"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsvetenskap i pedagogisk praktik, 15 hp

Engelskt namn: Educational Science in Pedagogical Practice

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 6PE311

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-08

Innehåll

Kursen omfattar styrformer som på olika sätt påverkat och förändrat den pedagogiska praktiken och de kvalitetsaspekter som kopplas till utformning och användning av bedömning och utvärdering. Därutöver omfattas kursen av aktuella frågor kring mobbning och kränkande handlingar relaterat till nätkulturer. Kursen består av tre moduler som behandlar dessa frågor nära kopplat till målgruppernas pedagogiska praktik, förskola, skola, fritidshem och studie- och yrkesvägledningsverksamhet.
   
Modul 1
Organisation och styrning (5hp)

[Organization and Governance]

Det övergripande innehållet i modulen behandlar de förändrade styrformer som präglat samhälle och utbildning de senaste decennierna. Decentralisering, mål- och resultatstyrning och influenser av New Public Management bearbetas. Styrformernas avtryck i förskola, fritidshem, skola och studie- och yrkesvägledningsverksamhet fokuseras, och relateras till aktörer på skilda nivåer inom dessa verksamheter.

Modul 2
Bedömning och utvärdering (5hp)

[Assessment and Evaluation]

Modulen behandlar olika bedömningsmetoder och deras användningsområden i skolan, ur ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Den handlar om summativ bedömning av olika typer av kunskaper och färdigheter, samt hur dessa kan utvärderas i förhållande till skolans mål inför ett omdöme eller betyg. Stor vikt läggs på den moderna validitetsteorin och hur den är kopplad till bedömningssituationer, kurs- och ämnesplaner samt till Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning.

Modul 3
Utmaningar för lärande (5hp)

[Challenges for Learning]

Modulen handlar om utmaningar för lärande i förskola, skola, fritidshem och studie- och yrkesvägledningsverksamhet. Relationer mellan trygghet, normer, värderingar, kränkande behandling, diskriminering, identitetsskapande och sociala medier behandlas. Därtill analyseras och problematiseras utmaningar för lärande i förhållande till styrdokument, lokala likabehandlingsplaner alternativt planer mot kränkande behandling och diskriminering. I modulen anläggs intersektionellt och kritiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Modul 1
Organisation och styrning (5hp)

[Organization and Governance]

För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Visa fördjupad kunskap om motiv till rådande styrformer samt hur de tar sig i uttryck i den pedagogiska praktiken och för de olika verksamheterna

Färdighet och förmåga

  • Kritiskt granska gällande styrdokument för förskola, skola, fritidshems- och studie- och yrkesvägledningsverksamhet utifrån läroplansteoretiska perspektiv.

Modul 2
Bedömning och utvärdering (5hp)

[Assessment and Evaluation]

För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Visa kännedom om olika bedömningsmetoder och deras användningsområden i utbildningssammanhang. 
  • Förstå dagens betygssystem.

Färdighet och förmåga

  • Tillämpa sina teoretiska kunskaper om bedömning i en praktisk situation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Värdera kvaliteten på bedömningssituationer utifrån modern validitetsteori.

Modul 3
Utmaningar för lärande (5hp)

[Challenges for Learning]

För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för utmaningar för lärande i relation till forskning, styrdokument och lokala planer i antingen förskola, skola, fritidshem eller studie- och yrkesvägledningsverksamhet.

Färdighet och förmåga

  • Kritiskt och konstruktivt problematisera barns- och ungas nätanvändning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Anlägga ett kritiskt perspektiv på värdegrundsdiskursen och dess gestaltning i antingen förskola, skola, fritidshem eller studie- och yrkesvägledningsverksamhet.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande (lärare, förskollärare, fritidspedagog, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare etc) och ett examensarbete motsvarande 15 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs helt på distans utan sammankomster. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och egna litteraturstudier. Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara.

Examination

Modul 1 examineras genom ett seminarium under kursens gång samt en skriftlig rapport riktad mot det egna verksamhetsområdet, med inledning/bakgrund om styrformer och användande av läroplansteori för att granska och analysera styrdokument. Rapporten avslutas med en diskussion om vad detta får för konsekvenser för den egna pedagogiska praktiken. Seminariet bedöms utifrån skalan G eller U. Rapporten examineras utifrån skalan VG, G och U. För VG på modul 1 krävs VG på den skriftliga uppgiften.

