Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ungdomsromanen i samtiden, 7,5 hp

Engelskt namn: Youth literature in our time

Denna kursplan gäller: 2019-01-21 till 2022-01-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LV058

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-09-17

Innehåll

Vad utmärker en ungdomsroman? Vilka teman och konflikter behandlas i den moderna ungdomslitteraturen? Hur förändras ungdomsromanen i relation till nya grupper läsare och till nya läsvanor? Det är några av de frågor som behandlas under kursen. Kursen ger en introduktion till den moderna ungdomsromanen ur ett genrehistoriskt, socialt och berättartekniskt perspektiv. Det genrehistoriska perspektivet belyser hur äldre genrer som gotik, flickbok och äventyrsroman tar nya former t.ex. i modern fantasy, skräck och så kallad crossoverlitteratur. Det sociala perspektivet tar fasta på hur samtida samhällskonflikter gestaltas i ungdomsromaner, särskilt vad gäller frågor om genus, etnicitet och identitet. Vi undersöker också hur ungdomsromaner fungerar berättartekniskt genom ett antal närläsningar och exempelanalyser. Kursen passar för dig som vill fortbilda dig exempelvis inom läraryrket, men kan också läsas av dig som är nyfiken på ungdomslitteratur i största allmänhet.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

• visa grundläggande kunskaper om den moderna ungdomslitteraturens genrer, teman och berättartekniker.
• diskutera ungdomslitterära verk utifrån centrala begrepp inom barn- och ungdomslitteraturforskningen.
• analysera hur konflikter och maktförhållanden rörande identitetsfrågor verkar i modern ungdomslitteratur.
• reflektera över ungdomslitteraturens särskilda förhållande till läsarna, andra medier och dess ställning mellan det barn- och vuxenlitterära fältet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

All undervisning är nätbaserad, inga fysiska sammankomster ingår. Undervisningen sker i form av föreläsningar, uppgifter och diskussioner på lärplattformen.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.
 

Examination

Kursen examineras löpande genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i obligatoriska gruppdiskussioner. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna Väl Godkänt (VG), Godkänt (G) eller Underkänt (U).
 
Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.


 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 6LV002 Ungdomsromanen i samtiden 7,5 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 4

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.

Facklitteratur

Alkestrand Malin
Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete
Göteborg : Makadam : 2016 : 349 s. :
ISBN: 978-91-7061-225-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 239-285.

Edström Vivi
Barnbokens form : Form in children's books : en studie i konsten att berätta
Göteborg : Stegeland : 1980 : 247, [1] s. :
ISBN: 91-7062-460-7 ; 53:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval: kapitel 1 och 5, 65 s.

Falconer Rachel
The crossover novel : contemporary children's fiction and its adult readership
New York : Routledge : 2009. : xv, 263 p. :
ISBN: 9780415978880 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: 1-10, 187-189.

Franck Mia
Frigjord oskuld : heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman
Åbo : Åbo akademi : 2009 : 322 s. :
Fritt tillgänglig
ISBN: 9789517654753
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S 232-250, 18 s

Fyhr Mattias
De mörka labyrinterna : gotiken i litteratur, film, musik och rollspel
Lund : Ellerström : 2003 : 363, [5] s. :
ISBN: 91-7247-087-9 (spikbl.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 33-54, 94-115.

Heggestad Eva
Yrhättan - samhällsbevarare eller samhällsreformator? : Gerda Ghobés Anne-Vildkattböcker
Ingår i:
Om flickor för flickor
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1994 : 303 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 230-248, 18 s.

Kåreland Lena
Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
ISBN: 978-91-44-08676-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kåreland Lena
Barnboken i samhället
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 190 s. :
ISBN: 978-91-44-08445-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S 67-110, 33 s

Lidström Carola
Det okända sammanhanget - texten och livets mönster : En tematisk studie i Maria Gripes författarskap.
Ingår i:
Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen
Stockholm : Centrum för barnkulturforskning : 1992 : 271 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: 15 s.

