"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Urbana normer och landsbygdsmobilisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Urban Normativity and Rural Mobilization

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 till 2023-08-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1ET049

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-10-05

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-02-22

Innehåll

Kursen handlar om hur dagens samhälle präglas av urbana normer och hur sådana hanteras och bemöts. I den första kursmodulen "Urbana normer och rurala protester" 4 hp, behandlas det centrala begreppet urban norm och hur geografiska maktrelationer kan förstås ur ett kulturellt perspektiv. Här diskuteras också explicita landsbygdsbaserade protester mot sådana normers effekter, både i fysiska- och i digitala miljöer. I den andra kursmodulen "Landsbygdsmobilisering" 3,5 hp, fokuseras landsbygdsmobilisering i vidare mening, och hur människor genom olika former av organisering strävar efter att skapa en hållbar landsbygd, exempelvis genom organiserat eller spontant frivilligarbete. Frågan om betydelser av rurala protester och landsbygdsmobilisering kopplas genomgående till en diskussion om civilsamhället och dess roll i skapandet av hållbara rurala miljöer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Uppvisa grundläggande teoretiska och empiriska kunskaper om urbana normer, sociala rörelser, rurala protester och landsbygdsmobilisering.
  • Uppvisa grundläggande kunskaper om civilsamhällets betydelse för organisering på lands- och glesbygd.

Modul 1: Urbana normer och rurala protester (4 hp)
Urban Normativity and Rural Protests (4 Credits)

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

  • Redogöra för begreppet urban norm och visa förståelse för hur urbana normer kan ta sig uttryck.
  • Redogöra för olika former av rurala protester samt för hur sådana kan karaktäriseras och förstås i relation till medborgerliga rättigheter, emotioner och lokala kontexter. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • Redogöra för hur rurala protester är förknippade med föreställningar om rurala identiteter och egenmakt.

Modul 2. Landsbygdsmobilisering (3,5 hp)
Rural Mobilization (3,5 Credits)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse

  • Redogöra för hur olika former av frivilligengagemang och landsbygdsmobilisering kan förstås i relation till föreställningar om medborgarskap.
  • Uppvisa förståelse för hur frivilligengagemang och landsbygdsmobilisering kan förstås i termer av sociala rörelser. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • Redogöra för vad som kännetecknar sociala rörelser.
  • Redogöra för hur rurala protester och landsbygdsmobilisering förhåller sig till föreställningar om en hållbar landsbygd.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av introduktioner på kurswebben, digitala seminarier, litteraturstudier och individuella uppgifter. Kursen innehåller inga fysiska sammankomster.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen är uppdelad i två moduler som examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Uppgifternas inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Examination av  modul 1 och 2 sker enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd för kursen fordras minst betyget Godkänd på båda modulerna. För betyget Väl Godkänd för kursen krävs betyget Väl Godkänd på båda modulerna.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Urbana normer och rurala protester (4 hp)

Lundgren Anna Sofia
Makt, moral, motstånd : engagemang för norrländska landsbygder
Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : [2020] : 184 sidor (PDF) :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789178553990
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Digital rurality: Producing the countryside in online struggles for rural survival.
Lundgren AS, Johansson A
Ingår i:
Journal of rural studies.
Oxford : Pergamon : 1985- : 51 : sid. 73-82 :
Obligatorisk

Rönnblom Malin
Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy.
Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet : 2014 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://reglab.se/wp-content/uploads/2019/01/Ett-urbant-tolkningsföreträde-Malin-Rönnblom.pdf

Woods, M., Anderson, J., Guilbert, S., Watkin, S., 2012. ‘The country(side) is angry’: emotion and explanation in protest mobilization
Woods M, Anderson J, Guilbert S, Watkin S
Ingår i:
Social & cultural geography [Elektronisk resurs]
Routledge : 2000- : 13 : sid. 567-585 :
Obligatorisk

Individuellt vald litteratur tillkommer.

Modul 2: Landsbygdsmobilisering 3,5 hp

Cras Patrik
Landsbygdssamhällets medborgarskap [Elektronisk resurs] : en studie av organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella och politiska = Rural citizenship : a study of services and infrastructure organized in the intersection of the non-profit, the commercial and the political
Uppsala : Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet : 2017 : 247 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7760-043-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Forsberg Anette
Kamp för bygden [Elektronisk resurs] : en etnologisk studie av lokalt utvecklingsarbete
Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : 2010 : 221 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-35318
ISBN: 978-91-7459-036-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lundgren Anna Sofia
Makt, moral, motstånd : engagemang för norrländska landsbygder
Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : [2020] : 184 sidor (PDF) :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789178553990
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst