Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Urvalsmetodik, 4,5 hp

Engelskt namn: Sampling methodology

Denna kursplan gäller: 2021-06-28 och tillsvidare

Kurskod: 2ST002

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2019-10-24

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-06-24

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion i design av olika typer av urvalsundersökningar samt analys av data från olika urvalsdesigner, t.ex. viktningsförfarande och användande av hjälpinformation. Kursen avslutas med metoder för bortfallshantering, t.ex. genom att förebygga bortfall, uppföljande undersökningar i bortfallsgruppen och imputering av saknade värden.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

1.    kritiskt granska urvalsundersökningar,
2.    jämföra egenskaper hos olika urvalsdesigner,
3.    välja urvalsdesign utifrån givna förutsättningar,
4.    analysera data från olika urvalsdesigner,
5.    känna till de metoder för bortfallshantering som tas upp i kursen.

Behörighetskrav

Univ: Statistik A, 30hp, eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och handledning. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kunskapskontrollen sker genom individuell skriftlig digital tentamen. På kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).

Studerande som godkänts på ett prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.
   
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
I de fall en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar garanteras studenterna minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 26

Lohr Sharon L.
Sampling : design and analysis
Second edition : Boca Raton : CRC Press : [2019] : xi, 596 sidor :
ISBN: 9780367273460
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Material som tillhandahålls av institutionen tillkommer