Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Upplevelseprototyper, 7,5 hp

Engelskt namn: Experience Prototyping

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID081

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

I kursen behandlas tillämpningen av relevanta teknologier för att skapa interaktionsprototyper. Kursen ger en introduktion till programmering, elektronik, in- och utenheter, sensorer samt annan interaktionsteknologi. Praktiska övningar genomförs i att bygga dynamiska interaktiva prototyper. I ett kortare projekt tillämpas de erhållna kunskaperna.

Kursen är indelad i tvåmoment:
  1. Interaktionsteknologier, 4,5 hp.
    Momentet behandlar ämnen som trådlös kommunikation, identifikationsteknologier, framtida interaktionsmodaliteter, sensorer och bildskärmsteknologi. Fallstudier används för att illustrera hur dessa teknologier kommer till användning.
  2. Tangible interaktion, 3 hp.
    Momentet omfattar praktisk träning i att använda sensorer, processorer och manöverdon. Föreläsningar och laborationer varvas för att illustrera möjligheter och begränsningar med denna teknik.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • Beskriva hur interaktionsteknologier (som exempelvis trådlös kommunikation, RFID, framtida interaktionsmodaliteter, sensorer och bildskärmsteknologi) fungerar.
  • Redogöra för hur inlärda verktyg fungerar och redovisa erfarenhet av projektarbete med dessa verktyg
  • Beskriva aktuell forskning och tillämpningar inom fältet
  • Animera ett användargränssnitt genom att använda sig av relevanta mjukvaruprogram.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha uppnått betyget Godkänd (G) i samtliga föregående kurser inom masterprogrammet Interaction Design vid Designhögskolan i Umeå, eller kunna redovisa motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Förläsningar och praktisk träning under ledning av handledare. Samtliga moment i kursen är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker i samband med presentationer av arbeten och uppgifter.
För att bli godkänd på kursen krävs att alla moment i kursen är genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) används för varje moment, liksom för kursen som helhet.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.