Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningshistoria: Skolans organisatoriska och pedagogiska utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Education: The Organisational and Pedagogical Development of Schooling

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2PE162

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-01

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas skolans och skolsystemets historiska framväxt i Sverige i relation till utvecklingen på utbildningsområdet i ett urval andra västländer. Särskild vikt fästs vid att utveckla kunskap om grundläggande samhälleliga förutsättningar, utbildningsideologier och reformer som haft stor inverkan på skolans institutionella organisering och pedagogiska inriktning. Parallellt tar kursen upp centrala teoretiska perspektiv på utbildningshistorisk forskning och på utbildningens expansion som samhällsföreteelse, samt uppmärksammar de vetenskapliga trender som påverkat det utbildningshistoriska fältet under de senaste decennierna. Slutligen belyser kursen hur utbildningshistorisk kunskap kan stärka nutida pedagogisk forskning samt bidra med perspektiv på dagens skola.

Förväntade studieresultat

Utbildningshistoria: Skolans organisatoriska och pedagogiska utveckling, 7,5 hp
History of education: The organisational and pedagogical development of schooling, 7,5 credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Visa grundläggande kunskaper om uppkomsten och utvecklingen av ett antal moderna utbildningssystem 
 • Redogöra för betydelsefulla skillnader mellan olika utbildningssystem
 • Visa fördjupade kunskaper om utbildningsystemets historiska utveckling i Sverige
 • Visa en utvecklad förståelse för hur samhälleliga förutsättningar, utbildningsideologier samt reformer påverkat utvecklingen av utbildningssystemet i organisatoriskt och pedagogiskt hänseende
 • Visa kunskaper om olika teoretiska perspektiv på utbildningshistorisk forskning 
Färdighet och förmåga
 • Visa förmåga att tillämpa olika teoretiska perspektiv i studiet av utbildningshistoriska processer
 • Jämföra utbildningshistoriska processer med samtida förändringsprocesser i utbildningssystemet
 • Självständigt formulera utbildningshistoriskt relevanta frågeställningar
 • Genomföra en mindre utbildningshistorisk studie samt diskutera dess metod och resultat 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till för kursen relevanta vetenskapliga och etiska aspekter
 • Visa förmåga att jämföra och diskutera olika teoretiska perspektiv i studiet av utbildningshistoriska processer
 • Diskutera möjligheter och begränsningar med att anlägga utbildningshistoriska perspektiv på dagens utbildningsdebatt

Behörighetskrav

Yrkesexamen från det samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga eller utbildningsvetenskapliga området om minst 180 hp. Eller generell examen från det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området om minst 180 hp. Behörig är också den som har 90 hp i något samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämne. Dessutom krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt genom självständigt arbete. Kursen ges som en internetkurs utan fysiska träffar. Detta innebär krav på viss teknisk utrustning och kompetens.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 
 • En individuell skriftlig studie (U/G/VG)
 • En muntlig presentation (U/G)
 • Två skriftliga seminarier (U/G)
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på den individuella skriftliga studien samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Archer Margaret S.
Social origins of educational systems
London: Sage : 1984 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (valda delar)

Boli John
New citizens for a new society : the institutional origins of mass schooling in Sweden
1. ed. : Oxford : Pergamon : 1989 : xviii, 296 s. :
ISBN: 0-08-036461-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Burman Anders
Pedagogikens idéhistoria : uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 359 sidor :
ISBN: 9789144109831
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar)

Depaepe Marc
Between educationalization and appropriation: Selected writings on the history of modern educational systems
Leuven: Leuven University Press : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (valda delar)

Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850–1914
Florin Christina, Johansson Ulla
Lund: Tiden : 1993 :
Obligatorisk

Green Andy
Education and state formation : the rise of education systems in England, France and the USA
London : Macmillan : 1990 : 353 s. :
ISBN: 0333518977
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar)

Utbildningshistoria
Johansson Egil, Nordström Stig G. (red.)
ÅSU, vol. 170, Uppsala : 1992 :
Obligatorisk

Utbildningshistoria : en introduktion
Larsson Esbjörn, Westberg Johannes
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 616 sidor :
ISBN: 9789144121192
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar)

Larsen Christian
“A diversity of schools: The Danish school acts of 1814 and the emergence of mass schooling in Denmark”
Nordic Journal of Educational History 4, no. 1 : 2017 :
Obligatorisk

McCulloch Gary
The struggle for the history of education
1. ed. : London : Routledge : 2011 : 139 p. :
ISBN: 978-0-415-56534-9 (hbk) :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The rise of the modern educational system: Structural change and social reproduction 1870–1920
Müller Detlef K., Ringer Fritz K., Simon Brian (red.)
Cambridge: Cambridge University Press : 1987 :
Obligatorisk

Petersson Lars
”Pedagogik och historia: En komplicerad förbindelse”
S. Selander (red.), Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling : 2003 :
Obligatorisk

Westberg Johannes
”Vad är utbildningshistoria? Ett forskningsfälts historia, framtid och relation till pedagogikämnet”
Utbildning & Demokrati 27 : 2017 :
Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma