Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utvärdering i folkhälsovetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Evaluation in public health

Denna kursplan gäller: 2016-12-12 och tillsvidare

Kurskod: 3FH070

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-09-22

Innehåll

Denna kurs handlar om olika metoder för utvärdering av folkhälsoprogram. Kursen innehåller vidare en fördjupning av, och diskussion kring, ett antal metodologiskt intressanta frågeställningar. Kursen kombinerar koncept och erfarenhet från olika discipliner för att underlätta ett helhetsperspektiv, och det inkluderar: historien om utvärdering folkhälsan, åtgärder av exponeringsnivåer och av både positiva och negativa hälsoeffekter orsakade av en intervention; kvalitativ och realistisk bedömning; frågor om rättvisa, etik och politik; användningsområden och användare av utvärderingar; och spridning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Diskutera kring olika utvärderings approacher som diskuteras i kursen;
• Beskriva och förstå fördelar och nackdelar med de olika metoderna samt diskutera vilken metod skulle vara att föredra i en given situation.

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Granska folkhälsoutvärderingar som har gjorts och diskutera styrkor och svagheter i dessa utvärderingar;
• Självständigt skriva en plan för utvärdering av en folkhälsointervention;
• Samt självständigt utveckla metoder för att sprida resultaten från en utvärderingsstudie .

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Bedöma utvärderingar av folkhälsoinsatser med avseende på kvalitet, och - inom de rådande politiska, sociala och ekonomiska strukturer - kunna bedöma vilka åtgärder och/eller beslut ska fattas i enlighet med detta.


 

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt En B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är koncentrerad till tre kursveckor under kursperioden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, praktiska övningar, samt seminarier och hemuppgifter som är obligatoriska. 

Examination

Examinationen består av tre delar; 1) Studenten ska kritiskt granska en folkhälsoutvärdering i ett seminarium 2) Studenten ska utveckla en egen plan 3) en skriftlig tentamen. På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Övriga delar av examinationen ges (G) eller (U). Betyg för kursen är: Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För att tilldelas (G) för hela kursen krävs att alla undersökningar måste vara minst godkända. Tilldelas VG krävs att tentamen betygssätt med VG och de övriga momenten har (G).

Om den skriftliga tentamen underkänns får studenten komplettera examinationen vid omtentamenstillfälle i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator. En skriftlig tentamen som initialt fått betyget underkänd men som därefter reviderats kan som högst tilldelas betyget godkänd. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 

Övriga föreskrifter

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämden för högskolan.
Samtliga kursupprop är obligatoriska. Befrielse från upprop kan endast ges av kursansvarig vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kursansvarig.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.