Narrativ kompetens: En förutsättning i multimodala textuniversum?
Lundström Stefan, Olin-Scheller Christina
Ingår i:
Tidskrift för litteraturvetenskap
Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen : 2007- : sid. 107-117 :
Obligatorisk

Nikolajeva Maria
Barnbokens byggklossar
Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 393 sidor :
ISBN: 9789144114675
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Warnqvist Åsa
Samtida svensk ungdomslitteratur : analyser
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 240 sidor :
ISBN: 978-91-44-10795-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: inledning, kap 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12

Westin Boel
Flickboken som genre.
Ingår i:
Om flickor för flickor
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1994 : 303 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: 4 s.

Öhman Anders
Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140688286
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 2, 6 och 10.

Österlund Maria
Förklädda flickor : könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman
Åbo : Åbo Akademi : 2005 : 372 s. :
Fulltext
ISBN: 951-765-300-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 63-82, 206-227, 241-243, 267-280, 308-315. Finns på nätet.

Skönlitteratur

Ett urval av nedanstående titlar väljs i samråd med läraren i samband med kursstart.

Bečević Zulmir
Avblattefieringsprocessen : [roman]
1. pocketutg. : Stockholm : Alfabeta : 2016 : 207 s. :
ISBN: 9789150117820
Se bibliotekskatalogen Album

Berg Aase
Människoätande människor i Märsta
Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 213 s. :
ISBN: 978-91-27-11874-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Hungerspelen
Collins Suzanne, Jonsson Lena
[Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2009 : 303 s. :
Omslagsbild
ISBN: 9789170016981
Se bibliotekskatalogen Album

Edelfeldt Inger
Duktig pojke
Stockholm : Bokád : 1977 : 193 s. :
ISBN: 91-7368-017-6 ;
Se bibliotekskatalogen Album

Fagerholm Monika
Diva : en uppväxts egna alfabet med docklaboratorium (en bonusberättelse ur framtiden)
Stockholm : Bonnier : 1998 : 445, [2] s. :
ISBN: 91-0-056487-7 (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Foley Douglas
Shoo bre
Bonnier Utbildning : 2003 : s. :
ISBN: 9789162262174
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 346s.

Gripe Maria
--- och de vita skuggorna i skogen
Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1984 : 294, [1] s. :
ISBN: 91-48-50827-6 (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Hungerhuset : [en spökhistoria]
Kanarp Loka, Edenborg Carl-Michael
Lidingö : Kolik : 2011 : 125 s. :
ISBN: 978-91-86509-09-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Khemiri Jonas Hassen
Ett öga rött
Stockholm : Norstedt : 2003 : 251, [1] s. :
ISBN: 91-1-301180-4 (inb.) : 247:00
Se bibliotekskatalogen Album

Naiv. super.
Loe Erlend, Nygren Lars
Stockholm : Bonnier : 1998 : 223, [3] s. :
ISBN: 91-0-056583-0 ;
Se bibliotekskatalogen Album

Anne på Grönkulla
Montgomery L. M., Hallqvist Britt G., Jensen Karin
[Ny utg.], 1. uppl. : Stockholm : LiberFörlag : 1984 : [4], 328 s. :
ISBN: 91-38-90493-4 (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Nilsson Per
Korpens sång
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1994 : 390, [1] s. :
ISBN: 91-29-62907-1 (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Pohl Peter
Janne, min vän
Stockholm : AWE/Geber : 1985 : 255 s. :
ISBN: 91-20-07430-1
Se bibliotekskatalogen Album

Schiefauer Jessica
Pojkarna
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2011 : 187 s. :
ISBN: 978-91-638-6866-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret : en roman i ord och bilder
Selznick Brian, Strandberg Anna
Stockholm : B. Wahlström : 2008 : 533 s. :
ISBN: 978-91-32-15357-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Cirkeln
Strandberg Mats, Bergmark Elfgren Sara
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2011 : 515 s. :
ISBN: 978-91-29-67605-1 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Svensson Amanda
Hey Dolly
Stockholm : Norstedt : 2008 : 156 s. :
Omslagsbild
ISBN: 9789113018331 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Wahl Mats
Vinterviken
Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1993 : 286, [1] s. :
ISBN: 91-48-52119-1 (inb.) ; 147:00
Se bibliotekskatalogen Album

Boktjuven
Zusak Markus, Strandberg Anna
Stockholm : B. Wahlström : 2008 : 585 s. :
ISBN: 9789132154119 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album