Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK), 8 hp

Engelskt namn: Educational Science, Teaching and Learning for Preschool

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE220

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-14

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-12

Innehåll

I kursen bearbetas perspektiv på kunskaps- och vetenskapsteori relaterat till didaktiska överväganden i förskoleverksamhet. Ett särskilt fokus läggs på att söka och ta del av aktuell förskolepedagogisk forskning och hur denna samlade kunskap kan användas i, och ligga till grund för, den pedagogiska verksamheten. Med stöd i utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk forskning, bearbetas hur aktiviteter kan planeras och analyseras för att möjliggöra alla barns utveckling och lärande. Dessutom behandlas hur en vetenskaplig undersökning som bygger på intervju kan planeras och genomföras, samt principiella frågor kring upplägg och skrivande av en vetenskaplig rapport. I kursen ingår även förskollärares ledarskap med fokus på strategier för hantering av konflikter.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för aktuell utbildningsvetenskaplig forskning relaterat till det förskolepedagogiska området
 • redovisa och diskutera hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan utgöra grunden för förskollärares didaktiska överväganden
 • redogöra för och särskilja den vetenskapsteoretiska grunden för kvalitativa studier
Färdigheter och förmåga
 • med stöd planera och genomföra en vetenskaplig studie som bygger på intervju med förskollärare
 • systematiskt och kritiskt reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat
 • planera med grund i kunskaper från utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk forskning pedagogiska aktiviteter som möjliggör barns utveckling och lärande
 • diskutera och tillämpa pedagogiskt ledarskap i hantering av konflikter från förskoleverksamhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • granska, värdera och diskutera vetenskapliga rapporter

Behörighetskrav

Förskollärare som profession (UK) 6 hp, Lärande och undervisning (UK) 7.5 hp, Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7.5 hp och Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7.5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops och rollspel där kursinnehåll tillämpas i varierade former. Syftet med de olika undervisningsinslagen är att förbereda för förskollärares didaktiska arbete med verksamhet på vetenskaplig grund. Genomgående under skrivprocessen av rapporten genomförs workshops där studenterna i mindre grupp under ledning av lärare får möjlighet att bearbeta och diskutera de olika delarna i rapporten.

Examination

Examinationer sker individuellt och i grupp via muntliga seminarier och rollspel, workshops och en skriftlig vetenskaplig rapport med empiri genererad från intervju med en förskollärare.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att den skriftliga individuella rapporten bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor : undervisning i förskolan
  Solna : Skolforskningsinstitutet : [2019] : 71 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolforskningsinstitutets webbplats
  ISBN: 9789198438369
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blyga och ängsliga barn (2010-3-9)
  Socialstyrelsen :
  ISBN: 201039
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 9-16 (t.o.m. grå ruta), 19-28, 30 (från grå ruta)-35 & 39.

  Dimenäs Jörgen
  Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
  Stockholm : Liber : 2007 : 261 s. :
  ISBN: 978-91-47-08421-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Handbok i uppsatsskrivande : för utbildningsvetenskap
  Jacobsson Katharina, Skansholm Ann
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 155 sidor :
  ISBN: 9789144121970
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Examensarbetet i lärarutbildningen
  Johansson Bo, Svedner Per Olov
  5. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2010 : 105 s. :
  ISBN: 978-91-89040-74-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
  3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789140691675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 6 och 8

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Ledsna barn
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2010 : 45 s. :
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17952/2010-3-7.pdf
  ISBN: 978-91-86301-96-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 9-16 (ej bipolär), 18 (från könsskillnader)-29 (ej självmordstankar), 31-37 & 41.

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i förskolan [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt
  Sheridan Sonja, Williams Pia
  Stockholm : Skolverket : 2018-03-23T10:00:00+01:00 : 112 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3932
  ISBN: 978-91-7559-318-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pedagogisk psykologi
  Woolfolk Anita, Karlberg Martin
  Harlow : Pearson : 2015 : xxv, 673 s. :
  ISBN: 9780273761860
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147127788
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillkommer 200 sidor valbar litteratur kopplat till den skriftliga rapporten. Texter/utdrag tillkommer även för delen om psykologi som är tillgängliga på lärplattformen.

  Referenslitteratur

  Barndom, lärande och ämnesdidaktik
  Pramling Samuelsson Ingrid, Tallberg Broman Ingegerd
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 228 s. :
  ISBN: 978-91-44-09103-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Denscombe Martyn
  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 506 sidor :
  ISBN: 9789144122885
  Se bibliotekskatalogen Album

  Låt oss tvista igen! : om konflikthantering i förskola och skola
  Elvin-Nowak Ylva, Palm Mimmi
  2010 : 118 s. :
  ISBN: 9789197761567
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
  ISBN: 978-91-975584-5-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Hissad och dissad om relationsarbete i förskolan
  Stockholmb Liber,c 2009 : Liber : 2009 : 255 s. :
  ISBN: 91-47-09366-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Åsén Gunnar
  Vad säger forskningen om svensk förskola?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 203 sidor :
  ISBN: 9789147133482
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 6

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor : undervisning i förskolan
  Solna : Skolforskningsinstitutet : [2019] : 71 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolforskningsinstitutets webbplats
  ISBN: 9789198438369
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blyga och ängsliga barn (2010-3-9)
  Socialstyrelsen :
  ISBN: 201039
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 9-16 (t.o.m. grå ruta), 19-28, 30 (från grå ruta)-35 & 39.

