"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UVK), 8 hp

Engelskt namn: Educational Science, Teaching and Learning for Extended School

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE290

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2020-04-08

Innehåll

I kursen introduceras och bearbetas läroplansteori relaterat till didaktiska övervägande för lärares undervisning i fritidshem och skola. Fördjupade studier av lärandeteorier ingår för att kunna användas vid planering för och analys av elevers lärande på både grupp- och individnivå. Pedagogiskt ledarskap studeras och praktiseras med fokus på strategier för konflikthantering i fritidshem och skola. Dessutom behandlas hur en vetenskaplig undersökning, byggd på intervju med verksam lärare, planeras, genomförs och analyseras. I samband med detta läggs ett särskilt fokus på upplägg och skrivande av en vetenskaplig rapport. Ett samlat fokus för kursen handlar om att synliggöra relationen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Ett särskilt fokus läggs på att ta del av fritidspedagogisk forskning och beprövad erfarenhet samt hur denna samlade kunskap kan användas för att förstå och utveckla den fritidspedagogiska verksamheten.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för aktuell utbildningsvetenskaplig forskning relaterad till läraruppdraget och det fritidspedagogiska området
  • redogöra för centrala läroplansteoretiska begrepp med betoning på lärares arbete i fritidshem och skola och diskutera dem i relation till beprövad erfarenhet
  • beskriva individuella, relationella och kontextuella aspekter av lärande i skola och fritidshem

Färdigheter och förmåga

  • självständigt planera och genomföra en intervju-studie enligt vetenskaplig praxis kopplat till det fritidspedagogiska området
  • sammanställa och  skriva en vetenskaplig rapport utifrån vedertaget upplägg inom utbildningsvetenskap
  • systematiskt analysera och kritiskt reflektera över fritidslärares/fritidspedagogs beprövade erfarenheter av didaktiska överväganden i fritidshem i relation till relevant forskning och teori
  • beskriva och tillämpa  pedagogiskt ledarskap med  fokus på konfliktsituationer i fritidshem och skola på ett fördjupat sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • granska, värdera och diskutera olika förhållningssätt vid konflikthantering i skola och fritidshem
  • granska, värdera och diskutera ett vetenskapligt förhållningssätt samt vetenskapliga studiers kunskapsbidrag i relation till fritidshemsverksamhet

Behörighetskrav

Grundlärare som profession (UK) 6hp, Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp, Kunskap, vetenskap, och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp, Etik demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp, Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops där kursinnehåll tillämpas i varierade former. Syftet med de olika undervisningsinslagen är att förbereda för lärares arbete i pedagogisk verksamhet på vetenskaplig grund. Seminarier och workshops av tillämpande och analyserande karaktär på kursen är obligatoriska och examinerande.

Examination

Examination sker individuellt vid muntliga seminarier med skriftlig förberedelse, framförallt kopplat kunskap om läroplansteoretiska och didaktiska moment. Färdighet i konflikthantering samt planering och bearbetning av en intervjustudie examineras i grupp genom tillämpningsövningar i workshops. Kunskap om det fritidshemspedagogiska forskningsfältet samt analys av verksamma pedagogers beprövade erfarenhet examineras genom den vetenskapliga rapporten.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att den vetenskapliga rapporten bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgången examination samt ett förnyat examinationstillfälle för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa examinationstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första förnyade examinationstillfället ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie examinationstillfället har meddelats. För examinationer som genomförs under maj och juni månad får första förnyade examinationstillfället erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för förnyade examinationstillfällen/omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie tillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 51

Rekommenderad kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Alexanderson Kristina
Källkritik på internet
2. uppl. : Stockholm : Internetstiftelsen i Sverige (IIS : 2016 : 30 s. :
Fulltext (pdf)
ISBN: 9789176116975
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

ATT SKRIVA AKADEMISK TEXT - Om struktur, stil och språk i akademiska texter
Studieverkstaden, Umeå universitet :
Fulltext
Obligatorisk

Den utbildningsvetenskapliga kärnan
Ingår i:
Utbildningsvetenskapens kärna
Malmö : Gleerup : 2011 : 204 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kap: 2, 15 sidor (Finns i Cambro)

Fritidshem och fritidspedagogik- en forskningsöversikt
Falkner Carin, Ludvigsson Ann
Sveriges Kommuneroch Landstingoch Kommunförbundet Skåne : 2016 :
Fulltext
Obligatorisk

Fritidshemmets pedagogik i en ny tid
Haglund Björn, Gustafsson Nyckel Jan, Lager (red.) Karin
Gleerups Utbildning AB : 2020 :
ISBN: 9789151101019
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Linde Göran
Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
ISBN: 978-91-44-08559-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lärande, skola, bildning : [grundbok för lärare]
Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
3., [rev. och uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 769 s. :
ISBN: 9789127136021
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap: 6, 18 sidor (Finns i Cambro)

Skriva referenser
Umeå universitetsbibliotek :
Guide
Obligatorisk

Skrivguiden (elektronisk resurs)
Stockman Anna, et al.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
http://skrivguiden.se/
Obligatorisk

Towards a science of the art of teaching
Ingår i:
International Journal for Lesson and Learning Studies [Elektronisk resurs]
Emerald Group Publishing Ltd : 1 : sid. 7-22 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Finns i Cambro)

Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
ISBN: 9789140687999
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Aspelin Jonas
Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 168 s. :
ISBN: 978-91-40-66888-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
Hakvoort Ilse, Lundström Agneta
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 173 sidor :
ISBN: 9789151100821
Se Umeå UB:s söktjänst

Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan och grundskolans tidiga år
Hartsman Nanny, Jönsson Karin
Ingår i:
Perspektiv på barndom och barns lärande
Stockholm : Skolverket : 2010 : 239 s. : sid. 121-173 :
Läsanvisning: (Finns i Cambro)

Undervisning i teori och praktik [Elektronisk resurs] : en introduktion i didaktik
Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
Johanneshov : MTM : 2016 : 1 CD-R :
Läsanvisning: Går bra att använda 5:e upplagan från 2012