"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningens villkor och samhälleliga funktion (UVK), 7,5 hp

Engelskt namn: Conditions and Functions for Education in Society

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 och tillsvidare

Kurskod: 6PE294

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2021-02-17

Innehåll

I kursen behandlas det svenska utbildningssystemet och dess historiska utveckling som ett led i förståelsen av dagens skola. Aktuella styrdokument introduceras. Vidare behandlas skolans organisation och styrning med fokus på decentralisering, mål- och resultatstyrning, där även internationella influenser av svensk skola berörs.

I kursen behandlas också skolans och lärares uppdrag att fostra demokratiska samhällsmedborgare. Begrepp som, demokrati, mänskliga rättigheter, värdegrund och hållbarutveckling problematiseras i relation till relevanta teoretiska utgångspunkter och skolans praktik. Studierna utgör en grund för att senare under utbildningen fördjupas och därutöver tillämpas i den pedagogiska praktiken.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för kärnan i relevanta styrdokument och skolans värdegrundsuppdrag
 • visa kunskap om det svenska skolväsendets historiska utveckling
 • redogöra för skolväsendets organisation och styrning idag samt myndigheters och skolledningens ansvar 

Färdighet och förmåga

 • diskutera begreppen demokrati, mänskliga rättigheter, värdegrund och hållbar utveckling i relation till skolans praktik
 • kommunicera och reflektera kring frågor som rör likvärdighet, identitet, sexualitet och samlevnad i relation till skolans värdegrundsuppdrag
 • visa kommunikativ förmåga i talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska och problematisera grundläggande perspektiv i skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag
 • problematisera lärarens uppdrag i relation till skolans organisation, styrning och samhällsutveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen sker i form av introducerande föreläsningar, praktiska tillämpningar och seminarier. Kurslitteraturens innehåll bearbetas i varierande former för att förbereda studenterna inför det kommande läraruppdraget. Med utgångspunkt från litteraturen utförs tillämpande gruppuppgifter i relation till lärares förestående yrkespraktik. Praktiska tillämpningar och examinerande muntliga inslag är obligatoriska.

Examination

Studenten examineras genom följande sex prov:

 1. En individuell skriftlig uppgift, som även seminariebehandlas (U/G)
 2. En individuell skriftlig tentamen (U/G/VG)
 3. Ett digitalt prov via kursens lärplattform (U/G)
 4. En individuell skriftlig inlämningsuppgift (U/G/VG)
 5. Ett digitalt prov via kursens lärplattform (U/G)
 6. En individuell skriftlig uppgift (U/G)

Examination sker löpande under kursen. De varierande examinationsformerna anpassas tydligt till olika kunskapsformer. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Examination av kunskaper och förståelse om det svenska skolväsendets organisation, styrning och nutida utveckling, samt olika perspektiv på skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag sker, dels genom individuella skriftliga uppgifter och digitala prov dels genom ett aktivt och reflekterande deltagande i seminariediskussioner.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För betyget Godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet Godkänd (G). För betyget Väl godkänd (VG) krävs dessutom resultatet Väl godkänd (VG) på uppgifterna 2 och 4.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 2

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Aktuella läroplaner
Skolverket :
Länk till skolverkets hemsida
Obligatorisk
Läsanvisning: Relevanta och aktuella läroplaner väljs av den enskilde studenten.

Doing good? : Interpreting teachers’ given and felt responsibilities for pupils’ well-being in an age of measurement
Edling Silvia, Frelin Anneli
Ingår i:
Teachers and teaching [Elektronisk resurs]
London : Taylor & Francis. : 2000- : 13 : sid. 419-432 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns tillgängligt i Canvas

Educational marketization the Swedish way
Lundahl L, Erixon Arreman I, Holm A, Lundström U
Ingår i:
Education inquiry [Elektronisk resurs]
Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 4 : sid. 497-517 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v4i3.22620
Obligatorisk

FN:s barnkonvention (The United Nations Convention on the Rights of the Child)
Unicef : 1898 :
https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_PRESS200910web.pdf?_adal_sd=www.unicef.org.uk.1638267979964&_adal_ca=so%3DGoogle%26me%3Dorganic%26ca%3D(not%2520set)%26co%3D(not%2520set)%26ke%3D(not%2520set).1638267979964&_adal_cw=1638267968464.1638267979964&_adal_id=86ca130d-5ee8-4bf8-81d1-f44e21bc6378.1638267968.2.1638267968.1638267968.471c15e4-2b76-449e-968e-9ae98bae590b.1638267979964&_ga=2.37315232.1425844007.1638267968-1867864998.1638267968
Obligatorisk

Hedlin Maria
Lilla genushäftet 2.0 : om genus och skolans jämställdhetsmål
Uppdaterad och omarb. version : Växjö : Instutitutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet : 2010 : 44 s. :
URL full text
ISBN: 978-91-86491-56-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Orättvist! : En kvalitativ studie om likvärdigheten i den svenska grundskolan ur ett skolledningsperspektiv
Sarendal Roza, HAglund Lisa
Mälardalens högskola : 2019 :
Fulltext
Obligatorisk

Skollag 2010:800
Sveriges Riksdag :
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
Obligatorisk

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Jarl Maria, Rönnberg Linda
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 277 sidor :
ISBN: 9789147127771
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Richardson Gunnar
Svensk utbildningshistoria : skola och samhälle förr och nu
8. rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 287 s. :
ISBN: 978-91-44-05552-7 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 1, 6-10

Utbildningsreformer och politisk styrning
Lindensjö Bo, Lundgren Ulf P.
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 220 s. :
ISBN: 978-91-47-11175-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vadå likvärdighet? : studier i utbildningspolitisk språkanvändning
Englund Tomas, Quennerstedt Ann
Göteborg : Daidalos : 2008 : 224 s. :
ISBN: 9789171732705
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap 1, 4, 6 och 8

Thornberg Robert
Värdepedagogik
Ingår i:
Pedagogisk forskning i Sverige
Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 1996- : 9 : sid. sid 99-114 :
https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1162/1011
Obligatorisk