  Dimenäs Jörgen
  Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
  Stockholm : Liber : 2007 : 261 s. :
  ISBN: 978-91-47-08421-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Helgesen Mai Brit
  Outside belonging : A study of bullying in a daycare institution
  Ingår i:
  Nordisk Barnehageforskning [Elektronisk resurs]
  2008- : 14 : sid. 1-11 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Handbok i uppsatsskrivande : för utbildningsvetenskap
  Jacobsson Katharina, Skansholm Ann
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 155 sidor :
  ISBN: 9789144121970
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Examensarbetet i lärarutbildningen
  Johansson Bo, Svedner Per Olov
  5. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2010 : 105 s. :
  ISBN: 978-91-89040-74-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Conflicts and resistance : Potentials for democracy learning in preschool
  Johansson Eva, Emilsson Anette
  Ingår i:
  International journal of early years education [Elektronisk resurs]
  London : Taylor & Francis : 2000- : 24 : sid. 19-35 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Johansson Lars-Göran
  Introduktion till vetenskapsteorin
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2011 : 272 s. :
  ISBN: 978-91-7235-082-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Sidorna 90-116 och 240-251

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
  3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789140691675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 6 och 8

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Ledsna barn
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2010 : 45 s. :
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17952/2010-3-7.pdf
  ISBN: 978-91-86301-96-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 9-16 (ej bipolär), 18 (från könsskillnader)-29 (ej självmordstankar), 31-37 & 41.

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  ´Learning to live together´ : Training early childhood educators to promote socio-emotional competence of toddlers and pre-school children
  Rosenthal Miriam, Gatt Lihi
  Ingår i:
  European early childhood education research journal.
  Worcester : European Early Childhood Education Research Association : 1993- : 18 : sid. 373-390 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Undervisning i förskolan [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt
  Sheridan Sonja, Williams Pia
  Stockholm : Skolverket : 2018-03-23T10:00:00+01:00 : 112 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3932
  ISBN: 978-91-7559-318-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pedagogisk psykologi
  Woolfolk Anita, Karlberg Martin
  Harlow : Pearson : 2015 : xxv, 673 s. :
  ISBN: 9780273761860
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillkommer 200 sidor valbar litteratur kopplat till den skriftliga rapporten.

  Referenslitteratur

  Barndom, lärande och ämnesdidaktik
  Pramling Samuelsson Ingrid, Tallberg Broman Ingegerd
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 228 s. :
  ISBN: 978-91-44-09103-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Denscombe Martyn
  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 506 sidor :
  ISBN: 9789144122885
  Se bibliotekskatalogen Album

  Låt oss tvista igen! : om konflikthantering i förskola och skola
  Elvin-Nowak Ylva, Palm Mimmi
  2010 : 118 s. :
  ISBN: 9789197761567
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
  ISBN: 978-91-975584-5-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Hissad och dissad om relationsarbete i förskolan
  Stockholmb Liber,c 2009 : Liber : 2009 : 255 s. :
  ISBN: 91-47-09366-8
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor : undervisning i förskolan
  Solna : Skolforskningsinstitutet : [2019] : 71 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolforskningsinstitutets webbplats
  ISBN: 9789198438369
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blyga och ängsliga barn (2010-3-9)
  Socialstyrelsen :
  ISBN: 201039
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 9-16 (t.o.m. grå ruta), 19-28, 30 (från grå ruta)-35 & 39.

  Developmental psychology for educators: an introduction
  Meece Judith L, Abbeduto Leonard, Daniels Denise H, Symons Frank, Gruber Michael
  London: McGraw-Hill Custom Publishing, Third ed. cop. 2016: iv, 490 s. ISBN 9780077179458 : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 6: sid 285-288, 309-315 (Sidhänvisningar avser gråmarkerade sidor i boken)

  Dimenäs Jörgen
  Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
  Stockholm : Liber : 2007 : 261 s. :
  ISBN: 978-91-47-08421-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Helgesen Mai Brit
  Outside belonging : A study of bullying in a daycare institution
  Ingår i:
  Nordisk Barnehageforskning [Elektronisk resurs]
  2008- : 14 : sid. 1-11 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Handbok i uppsatsskrivande : för utbildningsvetenskap
  Jacobsson Katharina, Skansholm Ann
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 155 sidor :
  ISBN: 9789144121970
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Examensarbetet i lärarutbildningen
  Johansson Bo, Svedner Per Olov
  5. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2010 : 105 s. :
  ISBN: 978-91-89040-74-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Conflicts and resistance : Potentials for democracy learning in preschool
  Johansson Eva, Emilsson Anette
  Ingår i:
  International journal of early years education [Elektronisk resurs]
  London : Taylor & Francis : 2000- : 24 : sid. 19-35 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Johansson Lars-Göran
  Introduktion till vetenskapsteorin
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2011 : 272 s. :
  ISBN: 978-91-7235-082-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Sidorna 90-116 och 240-251

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
  3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789140691675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 6 och 8

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Ledsna barn
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2010 : 45 s. :
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17952/2010-3-7.pdf
  ISBN: 978-91-86301-96-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 9-16 (ej bipolär), 18 (från könsskillnader)-29 (ej självmordstankar), 31-37 & 41.

