Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsvetenskap i pedagogisk praktik, 15 hp

Engelskt namn: Science Education in Pedagogical Practice

Denna kursplan gäller: 2016-03-21 till 2021-08-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE138

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2013-10-21

Reviderad av: Prefekten, 2016-03-23

Innehåll

Kursen omfattar styrformer som på olika sätt påverkat och förändrat den pedagogiska praktiken och de kvalitetsaspekter som kopplas till utformning och användning av bedömning och utvärdering. Därutöver omfattas kursen av aktuella frågor kring mobbning och kränkande handlingar relaterat till nätkulturer. Kursen består av tre moment som behandlar dessa frågor nära kopplat till målgruppernas pedagogiska praktik, förskola, skola, fritidshem och studie- och yrkesvägledningsverksamhet.
   
Moment 1
Organisation och styrning (5hp)
Organization and governance

Det övergripande innehållet i momentet behandlar de förändrade styrformer som präglat samhälle och utbildning de senaste decennierna. Decentralisering, mål- och resultatstyrning och influenser av New Public Management bearbetas. Styrformernas avtryck i förskola, fritidshem, skola och studie- och yrkesvägledningsverksamhet fokuseras, och relateras till aktörer på skilda nivåer inom dessa verksamheter.

Moment 2
Bedömning och utvärdering (5hp)
Assessment and Evaluation

Momentet behandlar olika former av bedömningar och deras tillämpningsområden, ur ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Det handlar om summativa och formativa bedömningar av olika typer av kunskaper och färdigheter, t ex inför studieplanering eller examination, eller av utvärdering av verksamhet på en mer övergripande nivå.  Stor vikt läggs på kvalitetsaspekter som handlar om mätningars och bedömningars reliabilitet och validitet, där de studerande får reflektera över bedömningars möjligheter och begräsningar när de används i olika sammanhang.

Moment 3
Utmaningar för lärande (5hp)
Challenges for Learning

Momentet handlar om utmaningar för lärande i förskola, skola, fritidshem och studie- och yrkesvägledningsverksamhet. Relationen mellan socialt konstruerade företeelser som mobbning och kränkande handlingar och förändringar i samhället, behandlas. Barns och ungas identitetsarbete problematiseras i relation till deras sociala liv och nätkulturer. I momentet anläggs ett intersektionellt och kritiskt perspektiv på värdegrundens teori och praktik.

Förväntade studieresultat

Moment 1
Organisation och styrning (5hp)

Organization and governance

För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Visa fördjupad kunskap om motiv till rådande styrformer samt hur de tar sig i uttryck i den pedagogiska praktiken och för de olika verksamheterna
Färdighet och förmåga
 • Kritiskt granska gällande styrdokument för förskola, skola, fritidshems- och studie- och yrkesvägledningsverksamhet utifrån läroplansteoretiska perspektiv.

Moment 2
Bedömning och utvärdering (5hp)

Assessment and Evaluation

För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för hur olika typer av bedömningar kan användas för olika syften i utbildningssammanhang.
 • Att utifrån ett samhällsperspektiv förstå dagens bedömnings- och betygssystem.
Färdighet och förmåga
 • Redogöra för vanliga felkällor som kan påverka reliabiliteten och validiteten hos bedömningar och visa insikt om vilka konsekvenser bristande kvalitet kan leda till
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Tillämpa sina teoretiska kunskaper om bedömning i en praktisk situation, samt kunna värdera bedömningens kvalitet.

