9789144111773
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näthat : rättigheter och möjligheter
  Sackemark Alexandra, Schultz Mårten, Alderhorn Mikaela, Caicedo Gordh Sebastian, Rosell Johan
  Andra upplagan : Stockholm : Karnov Group Sweden AB : [2015] : 157 sidor :
  ISBN: 9789176105191
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gunnarsson Lena
  Samtyckesdynamiker : sex, våldtäkt och gråzonen däremellan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 378 sidor :
  ISBN: 9789144138442
  Se bibliotekskatalogen Album

  Socialt arbete och internet : att förstå och hantera sociala problem på nya arenor
  Daneback Kristian, Sorbring Emma
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 272 s. :
  ISBN: 9789147112692
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språk och våld: Analys av fyra diskursiva operationer
  Coates Linda, Wade Allan
  Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götalands Län och Unizon : 2014 :
  Att tala om motstånd – Från hjälplöst offer till aktivt subjekt. Tre artiklar om responsbaserat arbete

  Unga och sexuellt våld : främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer. Slutrapport.
  Nilsson Gabriella, Lövkrona Inger, Björklund Linn, Degerkvist Julia
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : [2020] : 127 sidor :
  ISBN: 9789151944586
  Se bibliotekskatalogen Album

  Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik
  Sinisalo Eveliina, Moser Hällen Linn
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 382 sidor :
  ISBN: 9789147125760
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 3

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset , Ungdomsstyrelsen
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara
  Obligatorisk

  Ungdomsstyrelsen
  Se mig : unga om sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 404 :
  http://www.mucf.se/publikationer/se-mig
  Obligatorisk

  Ses offline? : ett metodmaterial om unga, sex och internet
  Grände Josefin, Lindqvist Johnny
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 102 :
  http://www.mucf.se/publikationer/ses-offline
  Obligatorisk

  Från snack till verkstad [Elektronisk resurs] : förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 112 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85933-29-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt
  Obligatorisk

  Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden
  Dahlstrand Karl, Svensson Måns
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Länk
  Obligatorisk

  Institutet för juridik och internet
  Hat på nätet. Vad får du inte skriva på internet?
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Unga som skadar sig genom sex [Elektronisk resurs]
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  Obligatorisk

  Sex mot ersättning : utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 70 s. :
  Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
  ISBN: 9789175553122
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4.

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Ungdomskulturer
  2. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 9789140688187
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heimer Gun M.
  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 397 sidor :
  ISBN: 9789144126777
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 2-5 och 11

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fördjupningsrapport : Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Ingår i:
  Allmänna barnhuset.
  Stockholm : Allmänna barnhuset : [1984] : 10, [2] s. :
  http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-Sexuella-övergrepp-på-nätet..pdf
  Obligatorisk

  Vad är grooming?
  Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
  Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789187043772
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidensten Martin
  Blunda inte! : att förebygga sexuella övergrepp
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 132 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-90-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Inget att vänta på : handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga
  Berg Lena, Loftsson Magnus, Hyllander Klas
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) : 2016 : 111 s. :
  Fritt tillgänglig via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  ISBN: 978-91-88455-01-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shannon David
  Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet : omfattning, karaktär, åtgärder
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) :b Fritze [distributör] : 2007 : 90 s. :
  http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_show&id=390
  ISBN: 978-91-85664-65-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Överlien Carolina
  Våld mellan ungdomar i nära relationer : Digitala medier och utövande av kontroll
  Ingår i:
  Socialvetenskaplig tidskrift
  Lund : Socialvetenskaplig tidskrift : 1994- : 25 : sid. 67-85 :
  https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/18679
  Obligatorisk

  Tillkommer elektroniskt publicerade artiklar och material.

  Referenslitteratur

  Socialt arbete och internet : att förstå och hantera sociala problem på nya arenor
  Daneback Kristian, Sorbring Emma
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 272 s. :
  ISBN: 9789147112692
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mäns heder: att vara både offer och förövare
  Schlytter Astrid, Rexvid Devin
  1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 260 s. :
  ISBN: 9789144111773
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brottsoffer : rättsliga perspektiv
  Granström Görel, Mannelqvist Ruth
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 170 s. :
  ISBN: 9789144111643
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? : sexuella övergrepp och förebyggande arbete
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2016] : 196 sidor :
  ISBN: 9789140693747
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näthat : rättigheter och möjligheter
  Sackemark Alexandra, Schultz Mårten, Alderhorn Mikaela, Caicedo Gordh Sebastian, Rosell Johan
  Andra upplagan : Stockholm : Karnov Group Sweden AB : [2015] : 157 sidor :
  ISBN: 9789176105191
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album

  Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik
  Sinisalo Eveliina, Moser Hällen Linn
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 382 sidor :
  ISBN: 9789147125760
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset , Ungdomsstyrelsen
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara
  Obligatorisk

  Ungdomsstyrelsen
  Se mig : unga om sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 404 :
  http://www.mucf.se/publikationer/se-mig
  Obligatorisk

  Ses offline? : ett metodmaterial om unga, sex och internet
  Grände Josefin, Lindqvist Johnny
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 102 :
  http://www.mucf.se/publikationer/ses-offline
  Obligatorisk

  Från snack till verkstad [Elektronisk resurs] : förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 112 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85933-29-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt
  Obligatorisk

  Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden
  Dahlstrand Karl, Svensson Måns
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Länk
  Obligatorisk

  Institutet för juridik och internet
  Hat på nätet. Vad får du inte skriva på internet?
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Unga som skadar sig genom sex [Elektronisk resurs]
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  Obligatorisk

  Sex mot ersättning : utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 70 s. :
  Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
  ISBN: 9789175553122
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4.

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Ungdomskulturer
  2. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 9789140688187
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heimer Gun M.
  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 397 sidor :
  ISBN: 9789144126777
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 2-5 och 11

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fördjupningsrapport : Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Ingår i:
  Allmänna barnhuset.
  Stockholm : Allmänna barnhuset : [1984] : 10, [2] s. :
  http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-Sexuella-övergrepp-på-nätet..pdf
  Obligatorisk

  Vad är grooming?
  Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
  Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789187043772
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidensten Martin
  Blunda inte! : att förebygga sexuella övergrepp
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 132 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-90-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Inget att vänta på : handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga
  Berg Lena, Loftsson Magnus, Hyllander Klas
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) : 2016 : 111 s. :
  Fritt tillgänglig via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  ISBN: 978-91-88455-01-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shannon David
  Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet : omfattning, karaktär, åtgärder
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) :b Fritze [distributör] : 2007 : 90 s. :
  http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_show&id=390
  ISBN: 978-91-85664-65-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Överlien Carolina
  Våld mellan ungdomar i nära relationer : Digitala medier och utövande av kontroll
  Ingår i:
  Socialvetenskaplig tidskrift
  Lund : Socialvetenskaplig tidskrift : 1994- : 25 : sid. 67-85 :
  https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/18679
  Obligatorisk

  Tillkommer elektroniskt publicerade artiklar och material.

  Referenslitteratur

  Socialt arbete och internet : att förstå och hantera sociala problem på nya arenor
  Daneback Kristian, Sorbring Emma
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 272 s. :
  ISBN: 9789147112692
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mäns heder: att vara både offer och förövare
  Schlytter Astrid, Rexvid Devin
  1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 260 s. :
  ISBN: 9789144111773
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brottsoffer : rättsliga perspektiv
  Granström Görel, Mannelqvist Ruth
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 170 s. :
  ISBN: 9789144111643
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? : sexuella övergrepp och förebyggande arbete
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2016] : 196 sidor :
  ISBN: 9789140693747
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näthat : rättigheter och möjligheter
  Sackemark Alexandra, Schultz Mårten, Alderhorn Mikaela, Caicedo Gordh Sebastian, Rosell Johan
  Andra upplagan : Stockholm : Karnov Group Sweden AB : [2015] : 157 sidor :
  ISBN: 9789176105191
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album

  Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik
  Sinisalo Eveliina, Moser Hällen Linn
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 382 sidor :
  ISBN: 9789147125760
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset , Ungdomsstyrelsen
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara
  Obligatorisk

  Ungdomsstyrelsen
  Se mig : unga om sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 404 :
  http://www.mucf.se/publikationer/se-mig
  Obligatorisk

  Ses offline? : ett metodmaterial om unga, sex och internet
  Grände Josefin, Lindqvist Johnny
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 102 :
  http://www.mucf.se/publikationer/ses-offline
  Obligatorisk

  Från snack till verkstad [Elektronisk resurs] : förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 112 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85933-29-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt
  Obligatorisk

  Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden
  Dahlstrand Karl, Svensson Måns
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Länk
  Obligatorisk

  Institutet för juridik och internet
  Hat på nätet. Vad får du inte skriva på internet?
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Unga som skadar sig genom sex [Elektronisk resurs]
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  Obligatorisk

  Sex mot ersättning : utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 70 s. :
  Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
  ISBN: 9789175553122
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4.

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Ungdomskulturer
  2. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 9789140688187
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Heimer Gun M., Björck Annika, Kunosson Chrystal
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 303 s. :
  ISBN: 9789144094441
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 2-4 och 9.

  Fördjupningsrapport : Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Ingår i:
  Allmänna barnhuset.
  Stockholm : Allmänna barnhuset : [1984] : 10, [2] s. :
  http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-Sexuella-övergrepp-på-nätet..pdf
  Obligatorisk

  Vad är grooming?
  Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
  Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789187043772
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidensten Martin
  Blunda inte! : att förebygga sexuella övergrepp
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 132 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-90-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Inget att vänta på : handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga
  Berg Lena, Loftsson Magnus, Hyllander Klas
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) : 2016 : 111 s. :
  Fritt tillgänglig via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  ISBN: 978-91-88455-01-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shannon David
  Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet : omfattning, karaktär, åtgärder
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) :b Fritze [distributör] : 2007 : 90 s. :
  http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_show&id=390
  ISBN: 978-91-85664-65-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Överlien Carolina
  Våld mellan ungdomar i nära relationer : Digitala medier och utövande av kontroll
  Ingår i:
  Socialvetenskaplig tidskrift
  Lund : Socialvetenskaplig tidskrift : 1994- : 25 : sid. 67-85 :
  https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/18679
  Obligatorisk

  Tillkommer elektroniskt publicerade artiklar och material.

  Referenslitteratur

  Socialt arbete och internet : att förstå och hantera sociala problem på nya arenor
  Daneback Kristian, Sorbring Emma
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 272 s. :
  ISBN: 9789147112692
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mäns heder: att vara både offer och förövare
  Schlytter Astrid, Rexvid Devin
  1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 260 s. :
  ISBN: 9789144111773
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brottsoffer : rättsliga perspektiv
  Granström Görel, Mannelqvist Ruth
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 170 s. :
  ISBN: 9789144111643
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? : sexuella övergrepp och förebyggande arbete
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2016] : 196 sidor :
  ISBN: 9789140693747
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näthat : rättigheter och möjligheter
  Sackemark Alexandra, Schultz Mårten, Alderhorn Mikaela, Caicedo Gordh Sebastian, Rosell Johan
  Andra upplagan : Stockholm : Karnov Group Sweden AB : [2015] : 157 sidor :
  ISBN: 9789176105191
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2018 vecka 34

  Barn och sexuella övergrepp via IT
  Banck Lena, Jonsson Linda, Warfvinge Christina
  Linköping: BUP-elefanten : 2009 :
  Ladda ner pdf

  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset , Ungdomsstyrelsen
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara

  Ungdomsstyrelsen
  Se mig : unga om sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 404 :
  http://www.mucf.se/publikationer/se-mig

  Ses offline? : ett metodmaterial om unga, sex och internet
  Grände Josefin, Lindqvist Johnny
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 102 :
  http://www.mucf.se/publikationer/ses-offline

  Från snack till verkstad [Elektronisk resurs] : förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 112 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85933-29-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt

  Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden
  Dahlstrand Karl, Svensson Måns
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Länk

  Institutet för juridik och internet
  Hat på nätet. Vad får du inte skriva på internet?
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Unga som skadar sig genom sex [Elektronisk resurs]
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset

  Sex mot ersättning : utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 70 s. :
  Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
  ISBN: 9789175553122
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4.

