"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK), 8 hp

Engelskt namn: Educational Science, Teaching and Learning for Primary School

Denna kursplan gäller: 2022-11-14 till 2023-06-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE225

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-05

Reviderad av: Prefekten, 2022-11-10

Innehåll

I kursen introduceras läroplansteori och studeras tillsammans med fördjupade didaktiska perspektiv på lärares arbete i grundskolan. Lärandeteorier fördjupas utifrån pedagogiska och utvecklingspsykologiska perspektiv för att kunna användas som planerings- och analysverktyg av elevers lärande på både grupp och individnivå.  Under kursen genomför studenterna en mindre studie och skriver en vetenskaplig rapport där utbildningsvetenskapliga begrepp används för analys av didaktiska processer. Pedagogiskt ledarskap studeras och praktiseras med fokus på strategier för konflikthantering. Röst och tal behandlas under kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för aktuell utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk forskning relaterat till läraruppdraget. 
 • Redogöra för centrala läroplansteoretiska begrepp med betoning på lärares arbete i grundskolan. 
 • Beskriva skilda villkor för undervisning och lärande utifrån individuella, relationella och kontextuella faktorer.

Färdigheter och förmåga

 • Planera och genomföra en studie med utgångspunkt i ett utbildningsvetenskapligt perspektiv
 • Skriva en vetenskaplig rapport
 • Tillämpa och diskutera pedagogiskt ledarskap med fokus på konfliktsituationer. 
 • Använda och reflektera över digitala verktyg i pedagogisk verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Med stöd i utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk forskning planera undervisning och analysera didaktiska överväganden.

Behörighetskrav

Godkänt betyg på kurser ingående i Utbildningsvetenskaplig kärna I, 1-28,5 hp i överensstämmelse med aktuell programstruktur.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops och rollspel där kursinnehåll tillämpas i varierade former. Seminarier, workshopar och rollspelen på kursen är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

 • Individuell skriftlig tentamen (U/G)
 • Vetenskaplig rapport (U/G/VG)
 • Rollspelsseminarier (U/G)
 • Workshopar (U/G)

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på den vetenskapliga rapporten samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.


Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 46

Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Risholm Mothander Pia, Tjus Tomas
2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 576 s. :
ISBN: 9789127135888 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Utdrag totalt 18 sidor; tillgängligt på kursens lärplattform

Jansson Bo
Utbildningsvetenskapens kärna : läraryrkets innersta väsen?
1 uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 204 s. :
ISBN: 978-91-40-67655-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: kap 2: 15 sidor. Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens lärplattform

Lärande, skola, bildning
Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
ISBN: 9789127827974
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 7: 22 s (263-284). Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens lärplattform

Linde Göran
Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 187 sidor :
ISBN: 9789144156637
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Towards a science of the art of teaching
Mun Ling Lo, Marton Ference
International Journal for Lesson and Learning Studies, Vol. 1 Iss 1 pp. 7 - 22 : 2011 :
http://dx.doi.org/10.1108/20468251211179678
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns i pdf-format på kursens lärplattform

On Some Necessary Conditions of Learning
Marton Ference, Fai Pang Ming
Journal of the Learning Sciences, 15:2, 193-220, DOI: 10.1207/s15327809jls1502_2 : 2006 :
http://dx.doi.org/10.1207/s15327809jls1502_2
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns i pdf-format på kursens lärplattform

Texter från Socialstyrelsen
(tillgängligt på Cambro) :
Obligatorisk
Läsanvisning: • Ledsna barn. Agnes Hultén, 2010. • Blyga och ängsliga barn. Malin Gren-Landell, 2010. • Barn som utmanar. Björn Kadesjö, 2010. • Barn som tänker annorlunda. Eva Nordin-Olson, 2010.

Uljens Michael
Didaktik : teori, reflektion och praktik
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 267 s. :
ISBN: 91-44-47941-7 ;
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 8: 15 sidor. Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens lärplattform

Pedagogisk psykologi
Woolfolk Anita, Karlberg Martin
Harlow : Pearson : 2015 : xxv, 673 s. :
ISBN: 9780273761860
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: kap 3; sid 83 (från "Kamrater") -89 (ej "Offer"), kap 11; s. 439 - 442.

Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
ISBN: 9789140687999
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompendium om konflikthantering. Utdrag ur nio böcker, finns tillgängligt i pdf-format på kursens lärplattform

Referenslitteratur

Alexandersson Kristina
Källkritik på internet. IIS internetguide, nr 25
Stockholm: IIS (Internetstiftelsen i Sverige), 2. uppl : 2016 :

Aspelin Jonas
Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 168 s. :
ISBN: 978-91-40-66888-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Byréus Katrin
Du har huvudrollen i ditt liv : om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring
3., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 211 s. :

Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan och grundskolans tidiga år
Hartsman Nanny, Jönsson Karin
Ingår i: Perspektiv på barndom och barns lärande Stockholm Skolverket : 2010 :
Läsanvisning: Läsanvisning: Sid 121-173. Finns i pdf-format på kursens lärplattform

Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
Hakvoort Ilse, Lundström Agneta
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 173 sidor :
ISBN: 9789151100821
Se Umeå UB:s söktjänst

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
ISBN: 9789198603934
Se Umeå UB:s söktjänst

Diehl Monika
-Måste det här vara som en väckelserörelse?: en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 2017 :
Läsanvisning: Läs sidorna 9-11 samt 16-21