Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Urbana normer och landsbygdsmobilisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Urban Normativity and Rural Mobilization

Denna kursplan gäller: 2019-01-21 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1ET049

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-10-05

Innehåll

Kursen handlar om urbana normer och hur sådana hanteras och bemöts. I ett första moment, Urbana normer och rurala protester (Urban Normativity and Rural Protests) 4 hp, behandlas det centrala begreppet urban norm och hur geografiska maktrelationer kan förstås ur ett kulturellt perspektiv. Här diskuteras också explicita landsbygdsbaserade protester mot sådana normers effekter, både i fysiska- och i digitala miljöer. I ett andra moment, Landsbygdsmobilisering (Rural Mobilization) 3,5 hp, fokuseras landsbygdsmobilisering i vidare mening, och hur människor genom olika former av organisering strävar efter att skapa en hållbar landsbygd, exempelvis genom organiserat eller spontant frivilligarbete. Frågan om betydelser av rurala protester och landsbygdsmobilisering kopplas genomgående till en diskussion om civilsamhället och dess roll i skapandet av hållbara rurala miljöer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • Uppvisa grundläggande teoretiska och empiriska kunskaper om urbana normer, sociala rörelser, rurala protester och landsbygdsmobilisering.
 • Uppvisa grundläggande kunskaper om civilsamhällets betydelse för organisering på lands- och glesbygd.
 • Redogöra för hur rurala protester och landsbygdsmobilisering förhåller sig till föreställningar om hållbar landsbygd.
Efter genomgånget moment 1 (Urbana normer och rurala protester) skall studenten kunna:
 • Redogöra för begreppet urban norm och visa förståelse för hur urbana normer kan ta sig uttryck.
 • Redogöra för olika former av rurala protester samt för hur sådana kan karaktäriseras och förstås i relation till medborgerliga rättigheter, emotioner och lokala kontexter.
 • Redogöra för hur rurala protester är förknippade med föreställningar om rurala identiteter.
Efter genomgånget moment 2 (Landsbygdsmobilisering) skall studenten kunna:
 • Redogöra för hur olika former av frivilligengagemang och landsbygdsmobilisering kan förstås i relation till föreställningar om medborgarskap.
 • Redogöra för vad som kännetecknar sociala rörelser.
 • Uppvisa förståelse för hur frivilligengagemang och landsbygdsmobilisering kan förstås i termer av sociala rörelser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av introduktioner på kurswebben, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Kursen innehåller inga sammankomster.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen är uppdelad i två moment, Moment 1 (4 hp) och Moment 2 (3,5 hp), som examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Uppgifternas inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Examination av Moment 1 och 2 sker enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl Godkänd för kursen krävs betyget Väl Godkänd på båda momenten. För betyget Godkänd för kursen fordras minst betyget Godkänd på båda moment.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information: kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1: Urbana normer och rurala protester (4 hp)

  Lundgren Anna Sofia
  Makt, moral, motstånd : engagemang för norrländska landsbygder
  Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : [2020] : 184 sidor (PDF) :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 9789178553990
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Digital rurality: Producing the countryside in online struggles for rural survival.
  Lundgren AS, Johansson A
  Ingår i:
  Journal of rural studies.
  Oxford : Pergamon : 1985- : 51 : sid. 73-82 :
  Obligatorisk

  Rönnblom Malin
  Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy.
  Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://reglab.se/wp-content/uploads/2019/01/Ett-urbant-tolkningsföreträde-Malin-Rönnblom.pdf

  Woods, M., Anderson, J., Guilbert, S., Watkin, S., 2012. ‘The country(side) is angry’: emotion and explanation in protest mobilization
  Woods M, Anderson J, Guilbert S, Watkin S
  Ingår i:
  Social & cultural geography [Elektronisk resurs]
  Routledge : 2000- : 13 : sid. 567-585 :
  Obligatorisk

  Individuellt vald litteratur tillkommer.

  Modul 2: Landsbygdsmobilisering 3,5 hp

  Cras Patrik
  Landsbygdssamhällets medborgarskap [Elektronisk resurs] : en studie av organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella och politiska = Rural citizenship : a study of services and infrastructure organized in the intersection of the non-profit, the commercial and the political
  Uppsala : Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet : 2017 : 247 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7760-043-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forsberg Anette
  Kamp för bygden [Elektronisk resurs] : en etnologisk studie av lokalt utvecklingsarbete
  Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : 2010 : 221 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-35318
  ISBN: 978-91-7459-036-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundgren Anna Sofia
  Makt, moral, motstånd : engagemang för norrländska landsbygder
  Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : [2020] : 184 sidor (PDF) :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 9789178553990
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 4

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Moment 1: Urbana normer och rurala protester (4 hp)

  Digital rurality: Producing the countryside in online struggles for rural survival.
  Lundgren AS, Johansson A
  Ingår i:
  Journal of rural studies.
  Oxford : Pergamon : 1985- : 51 : sid. 73-82 :
  Obligatorisk

  Civil outrage. Emotion, space and identity in legitimisations of rural protest.
  Lundgren AS, Nilsson B
  Ingår i:
  Emotion, Space and Society [Elektronisk resurs]
  2008- : 26 : sid. 16-22 :
  Obligatorisk

  Rönnblom Malin
  Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy.
  Ingår i:
  Jordbruksverket [Elektronisk resurs]
  Jönköping : Jordbruksverket : 20??- :
  https://www.jordbruksverket.se/download/18.724b0a8b148f52338a326d3/1413535909399/Rapport+f%C3%B6r+publikation.pdf
  Obligatorisk

  Sociala rörelser : politik och kultur
  Wettergren Åsa, Jamison Andrew
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 410 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 91-44-03845-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Woods, M., Anderson, J., Guilbert, S., Watkin, S., 2012. ‘The country(side) is angry’: emotion and explanation in protest mobilization
  Woods M, Anderson J, Guilbert S, Watkin S
  Ingår i:
  Social & cultural geography [Elektronisk resurs]
  Routledge : 2000- : 13 : sid. 567-585 :
  Obligatorisk

  Individuellt vald litteratur tillkommer.

  Moment 2: Landsbygdsmobilisering 3,5 hp

  Cras Patrik
  Landsbygdssamhällets medborgarskap [Elektronisk resurs] : en studie av organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella och politiska = Rural citizenship : a study of services and infrastructure organized in the intersection of the non-profit, the commercial and the political
  Uppsala : Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet : 2017 : 247 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7760-043-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forsberg Anette
  Kamp för bygden [Elektronisk resurs] : en etnologisk studie av lokalt utvecklingsarbete
  Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : 2010 : 221 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-35318
  ISBN: 978-91-7459-036-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sociala rörelser : politik och kultur
  Wettergren Åsa, Jamison Andrew
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 410 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 91-44-03845-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Individuellt vald litteratur tillkommer.