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Ungdomskulturer
  2. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 9789140688187
  Se bibliotekskatalogen Album

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Se bibliotekskatalogen Album

  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Heimer Gun M., Björck Annika, Kunosson Chrystal
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 303 s. :
  ISBN: 9789144094441
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 2-4 och 9.

  Fördjupningsrapport : Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Ingår i:
  Allmänna barnhuset.
  Stockholm : Allmänna barnhuset : [1984] : 10, [2] s. :
  http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-Sexuella-övergrepp-på-nätet..pdf

  Vad är grooming?
  Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
  Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789187043772
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidensten Martin
  Blunda inte! : att förebygga sexuella övergrepp
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 132 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-90-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Inget att vänta på : handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga
  Berg Lena, Loftsson Magnus, Hyllander Klas
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) : 2016 : 111 s. :
  Fritt tillgänglig via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  ISBN: 978-91-88455-01-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shannon David
  Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet : omfattning, karaktär, åtgärder
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) :b Fritze [distributör] : 2007 : 90 s. :
  http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_show&id=390
  ISBN: 978-91-85664-65-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillkommer elektroniskt publicerade artiklar och material.

  Referenslitteratur

  Socialt arbete och internet : att förstå och hantera sociala problem på nya arenor
  Daneback Kristian, Sorbring Emma
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 272 s. :
  ISBN: 9789147112692
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mäns heder: att vara både offer och förövare
  Schlytter Astrid, Rexvid Devin
  1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 260 s. :
  ISBN: 9789144111773
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brottsoffer : rättsliga perspektiv
  Granström Görel, Mannelqvist Ruth
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 170 s. :
  ISBN: 9789144111643
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? : sexuella övergrepp och förebyggande arbete
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2016] : 196 sidor :
  ISBN: 9789140693747
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näthat : rättigheter och möjligheter
  Sackemark Alexandra, Schultz Mårten, Alderhorn Mikaela, Caicedo Gordh Sebastian, Rosell Johan
  Andra upplagan : Stockholm : Karnov Group Sweden AB : [2015] : 157 sidor :
  ISBN: 9789176105191
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 52

  Barn och sexuella övergrepp via IT
  Banck Lena, Jonsson Linda, Warfvinge Christina
  Linköping: BUP-elefanten : 2009 :
  Ladda ner pdf

  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset , Ungdomsstyrelsen
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara

  Ungdomsstyrelsen
  Se mig : unga om sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 404 :
  http://www.mucf.se/publikationer/se-mig

  Ses offline? : ett metodmaterial om unga, sex och internet
  Grände Josefin, Lindqvist Johnny
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 102 :
  http://www.mucf.se/publikationer/ses-offline

  Från snack till verkstad [Elektronisk resurs] : förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 112 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85933-29-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt

  Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden
  Dahlstrand Karl, Svensson Måns
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Länk

  Institutet för juridik och internet
  Hat på nätet. Vad får du inte skriva på internet?
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf

  Sammanfattning av rapporten Unga och våld
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  "Online är jag någon annan ... " Unga kvinnor med erfarenhet av att sälja sexuella tjänster online [Elektronisk resurs] : Delrapport 8 ur Prostitution i Sverige - Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser samt erfarenheter och attityder i befolkningen
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Linköping : Linköping University Electronic Press : 2012 : 38 s. :
  Fulltext från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 978-91-7519-916-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Unga som skadar sig genom sex [Elektronisk resurs]
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset

  Sex mot ersättning : utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 70 s. :
  Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
  ISBN: 9789175553122
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4.