Moment 3
Utmaningar för lärande (5hp)

Challenges for Learning

För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för begreppen mobbning och kränkande handlingar i relation till forskning, styrdokument och lokala planer i antingen förskola, skola, fritidshem eller studie- och yrkesvägledningsverksamhet.
Färdighet och förmåga
 • Kritiskt och konstruktivt problematisera barns- och ungas nätanvändning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Anlägga ett kritiskt perspektiv på värdegrundsdiskursen och dess gestaltning i antingen förskola, skola, fritidshem eller studie- och yrkesvägledningsverksamhet.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande (lärare, förskollärare, fritidspedagog, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare etc) och ett examensarbete motsvarande 15 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Kursen bedrivs på halvfart och i distansform. Kursstart sker vid terminens början och omfattar två obligatoriska campusförlagda introduktionsdagar. Vid denna första sammankomst presenteras de tre momenten, studieguiden och anvisningar inför kommande självständiga arbete och andra examinationer. Föreläsningar, seminarier och gruppövningar äger också rum under dessa två dagar. Efter den campusförlagda introduktionen arbetar studenterna självständigt eller i grupp med sina arbets- och examinationsuppgifter.

 

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Moment 1 examineras genom skriftlig rapport riktad mot det egna verksamhetsområdet, med inledning/bakgrund om styrformer och användande av läroplansteori för att granska och analysera styrdokument. Rapporten avslutas med en diskussion om vad detta får för konsekvenser för den egna pedagogiska praktiken. Uppgifter examineras utifrån skalan VG, G och U. För VG på moment 1 krävs VG på den skriftliga uppgiften.

Moment 2 examineras genom skriftligt prov vid momentets slut liksom via skriftliga eller muntliga uppgifter under kursens gång. Det skriftliga provet examineras utifrån skalan VG, G och U, medan övriga uppgifter bedöms med G eller U. För betyget VG på moment 2 krävs VG på det skriftliga provet.

Moment 3 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och redovisas i seminarieform vid kursens slut. Uppgifter examineras utifrån skalan VG, G och U. För VG på momentet krävs VG på inlämningsuppgiften.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.    

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta studentcentrum examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Modul 1

  Linde Göran
  Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
  ISBN: 978-91-44-08559-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Educational marketization the Swedish way
  Lundahl L, Erixon Arreman I, Holm A, Lundström U
  Ingår i:
  Education inquiry [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 4 : sid. 497-517 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v4i3.22620
  Obligatorisk

  Hudson Christine
  Governing the Governance of Education : the state strikes back?
  Ingår i:
  European educational research journal [Elektronisk resurs]
  [Glasgow, Scotland] : European Educational Research Association : 2002- : 6 : sid. 266-282 :
  https://journals.sagepub.com/doi/10.2304/eerj.2007.6.3.266
  Obligatorisk

  Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
  Jarl Maria, Rönnberg Linda
  Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 277 sidor :
  ISBN: 9789147127771
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillkommer ca 200 sidor valbar litteratur mot det egna verksamhetsområdet i samråd med examinerande lärare.

  Modul 2

  Wedman Jonathan
  Prov
  1. uppl: Stockholm: Vulkan : 2021 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789189335417

  Artiklar och kopierat material om ca 200 sidor tillkommer.

  Modul 3

  Edling Silvia
  Demokratidilemman i läraruppdraget : att arbeta för lika villkor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 189 s. :
  ISBN: 9789147111596
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik [Elektronisk resurs]
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2012 : 68 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-69236
  Obligatorisk

  Likabehandling i förskola & skola
  Svaleryd Kajsa, Hjertson Moa
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 249 sidor :
  ISBN: 9789147127900
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Mobbning - en social konstruktion?
  Frånberg Gun-Marie, Wrethander Bliding Marie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 123 s. :
  ISBN: 978-91-44-05559-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Skolans arbete mot kränkningar : juridifieringens konsekvenser
  Lindgren Joakim, Carlbaum Sara, Hult Agneta, Segerholm Christina
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 227 sidor :
  ISBN: 9789151102948
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Dunkels Elza
  Vad gör unga på nätet?
  3., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2018 : 134 sidor :
  ISBN: 9789151100197
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur till modul 3