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  ´Learning to live together´ : Training early childhood educators to promote socio-emotional competence of toddlers and pre-school children
  Rosenthal Miriam, Gatt Lihi
  Ingår i:
  European early childhood education research journal.
  Worcester : European Early Childhood Education Research Association : 1993- : 18 : sid. 373-390 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Undervisning i förskolan [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt
  Sheridan Sonja, Williams Pia
  Stockholm : Skolverket : 2018-03-23T10:00:00+01:00 : 112 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3932
  ISBN: 978-91-7559-318-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillkommer 200 sidor valbar litteratur kopplat till den skriftliga rapporten.

  Referenslitteratur

  Barndom, lärande och ämnesdidaktik
  Pramling Samuelsson Ingrid, Tallberg Broman Ingegerd
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 228 s. :
  ISBN: 978-91-44-09103-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Denscombe Martyn
  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 506 sidor :
  ISBN: 9789144122885
  Se bibliotekskatalogen Album

  Låt oss tvista igen! : om konflikthantering i förskola och skola
  Elvin-Nowak Ylva, Palm Mimmi
  2010 : 118 s. :
  ISBN: 9789197761567
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
  ISBN: 978-91-975584-5-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Hissad och dissad om relationsarbete i förskolan
  Stockholmb Liber,c 2009 : Liber : 2009 : 255 s. :
  ISBN: 91-47-09366-8
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 7

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Blyga och ängsliga barn (2010-3-9)
  Socialstyrelsen :
  ISBN: 201039
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 9-16 (t.o.m. grå ruta), 19-28, 30 (från grå ruta)-35 & 39.

  Developmental psychology for educators: an introduction
  Meece Judith L, Abbeduto Leonard, Daniels Denise H, Symons Frank, Gruber Michael
  London: McGraw-Hill Custom Publishing, Third ed. cop. 2016: iv, 490 s. ISBN 9780077179458 : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 6: sid 285-288, 309-315 (Sidhänvisningar avser gråmarkerade sidor i boken)

  Dimenäs Jörgen
  Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
  Stockholm : Liber : 2007 : 261 s. :
  ISBN: 978-91-47-08421-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Examensarbetet i lärarutbildningen
  Johansson Bo, Svedner Per Olov
  5. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2010 : 105 s. :
  ISBN: 978-91-89040-74-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Johansson Eva
  Möten för lärande : pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
  2., rev. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2011 : 247 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86529-59-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Lars-Göran
  Introduktion till vetenskapsteorin
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2011 : 272 s. :
  ISBN: 978-91-7235-082-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Sidorna 90-116 och 240-251

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
  3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789140691675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 6 och 8

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Detta är en valbar metodlitteratur

  Ledsna barn
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2010 : 45 s. :
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17952/2010-3-7.pdf
  ISBN: 978-91-86301-96-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 9-16 (ej bipolär), 18 (från könsskillnader)-29 (ej självmordstankar), 31-37 & 41.

  Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Elektronisk resurs]
  [Ny, rev. uppl.] : Stockholm : Skolverket : 2016 : 16 s. :
  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
  Obligatorisk

  Persson Sven
  Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2008 : 119 s. :
  ISBN: 9789173071444
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Helgesen Mai Brit
  Outside belonging : A study of bullying in a daycare institution
  Ingår i:
  Nordisk Barnehageforskning [Elektronisk resurs]
  2008- : 14 : sid. 1-11 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  ´Learning to live together´ : Training early childhood educators to promote socio-emotional competence of toddlers and pre-school children
  Rosenthal Miriam, Gatt Lihi
  Ingår i:
  European early childhood education research journal.
  Worcester : European Early Childhood Education Research Association : 1993- : 18 : sid. 373-390 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Conflicts and resistance : Potentials for democracy learning in preschool
  Johansson Eva, Emilsson Anette
  Ingår i:
  International journal of early years education [Elektronisk resurs]
  London : Taylor & Francis : 2000- : 24 : sid. 19-35 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Tillkommer 200 sidor valbar litteratur kopplat till den skriftliga rapporten.

  Referenslitteratur

  Barndom, lärande och ämnesdidaktik
  Pramling Samuelsson Ingrid, Tallberg Broman Ingegerd
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 228 s. :
  ISBN: 978-91-44-09103-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Låt oss tvista igen! : om konflikthantering i förskola och skola
  Elvin-Nowak Ylva, Palm Mimmi
  2010 : 118 s. :
  ISBN: 9789197761567
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
  ISBN: 978-91-975584-5-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Hissad och dissad om relationsarbete i förskolan
  Stockholmb Liber,c 2009 : Liber : 2009 : 255 s. :
  ISBN: 91-47-09366-8
  Se bibliotekskatalogen Album