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Ungdomskulturer
  2. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 9789140688187
  Se bibliotekskatalogen Album

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Se bibliotekskatalogen Album

  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Heimer Gun M., Björck Annika, Kunosson Chrystal
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 303 s. :
  ISBN: 9789144094441
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 2-4 och 9.

  Unga och sex i internet [Elektronisk resurs] : i en föränderlig värld
  Svedin Carl Göran, Priebe Gisela, Wadsby Marie, Jonsson Linda, Fredlund Cecilia
  2015 : 88 s. :
  Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press

  Tillkommer elektroniskt publicerade artiklar och material.

  Referenslitteratur

  Socialt arbete och internet : att förstå och hantera sociala problem på nya arenor
  Daneback Kristian, Sorbring Emma
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 272 s. :
  ISBN: 9789147112692
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mäns heder: att vara både offer och förövare
  Schlytter Astrid, Rexvid Devin
  1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 260 s. :
  ISBN: 9789144111773
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brottsoffer : rättsliga perspektiv
  Granström Görel, Mannelqvist Ruth
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 170 s. :
  ISBN: 9789144111643
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? : sexuella övergrepp och förebyggande arbete
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2016] : 196 sidor :
  ISBN: 9789140693747
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näthat : rättigheter och möjligheter
  Sackemark Alexandra, Schultz Mårten, Alderhorn Mikaela, Caicedo Gordh Sebastian, Rosell Johan
  Andra upplagan : Stockholm : Karnov Group Sweden AB : [2015] : 157 sidor :
  ISBN: 9789176105191
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 33

  Barn och sexuella övergrepp via IT
  Banck Lena, Jonsson Linda, Warfvinge Christina
  Linköping: BUP-elefanten : 2009 :
  Ladda ner pdf

  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset , Ungdomsstyrelsen
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara

  Ungdomsstyrelsen
  Se mig : unga om sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 404 :
  http://www.mucf.se/publikationer/se-mig

  Ses offline? : ett metodmaterial om unga, sex och internet
  Grände Josefin, Lindqvist Johnny
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 102 :
  http://www.mucf.se/publikationer/ses-offline

  Från snack till verkstad [Elektronisk resurs] : förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 112 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85933-29-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt

  Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden
  Dahlstrand Karl, Svensson Måns
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Länk

  Institutet för juridik och internet
  Hat på nätet. Vad får du inte skriva på internet?
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf

  Sammanfattning av rapporten Unga och våld
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  "Online är jag någon annan ... " Unga kvinnor med erfarenhet av att sälja sexuella tjänster online [Elektronisk resurs] : Delrapport 8 ur Prostitution i Sverige - Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser samt erfarenheter och attityder i befolkningen
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Linköping : Linköping University Electronic Press : 2012 : 38 s. :
  Fulltext från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 978-91-7519-916-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Unga som skadar sig genom sex [Elektronisk resurs]
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset

  Sex mot ersättning : utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 70 s. :
  Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
  ISBN: 9789175553122
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4.

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Ungdomskulturer
  2. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 9789140688187
  Se bibliotekskatalogen Album

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Se bibliotekskatalogen Album

  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Heimer Gun M., Björck Annika, Kunosson Chrystal
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 303 s. :
  ISBN: 9789144094441
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 2-4 och 9.

  Fördjupningsrapport : Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Ingår i:
  Allmänna barnhuset.
  Stockholm : Allmänna barnhuset : [1984] : 10, [2] s. :
  http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-Sexuella-övergrepp-på-nätet..pdf

  Vad är grooming?
  Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
  Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789187043772
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillkommer elektroniskt publicerade artiklar och material.

