"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Uthållig energiteknik, 15 hp

Engelskt namn: Sustainable Energy Technology

Denna kursplan gäller: 2023-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 5EN103

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-09

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-01-04

Innehåll

Kursen behandlar de alternativ med uthållig energiteknik som vårt energisystem blir allt mer beroende av. Inom områdena solenergi, bioenergi och vindkraftteknik ingår analyser av egenskaper, verkningsgrad och dimensionering. Olika typer av biobränslen ingår, där produktionsmetoder, bränsleegenskaper och användningsområden diskuteras. Även fossila bränslen som kol, olja och naturgas behandlas.
De olika energikällornas roll i det svenska energisystemet nu och i framtiden behandlas, där deras miljöpåverkan och framtida potential diskuteras. De ekonomiska styrmedlen bl.a. i form av miljöskatter behandlas även översiktligt. Dessutom ingår projektuppgifter samt laborationer.

Kursen är uppdelad i tre moduler:
1. Introduktion och vindkraft, 5 hp (Introduction and Wind Power, 5 ECTS);
2. Bioenergiteknik, 5 hp (Bio Energy, 5 ECTS);
3. Solenergi, 5 hp (Solar Energy, 5 ECTS);

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Introduktion och vindkraft:
- beskriva Sveriges energiomsättning och de viktigaste styrmedlen inom energiområdet,
- beräkna vindens hastighetsfördelning och energiinnehåll,
- redogöra för uppbyggnaden av ett typiskt vindkraftverk,
- dimensionera samt analysera turbinblad enligt BEM-teorin,
- göra enkla ekonomiska kalkyler för vindkraft.
Bioenergiteknik:
- redogöra för olika förnybara biobränslens produktion, distribution, användning och miljöpåverkan,
- beskriva användning och potential för bioenergi, globalt och nationellt,
- beskriva utmaningar relaterade till den råa biomassans karaktäristik och hur olika förädlingstekniker och processer påverkar de nya energibärarnas egenskaper,
- redogöra för existerande och nyutvecklade omvandlingsprocesser för biomassa.
Solenergi:
- redogöra för principerna för solenergi samt utföra beräkningar på dessa system,
- analysera prestandan hos ett solfångarsystem med hjälp av laborativa övningar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Energiteknik 1 för energiingenjörer, 15 hp (5EN063) och Energiteknik 2 för energiingenjörer, 15 hp (5EN064) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen av samtliga moduler sker genom skriftliga prov i slutet av respektive modul. Modulen Solenergi innehåller dessutom ett laborativt avsnitt som examineras via labrapporter med betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På de skriftliga proven ges poäng som för varje modul bedöms för något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betygen på modulerna sammanvägs sedan till ett helkursbetyg Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Vid sammanvägningen ges båda modulerna lika vikt. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.