Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utomhuspedagogik och naturvetenskap - Sommar, 7,5 hp

Engelskt namn: Outdoor Education and Natural Sciences- Summer

Denna kursplan gäller: 2020-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 6NO044

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-30

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-01-27

Innehåll

Kursen behandlar olika ämnesområden utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Utforskande arbetssätt och kreativa sätt att lösa problem används vidare i en variation av aktiviteter och arbetsformer för att stimulera lärande och alternativa sätt att nå måluppfyllelse. Naturen, vår historia och samhället får inspirera till undervisning som präglas av tvärvetenskap i ämnen såsom biologi, kemi, fysik, matematik, teknik, historia och samhällsvetenskap. Inom det naturvetenskapliga området, behandlas bland annat artkunskap samt ekologiska begrepp och modeller i fält, för att belysa hur naturen och människan ömsesidigt påverkar varandra. I didaktiska övningar, exkursioner och övernattningar utomhus får naturen även inspirera till undervisning/aktiviteter inom förskolans/skolans övriga ämnesområden. Vidare ingår, i kursens senare del, en fjällvandring med övernattning i tält. Genom aktivt friluftsliv bearbetas ledarskap och gruppdynamik. Kursens innehåll kopplas samman med didaktiska frågor om vad undervisning är och hur och varför lärande sker.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande naturvetenskapliga, historiska, samhälleliga och tekniska begrepp i närmiljön,
 • visa kännedom om vad styrdokumenten säger om utomhuspedagogik,
 • visa kunskap om och kunna namnge vanliga växt- och djurarter i närmiljön,
Färdighet och förmåga
 • använda varierande arbetssätt och lärmiljöer för utveckling av ämneskunskap,
 • visa upp ett tydligt ledarskap och utifrån detta ta ansvar för en grupp i fält,
 • visa goda färdigheter i praktiskt friluftsliv,
Värderingsförmåga och förhållningsätt
 • värdera olika miljöers påverkan på barns/elevers lärande,
 • reflektera över och diskutera hur naturvetenskaplig undervisning kan berikas av ett utomhuspedagogiskt perspektiv
 • värdera och dra slutsatser om hur mänskliga livsförutsättningar påverkar och är beroende av naturen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll bearbetas genom exkursioner, tillämpningsövningar, fältstudier, föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. 

Exkursioner, tillämpningsövningar, fältstudier och seminarier är examinerande och därmed obligatoriska för slutbetyg på kursen. Exkursioner och vissa av tillämpningsövningarna genomförs utomhus och förutsätter för vädret lämplig klädsel och utrustning. Vecka nummer ett, i juni, genomförs på och i närheten av Campus medan vecka nummer två, i augusti, genomförs utanför Campus och innebär övernattning i tält.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:
 • utomhustentamen på artkunskap,
 • vetenskapligt reflekterande rapport kopplat till fältövningar,
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier, samt
 • tillämpningsövningar som examineras både skriftligt och muntligt.
Utomhustentamen genomförs genom att namnge arter och bedömningen genomförs i direkt anslutning till provet. Tillämpningsövningarna genomförs gruppvis.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den vetenskapligt reflekterande rapporten bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För de övriga proven ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Slutbetyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver även att den skriftliga vetenskapliga rapporten bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 13

Kurslitteratur

Aktuella läroplaner
Skolverket :
Länk till skolverkets hemsida
Obligatorisk

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 283 sidor :
ISBN: 9789147122684
Se bibliotekskatalogen Album

Utomhusdidaktik.
Lundegård Iann, Wickman Per-Olof, Wohlin Ammi (reds)
Lund : Studentlitteratur, Lund : 2004 : 209 s. :
ISBN: 91-44-02492-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för förskolan, Lpfö 18
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18?id=4001
Obligatorisk

Röj Lindberg Ann-Sofi
Ledarskap och säkerhet vid uteaktiviteter
Umeå : Umea: Umeå universitet, UnivEx : 1996 : 16s :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls som .pdf via lärplattformen Cambro

Fastén Olof
Utomhuspedagogik - Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet
Studentlitteratur AB : 2019 : 208 sidor :
ISBN: 9789144121581
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Valfri flora
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Valfri fågelbok
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Övrigt: Artiklar från vetenskapliga tidskrifter
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen Cambro

Referenslitteratur

Barn upptäcker naturen
Halvorsen Kirsti Vindal, Tveit Magnhild Mogstad, Lutnæs Lisbeth, Sterner Lillemor
Stockholm : LT : 1993 : 340 s. :
ISBN: 91-36-03112-7 (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Gustavsson Bernt
Kunskap i det praktiska
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
ISBN: 91-44-03514-4
Se bibliotekskatalogen Album

Utomhusdidaktik.
Lundegård Iann, Wickman Per-Olof, Wohlin Ammi (reds)
Lund : Studentlitteratur, Lund : 2004 : 209 s. :
ISBN: 91-44-02492-4
Se bibliotekskatalogen Album

Outdoor teaching, Olika böcker för olika åldrar
Outdoor teaching :
Outdoor teaching

Rapp Anders
Väntande, spännande natur
1. uppl. : Stockholm : Utbildningsradion : 1992 : 96 s. :
ISBN: 91-26-92040-9 (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Dahlgren Lars Owe
Utomhuspedagogik som kunskapskälla : närmiljö blir lärmiljö
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 205 s. :
ISBN: 978-91-44-04559-7
Se bibliotekskatalogen Album