  Hällgren Camilla
  Crowdsourcing identities : On identity as an existential practice mediated by contemporary digital technoloy
  Ingår i:
  First Monday [Elektronisk resurs]
  Copenhagen, Denmark : Munksgaard International Publishers : 1996- : 24 : sid. artikel-id 8112 :
  https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/8112

  Hällgren Camilla
  Gendered Other - Hidden Girl
  Ingår i:
  Invisible girl [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå University : 2012 : 281 s. : sid. 17-20 :
  http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:563960/FULLTEXT01.pdf

  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling
  Omarbetad upplaga 2 : [Stockholm] : Skolverket : [2019] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593388
  Se bibliotekets söktjänst

  Colnerud Gunnel
  Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningskurs
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet : 1996- : 9 : sid. 81-98 :
  https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1161

  Young People and Contemporary Digital Arenas : Identity, Learning and Abusive Practices
  Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla
  Ingår i:
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet : 2000-2008 : 15 : sid. 35-50 :
  https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-fakultetstillhorighet/lararhogskolan/forskning/publikationer/tidskrift-for-lararutbildning/2008/lofu_3-4_08.pdf#page=33

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Modul 1

  Linde Göran
  Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
  ISBN: 978-91-44-08559-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Educational marketization the Swedish way
  Lundahl L, Erixon Arreman I, Holm A, Lundström U
  Ingår i:
  Education inquiry [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 4 : sid. 497-517 :
  http://www.education-inquiry.net/index.php/edui/article/view/22620
  Obligatorisk

  Hudson Christine
  Governing the Governance of Education : the state strikes back?
  Ingår i:
  European educational research journal [Elektronisk resurs]
  Wallingford : Triangle Journals : 2002- : 6 : sid. 266-282 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
  Jarl Maria, Rönnberg Linda
  Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 277 sidor :
  ISBN: 9789147127771
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillkommer ca 200 sidor valbar litteratur mot det egna verksamhetsområdet i samråd med examinerande lärare.

  Modul 2

  Wikström Christina
  Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
  Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och kopierat material om ca 200 sidor tillkommer.

  Modul 3

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ett delat samhälle
  Edling Christofer, Liljeros (red.) Fredrik
  Liber : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 91-47-09042-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Likabehandling i förskola & skola
  Svaleryd Kajsa, Hjertson Moa
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 249 sidor :
  ISBN: 9789147127900
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Mobbning - en social konstruktion?
  Frånberg Gun-Marie, Wrethander Bliding Marie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 123 s. :
  ISBN: 978-91-44-05559-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Dunkels Elza
  Vad gör unga på nätet?
  3., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2018 : 134 sidor :
  ISBN: 9789151100197
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Colnerud Gunnel
  Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningskurs
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 9 : sid. 81-98 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7900/6954
  Obligatorisk

  Young people and contemporary Digital Arenas : Identity, Learning and Abusive Practices
  Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla
  Ingår i:
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet : 2000-2008 : 15 : sid. 35-52 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Referenslitteratur till modul 3

  Hällgren Camilla
  Crowdsourcing identities : On identity as an existential practice mediated by contemporary digital technoloy
  Ingår i:
  First Monday [Elektronisk resurs]
  Copenhagen, Denmark : Munksgaard International Publishers : 1996- : 24 : sid. artikel-id 8112 :
  https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/8112

  Hällgren Camilla
  Gendered Other : Hidden Girl
  Ingår i:
  Invisible girl [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå University : 2012 : 281 s. : sid. 17-20 :
  Ladda ner utgåvan

  Young people and contemporary Digital Arenas: Identity, Learning and Abusive Practices
  Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2008 :

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Modul 1

  Skolpolitik : från riksdagshuset till klassrummet
  Jarl Maria, Rönnberg Linda
  Stockholm : Liber : 2010 :
  ISBN: 978-91-47-09076-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hudson Christine
  Governing the Governance of Education : the state strikes back?
  Ingår i:
  European educational research journal [Elektronisk resurs]
  Wallingford : Triangle Journals : 2002- : 6 : sid. 266-282 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Educational marketization the Swedish way
  Lundahl L, Erixon Arreman I, Holm A, Lundström U
  Ingår i:
  Education inquiry [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 4 : sid. 497-517 :
  http://www.education-inquiry.net/index.php/edui/article/view/22620
  Obligatorisk

  Linde Göran
  Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
  ISBN: 978-91-44-08559-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillkommer ca 200 sidor valbar litteratur mot det egna verksamhetsområdet i samråd med examinerande lärare.

  Modul 2

  Wikström Christina
  Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
  Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och kopierat material om ca 200 sidor tillkommer.

  Modul 3

  Colnerud Gunnel
  Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningskurs
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 9 : sid. 81-98 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7900/6954
  Obligatorisk

  Dunkels Elza
  Vad gör unga på nätet?
  3., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2018 : 134 sidor :
  ISBN: 9789151100197
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Young people and contemporary Digital Arenas : Identity, Learning and Abusive Practices
  Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla
  Ingår i:
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet : 2000-2008 : 15 : sid. 35-52 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Likabehandling i förskola & skola
  Svaleryd Kajsa, Hjertson Moa
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 249 sidor :
  ISBN: 9789147127900
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ett delat samhälle
  Edling Christofer, Liljeros (red.) Fredrik
  Liber : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 91-47-09042-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Mobbning - en social konstruktion?
  Frånberg Gun-Marie, Wrethander Bliding Marie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 123 s. :
  ISBN: 978-91-44-05559-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur till modul 3

  Hällgren Camilla
  Crowdsourcing identities : On identity as an existential practice mediated by contemporary digital technoloy
  Ingår i:
  First Monday [Elektronisk resurs]
  Copenhagen, Denmark : Munksgaard International Publishers : 1996- : 24 : sid. artikel-id 8112 :
  https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/8112

  Young people and contemporary Digital Arenas: Identity, Learning and Abusive Practices
  Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2008 :

  Hällgren Camilla
  Gendered Other : Hidden Girl
  Ingår i:
  Invisible girl [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå University : 2012 : 281 s. : sid. 17-20 :
  Ladda ner utgåvan

 • Giltig från: 2018 vecka 34

  Moment 1

  Skolpolitik : från riksdagshuset till klassrummet
  Jarl Maria, Rönnberg Linda
  Stockholm : Liber : 2010 :
  ISBN: 978-91-47-09076-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Hudson Christine
  Governing the Governance of Education : the state strikes back?
  Ingår i:
  European educational research journal [Elektronisk resurs]
  Wallingford : Triangle Journals : 2002- : 6 : sid. 266-282 :
  Ladda ner pdf

  Educational marketization the Swedish way
  Lundahl L, Erixon Arreman I, Holm A, Lundström U
  Ingår i:
  Education inquiry [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 4 : sid. 497-517 :
  http://www.education-inquiry.net/index.php/edui/article/view/22620

  Utbildningsreformer och politisk styrning
  Lindensjö Bo, Lundgren Ulf P.
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-47-11175-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillkommer ca 200 sidor valbar litteratur mot det egna verksamhetsområdet i samråd med examinerande lärare.

  Moment 2

  Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför?
  Hult Agneta, Olofsson Anders
  Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 253 s. :
  ISBN: 978-91-27-12198-0 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
  Lindström Lars, Lindberg Viveca, Pettersson Astrid
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 270 s. :
  ISBN: 9789147114580
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och kopierat material om ca 150 sidor tillkommer.