Modul 2 examineras genom skriftlig inlämningsuppgift vid modulens slut liksom via seminarium under kursens gång. Det skriftliga provet examineras utifrån skalan VG, G och U, medan seminarium bedöms med G eller U. För betyget VG på modul 2 krävs VG på det skriftliga provet och G på seminariet.

Modul 3 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och redovisas i seminarieform vid kursens slut. Uppgifter examineras utifrån skalan VG, G och U. För VG på modulen krävs VG på inlämningsuppgiften.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.    

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftlig

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte läsas i kombination med 6PE138 Utbildningsvetenskap i pedagogisk praktik.I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Modul 1

Linde Göran
Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
ISBN: 978-91-44-08559-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Educational marketization the Swedish way
Lundahl L, Erixon Arreman I, Holm A, Lundström U
Ingår i:
Education inquiry [Elektronisk resurs]
Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 4 : sid. 497-517 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v4i3.22620
Obligatorisk

Hudson Christine
Governing the Governance of Education : the state strikes back?
Ingår i:
European educational research journal [Elektronisk resurs]
[Glasgow, Scotland] : European Educational Research Association : 2002- : 6 : sid. 266-282 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.2304/eerj.2007.6.3.266
Obligatorisk

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Jarl Maria, Rönnberg Linda
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 277 sidor :
ISBN: 9789147127771
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tillkommer ca 200 sidor valbar litteratur mot det egna verksamhetsområdet i samråd med examinerande lärare.

Modul 2

Wedman Jonathan
Prov
1. uppl: Stockholm: Vulkan : 2021 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9789189335417

Artiklar och kopierat material om ca 200 sidor tillkommer.

Modul 3

Edling Silvia
Demokratidilemman i läraruppdraget : att arbeta för lika villkor
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 189 s. :
ISBN: 9789147111596
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Björk Åsa
Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-7601-783-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik [Elektronisk resurs]
Lundberg Anna, Werner Ann
Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2012 : 68 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-69236
Obligatorisk

Likabehandling i förskola & skola
Svaleryd Kajsa, Hjertson Moa
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 249 sidor :
ISBN: 9789147127900
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mobbning - en social konstruktion?
Frånberg Gun-Marie, Wrethander Bliding Marie
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 123 s. :
ISBN: 978-91-44-05559-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skolans arbete mot kränkningar : juridifieringens konsekvenser
Lindgren Joakim, Carlbaum Sara, Hult Agneta, Segerholm Christina
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 227 sidor :
ISBN: 9789151102948
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dunkels Elza
Vad gör unga på nätet?
3., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2018 : 134 sidor :
ISBN: 9789151100197
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur till modul 3

Hällgren Camilla
Crowdsourcing identities : On identity as an existential practice mediated by contemporary digital technoloy
Ingår i:
First Monday [Elektronisk resurs]
Copenhagen, Denmark : Munksgaard International Publishers : 1996- : 24 : sid. artikel-id 8112 :
https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/8112

Hällgren Camilla
Gendered Other - Hidden Girl
Ingår i:
Invisible girl [Elektronisk resurs]
Umeå : Umeå University : 2012 : 281 s. : sid. 17-20 :
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:563960/FULLTEXT01.pdf

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling
Omarbetad upplaga 2 : [Stockholm] : Skolverket : [2019] : 128 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175593388
Se Umeå UB:s söktjänst

Colnerud Gunnel
Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningskurs
Ingår i:
Pedagogisk forskning i Sverige [Elektronisk resurs]
Göteborg : Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet : 1996- : 9 : sid. 81-98 :
https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1161

Young People and Contemporary Digital Arenas : Identity, Learning and Abusive Practices
Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla
Ingår i:
Tidskrift för lärarutbildning och forskning
Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet : 2000-2008 : 15 : sid. 35-50 :
https://www.umu.se/globalassets/organisation/utan-fakultetstillhorighet/lararhogskolan/forskning/publikationer/tidskrift-for-lararutbildning/2008/lofu_3-4_08.pdf#page=33