Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsfilosofi, 7,5 hp

Engelskt namn: Philosophy of education

Denna kursplan gäller: 2014-03-17 och tillsvidare

Kurskod: 1FL099

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-03-14

Innehåll

Kursen behandlar primärt politiska frågor som rör utbildning. För studenter med förkunskaper i politisk filosofi innebär kursen fördjupade studier i centrala politiska frågor. För studenter med en bakgrund i pedagogik eller utbildningsvetenskap, såsom lärare, innebär kursen en introduktion till politisk filosofi med utbildning som tillämpningsområde.

Frågor som behandlas under kursen inkluderar användningen av betyg, privatisering av skolor, jämlikhet i utbildning, skolval, läroplaners innehåll och föräldrars inflytande över sina barns skolgång.

Kurslitteraturen utgörs av grundläggande texter inom utbildningsfilosofi – från klassiker såsom Platon, Rousseau och Dewey till samtida bidrag av Gutmann, Brighouse och Noddings.

Kursen ger studenter fördjupad förståelse av centrala filosofiska begrepp som frihet, makt, jämlikhet, kunskap och det goda livet.  

Studenter som läser den som fristående kurs kan i efterhand tillgodoräkna sig den som ett moment i en magister- eller masterkurs i filosofi.

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:
Kunskap och förståelse:
  • ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom utbildningsfilosofi
  • ha visat fördjupade kunskaper om några politiska frågeställningar som berör utbildning
Färdighet och förmåga:
  • ha visat förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
  • ha visat god förmåga att redovisa sina kunskaper
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • ha visat insikt om några politiska frågor som rör utbildning samt dess roll i samhället.

Behörighetskrav

90 hp kurser i filosofi eller pedagogik, eller Kandidatexamen om 180 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av nätbaserade föreläsningar och seminarier.
 

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov samt aktivt deltagande i seminarier.  Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ställs till Studentcentrum, Umeå universitet. Se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

 

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 12

Curren Randall (ed.)
The Philosophy of Education - An Anthology.
Laden, MA: Blackwell : 2006/2007 :
Obligatorisk