  Referenslitteratur

  Socialt arbete och internet : att förstå och hantera sociala problem på nya arenor
  Daneback Kristian, Sorbring Emma
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 272 s. :
  ISBN: 9789147112692
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mäns heder: att vara både offer och förövare
  Schlytter Astrid, Rexvid Devin
  1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 260 s. :
  ISBN: 9789144111773
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brottsoffer : rättsliga perspektiv
  Granström Görel, Mannelqvist Ruth
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 170 s. :
  ISBN: 9789144111643
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? : sexuella övergrepp och förebyggande arbete
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2016] : 196 sidor :
  ISBN: 9789140693747
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näthat : rättigheter och möjligheter
  Sackemark Alexandra, Schultz Mårten, Alderhorn Mikaela, Caicedo Gordh Sebastian, Rosell Johan
  Andra upplagan : Stockholm : Karnov Group Sweden AB : [2015] : 157 sidor :
  ISBN: 9789176105191
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2016 vecka 34

  Barn och sexuella övergrepp via IT
  Banck Lena, Jonsson Linda, Warfvinge Christina
  Linköping: BUP-elefanten : 2009 :
  Ladda ner pdf

  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset , Ungdomsstyrelsen
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara

  Ungdomsstyrelsen
  Se mig : unga om sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 404 :
  http://www.mucf.se/publikationer/se-mig

  Ses offline? : ett metodmaterial om unga, sex och internet
  Grände Josefin, Lindqvist Johnny
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 102 :
  http://www.mucf.se/publikationer/ses-offline

  Från snack till verkstad [Elektronisk resurs] : förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 112 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85933-29-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt

  Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden
  Dahlstrand Karl, Svensson Måns
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Länk

  Institutet för juridik och internet
  Hat på nätet. Vad får du inte skriva på internet?
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf

  Sammanfattning av rapporten Unga och våld
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  "Online är jag någon annan ... " Unga kvinnor med erfarenhet av att sälja sexuella tjänster online [Elektronisk resurs] : Delrapport 8 ur Prostitution i Sverige - Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser samt erfarenheter och attityder i befolkningen
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Linköping : Linköping University Electronic Press : 2012 : 38 s. :
  Fulltext från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 978-91-7519-916-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Unga som skadar sig genom sex [Elektronisk resurs]
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset

  Sex mot ersättning : utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 70 s. :
  Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
  ISBN: 9789175553122
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4.

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Magnusson Chris, Häggström-Nordin Elisabet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 376 s. :
  ISBN: 978-91-44-04934-2
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Ungdomskulturer
  2. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 9789140688187
  Se bibliotekskatalogen Album

  Inte ditt fel! : Att förebygga sexuell utsatthet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]

  Ladda ner pdf

  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Heimer Gun M., Björck Annika, Kunosson Chrystal
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 303 s. :
  ISBN: 9789144094441
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 2-4 och 9.

  Unga och sex i internet [Elektronisk resurs] : i en föränderlig värld
  Svedin Carl Göran, Priebe Gisela, Wadsby Marie, Jonsson Linda, Fredlund Cecilia
  2015 : 88 s. :
  Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press

  Tillkommer elektroniskt publicerade artiklar och material.

 • Giltig från: 2016 vecka 2

  Barn och sexuella övergrepp via IT
  Banck Lena, Jonsson Linda, Warfvinge Christina
  Linköping: BUP-elefanten : 2009 :
  Ladda ner pdf

  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset , Ungdomsstyrelsen
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara

  Ungdomsstyrelsen
  Se mig : unga om sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 404 :
  http://www.mucf.se/publikationer/se-mig

  Ses offline? : ett metodmaterial om unga, sex och internet
  Grände Josefin, Lindqvist Johnny
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 102 :
  http://www.mucf.se/publikationer/ses-offline

  Från snack till verkstad [Elektronisk resurs] : förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 112 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85933-29-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt

  Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden
  Dahlstrand Karl, Svensson Måns
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Länk

  Institutet för juridik och internet
  Hat på nätet. Vad får du inte skriva på internet?
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf

  Sammanfattning av rapporten Unga och våld
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  "Online är jag någon annan ... " Unga kvinnor med erfarenhet av att sälja sexuella tjänster online [Elektronisk resurs] : Delrapport 8 ur Prostitution i Sverige - Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser samt erfarenheter och attityder i befolkningen
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Linköping : Linköping University Electronic Press : 2012 : 38 s. :
  Fulltext från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 978-91-7519-916-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Unga som skadar sig genom sex [Elektronisk resurs]
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset

  Sex mot ersättning : utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 70 s. :
  Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
  ISBN: 9789175553122
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4.

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Magnusson Chris, Häggström-Nordin Elisabet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 376 s. :
  ISBN: 978-91-44-04934-2
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Ungdomskulturer
  2. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 9789140688187
  Se bibliotekskatalogen Album

  Inte ditt fel! : Att förebygga sexuell utsatthet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]

  Ladda ner pdf

  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Heimer Gun M., Björck Annika, Kunosson Chrystal
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 303 s. :
  ISBN: 9789144094441
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 2-4 och 9.

  Tillkommer elektroniskt publicerade artiklar och material.

 • Giltig från: 2015 vecka 35

  Dunkels Elza
  Vad gör unga på nätet?
  2. uppl. : Malmö : Gleerups : 2012 : 124 s. :
  ISBN: 978-91-40-67798-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barn och sexuella övergrepp via IT
  Banck Lena, Jonsson Linda, Warfvinge Christina
  Linköping: BUP-elefanten : 2009 :
  Ladda ner pdf

  Grände Josefin
  Men fråga mig bara : [om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga]
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset :b Ungdomsstyrelsen : 2009 : 61 s. :
  http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/ff80808123b7bc870123b7dfc2d70002/men_fraga_mig_bara.pdf

  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Heimer Gun M., Björck Annika, Kunosson Chrystal
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 303 s. :
  ISBN: 9789144094441
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 9.

  Se mig [Elektronisk resurs] : unga om sex och internet
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2009 : 404 s. :
  http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/ff80808123b7bc870123b7eb92f10004/SemigUngaomsexochinternet.pdf

  Ses offline? : ett metodmaterial om unga, sex och internet
  Grände Josefin, Lindqvist Johnny
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 74 s. :
  http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/ff808081272391c10127857e604a000a/SesOffline.pdf

  Wagner Katia
  Alexandramannen [Elektronisk resurs]
  Atlas : 2010 : 321 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789173898676
  Se bibliotekskatalogen Album

  Från snack till verkstad [Elektronisk resurs] : förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar
  Stockholm : Ungdomsstyrelsen : 2010 : 112 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85933-29-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nationellt centrum för kvinnofrid
  Analogin - Sju perspektiv på våldtäkt
  Uppsala universitet : 2010 :
  http://www.samtycke.nu/doc/sju_persp_valdtakt.pdf
  Läsanvisning: sid 84-105.

  Sveriges Kommuner och Landsting
  En kunskapsöversikt. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer
  Sveriges Kommuner och Landsting : 2006 :
  http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc38666_1.pdf
  Läsanvisning: sid 44-49.

  Utsatt? Unga, sex och internet
  Ungdomsstyrelsen : 2010 :
  http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/ff8080813af3c858013af3d1e78e0005/Utsatt.pdf

  Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden
  Dahlstrand Karl, Svensson Måns
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Länk

  Institutet för juridik och internet
  Hat på nätet. Vad får du inte skriva på internet?
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf

  Sammanfattning av rapporten Unga och våld
  Ungdomsstyrelsen : 2014 :
  Ladda ner pdf

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  "Online är jag någon annan ... " Unga kvinnor med erfarenhet av att sälja sexuella tjänster online [Elektronisk resurs] : Delrapport 8 ur Prostitution i Sverige - Kartläggning och utvärdering av prostitutionsgruppernas insatser samt erfarenheter och attityder i befolkningen
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Linköping : Linköping University Electronic Press : 2012 : 38 s. :
  Fulltext från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 978-91-7519-916-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Unga som skadar sig genom sex [Elektronisk resurs]
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset

  Sex mot ersättning : utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 70 s. :
  Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
  ISBN: 9789175553122
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-4.

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Magnusson Chris, Häggström-Nordin Elisabet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 376 s. :
  ISBN: 978-91-44-04934-2
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Tillkommer elektroniskt publicerade artiklar och material.