  Referenslitteratur Moment 2

  Eidevald Christian
  Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 215 s. :
  ISBN: 9789147114184
  Se bibliotekets söktjänst

  Wikström Christina
  Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
  Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 3

  Colnerud Gunnel
  Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningskurs
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 9 : sid. 81-98 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7900/6954

  Dunkels Elza
  Vad gör unga på nätet?
  2. uppl. : Malmö : Gleerups : 2012 : 124 s. :
  ISBN: 978-91-40-67798-3
  Se bibliotekets söktjänst

  Young people and contemporary Digital Arenas : Identity, Learning and Abusive Practices
  Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla
  Ingår i:
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet : 2000-2008 : 15 : sid. 35-52 :
  Ladda ner pdf

  Ett delat samhälle
  Edling Christofer, Liljeros (red.) Fredrik
  Liber : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 91-47-09042-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Mobbning - en social konstruktion?
  Frånberg Gun-Marie, Wrethander Bliding Marie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 123 s. :
  ISBN: 978-91-44-05559-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Se bibliotekets söktjänst

  Hällgren Camilla
  Gendered Other : Hidden Girl
  Ingår i:
  Invisible girl [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå University : 2012 : 281 s. : sid. 17-20 :
  Ladda ner utgåvan

 • Giltig från: 2016 vecka 12

  Moment 1

  Skolpolitik : från riksdagshuset till klassrummet
  Jarl Maria, Rönnberg Linda
  Stockholm : Liber : 2010 :
  ISBN: 978-91-47-09076-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Hudson Christine
  Governing the Governance of Education : the state strikes back?
  Ingår i:
  European educational research journal [Elektronisk resurs]
  Wallingford : Triangle Journals : 2002- : 6 : sid. 266-282 :
  Ladda ner pdf

  Linde Göran
  Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 120 s. :
  ISBN: 91-44-01387-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Educational marketization the Swedish way
  Lundahl Lisbeth, Erixon Arreman Inger, Holm Ann-Sofie, Lundström Ulf
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2013 :
  http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.education-inquiry.net%2Findex.php%2Fedui%2Farticle%2Fdownload%2F22620%2F30110&ei=VSwYU9mEK4HMygObj4GAAQ&usg

  Educational marketization the Swedish way
  Erixon Arreman Inger, Holm Ann-Sofie, Lundahl Lisbeth, Lundström Ulf
  Ingår i:
  Education inquiry [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 4 : sid. 497-517 :
  Ladda ner pdf

  Tillkommer ca 200 sidor valbar litteratur mot det egna verksamhetsområdet i samråd med examinerande lärare.

  Moment 2

  Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför?
  Hult Agneta, Olofsson Anders
  Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 253 s. :
  ISBN: 978-91-27-12198-0 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
  Lindström Lars, Lindberg Viveca, Pettersson Astrid
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 270 s. :
  ISBN: 9789147114580
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och kopierat material om ca 150 sidor tillkommer.

  Referenslitteratur Moment 2

  Eidevald Christian
  Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 215 s. :
  ISBN: 9789147114184
  Se bibliotekets söktjänst

  Wikström Christina
  Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
  Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 3

  Colnerud Gunnel
  Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningskurs
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet : 1996- : 9 : sid. 81-98 :
  Ladda ner pdf

  Dunkels Elza
  Vad gör unga på nätet?
  2. uppl. : Malmö : Gleerups : 2012 : 124 s. :
  ISBN: 978-91-40-67798-3
  Se bibliotekets söktjänst

  Young people and contemporary Digital Arenas : Identity, Learning and Abusive Practices
  Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla
  Ingår i:
  Tidskrift för lärarutbildning och forskning
  Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet : 2000-2008 : 15 : sid. 35-52 :
  Ladda ner pdf

  Ett delat samhälle
  Edling Christofer, Liljeros (red.) Fredrik
  Liber : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 91-47-09042-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Mobbning - en social konstruktion?
  Frånberg Gun-Marie, Wrethander Bliding Marie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 123 s. :
  ISBN: 978-91-44-05559-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Se bibliotekets söktjänst

  Hällgren Camilla
  Gendered Other : Hidden Girl
  Ingår i:
  Invisible girl [Elektronisk resurs]
  Umeå : Umeå University : 2012 : 281 s. : sid. 17-20 :
  Ladda ner utgåvan