Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UK), 8 hp

Engelskt namn: Educational Science, Teaching and Learning for Primary School - Extended School

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 6PE224

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-05

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

I kursen introduceras och studeras läroplansteori tillsammans med fördjupade didaktiska perspektiv på lärares arbete i fritidshem och skola. Lärandeteorier fördjupas utifrån pedagogiska och utvecklingspsykologiska perspektiv för att kunna användas som planerings- och analysverktyg av elevers lärande på både grupp- och individnivå.  Under kursen genomför studenterna en mindre studie och skriver en vetenskaplig rapport där utbildningsvetenskapliga begrepp används för analys av didaktiska processer. Pedagogiskt ledarskap studeras och praktiseras med fokus på strategier för konflikthantering.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
-    Redogöra för aktuell utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk forskning relaterad till läraruppdraget. 
-    Redogöra för centrala läroplansteoretiska begrepp med betoning på lärares arbete i fritidshem och skola. 
-    Beskriva skilda villkor för undervisning och lärande utifrån individuella, relationella och kontextuella faktorer.

Färdigheter och förmåga
-    Planera och genomföra en studie med utgångspunkt i ett utbildningsvetenskapligt perspektiv
-    Skriva en vetenskaplig rapport
-    Tillämpa och diskutera pedagogiskt ledarskap med fokus på konfliktsituationer. 
-    Använda och reflektera över digitala verktyg i pedagogisk verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    Med stöd i utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk forskning samt beprövad erfarenhet analysera och problematisera grundlärares didaktiska överväganden i fritidshemsverksamhet.

Behörighetskrav

Godkänt betyg på kurser ingående i Utbildningsvetenskaplig kärna I, 1-28,5 hp i överensstämmelse med aktuell programstruktur

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops och rollspel där kursinnehåll tillämpas i varierade former. Syftet med de olika undervisningsinslagen är att förbereda för grundlärares arbete i pedagogisk verksamhet på vetenskaplig grund. Rollspelen på kursen är obligatoriska. 

Examination

Examination sker individuellt i en skriftlig tentamen, genom en vetenskaplig rapport och i rollspelsseminarier som sker i grupp. Betyg på hel kurs utgör sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att göra välgrundade tolkningar och att kritiskt analysera med stöd av olika teoretiska begrepp. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgången examination samt ett förnyat examinationstillfälle för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa examinationstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. Det första förnyade examinationstillfället ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie examinationstillfället har meddelats. För examinationer som genomförs under maj och juni månad får första förnyade examinationstillfället erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för förnyade examinationstillfällen/omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie.

I de fall då examinationer eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för examinationer kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie tillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas vid Umeå universitet. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Aspelin Jonas
Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 168 s. :
ISBN: 978-91-40-66888-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dimenäs Jörgen
Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
Stockholm : Liber : 2007 : 261 s. :
ISBN: 978-91-47-08421-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Developmental psychology for educators: an introduction
Abbeduto Leonard, Daniels Denise H, Meece Judith L, Symons Frank, Gruber Michael (red)
London: McGraw-Hill Custom Publishing: 2nd ed. cop. 2015: iv, 490 s. ISBN 13: 9781308563664 :
Obligatorisk

Konflikthantering i professionellt lärarskap
Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
ISBN: 9789140691675
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan och grundskolans tidiga år
Hartsman Nanny, Jönsson Karin
Ingår i:
Perspektiv på barndom och barns lärande
Stockholm : Skolverket : 2010 : 239 s. :
Obligatorisk

Presentation of research on School-age Educare in Sweden
Klerfelt A, Haglund B
I: International Journal for Research on Extended Education, Vol.2, Nr 1/2014,s. 45-62 : 2014 :
Obligatorisk

Linde Göran
Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
ISBN: 978-91-44-08559-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pihlgren Ann S.
Fritidshemmets didaktik
Lund : Studentlitteratur : 2013 : 253 s. :
ISBN: 9789144077086
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunskapsmöjligheter i svenska fritidshem
Saar Tomas, Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria
Nordisk barnehageforskning : 2012 :
Pdf
Obligatorisk

Fritidshemmet : lärande i samspel med skolan
Stockholm : Skolverket : 2011 : 99 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2729
ISBN: 978-91-86529-71-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Uljens Michael
Critical School Didactics - A theory and its features
Åbo Akademi University : 2009 :
http://www.vasa.abo.fi/users/muljens/pdf/Uljens_-_Critical_School_Didactics_-_A_theory_and_its_features,_1.11_2009%20.pdf
Obligatorisk

Artiklar tillkommer

Referenslitteratur

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
ISBN: 978-91-975584-5-7
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar)

Utbildningsvetenskap : [ett kunskapsområde under formering]
Sandin Bengtd 1949-, Säljö Rogerd 1948-
Stockholm : Carlsson : 2006 : 380, [1] s. :
ISBN: 91-7203-714-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s 7-26, 274-291, 328-350, 355-372 (Alexanderssons, Carlgrens och Hallbergs)