Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon
Kursplan:

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete, 22,5 hp

Engelskt namn: Evaluation, Leadership and Developmental Work

Denna kursplan gäller: 2018-10-01 och tillsvidare

Kurskod: 6SP053

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-13

Innehåll

Kursen behandlar teorier om ledarskap, förändringsarbete samt utvärdering och bedömning. I kursen används teorierna som verktyg för att beskriva, analysera och kritisk granska olika mångkulturella miljöer på organisations-, grupp- och individnivå. Kursen omfattar även metoder, modeller och strategier i syfte att identifiera möjligheter och hinder inom det specialpedagogiska fältet samt den egna professionella kunskapsbildningen. Teorier, modeller och strategier för professionella samtal behandlas relaterat till förändringsarbete i specialpedagogiska sammanhang.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna beskriva och analysera mångkulturella lärmiljöer med fokus på ledarskap, förändringsarbete samt utvärdering på organisations-, grupp- och individnivå
 • känna till, använda och kritiskt granska metoder för kartläggning, pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och annan dokumentation som rör barn/elever inklusive etiska överväganden
 • kunna beskriva, analysera och problematisera barns/elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande inom ramen för ett utvidgat hälsobegrepp och intersektionalitet
 • förstå och kunna tillämpa grundläggande mätteoretiska begrepp för konstruktion och värdering av instrument
 • förstå och kunna använda olika modeller för utvärdering
 • ha kännedom om kompensatoriska hjälpmedel och kunna kritiskt granska deras användning
 • kunna tillämpa teorier och modeller för professionella samtal vid genomförande och analys av autentiska handledningssamtal i specialpedagogiska sammanhang
 • kunna redogöra för och problematisera strategier för hantering av svåra samtal
 • kunna planera och genomföra en kontextanalys i en pedagogisk verksamhet inom ramen för fallstudium och aktionsforskning
 • kunna beskriva och analysera ett förändringsarbete, alternativt genomföra en egen aktion, i pedagogisk verksamhet med specialpedagogisk relevans samt dokumentera och granska rapporter enligt vetenskaplig praxis
 • kunna reflektera över egen yrkesmässig kunskapsbildning samt identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling
 • kunna genomföra litteratursökning och uppvisa förmåga att kritiskt granska internationella vetenskapliga artiklar

Behörighetskrav

Lägst betyget G på kursen Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt lägst betyget G på moment 1 och 2 i kursen Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera den specialpedagogiska verksamhetens möjligheter och begränsningar samt att använda teoretiska perspektiv och begrepp i beskrivning och analys av specialpedagogisk verksamhet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie examinationstillfälle och ett andra examinationstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till ett tredje examinationstillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till examination nästa gång kursen ges. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 50

  Angelöw Bosse
  Framgångsrikt förändringsarbete : om individ och organisation i förändring
  Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 207 s. :
  ISBN: 978-91-27-12166-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Att kartlägga och förbättra skolor : sex typskolor
  Blossing Ulf, Nyen Torgeir, Söderström Åsa, Hagen Tønder Anna
  Lund : Studentlitteratur : 2012 : 136 s. :
  ISBN: 978-91-44-08334-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Åsén Gunnar
  Att vilja veta : om utvärdering och pedagogisk bedömning i skolan
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 214 sidor :
  ISBN: 9789147125692
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Bladini Kerstin
  Handledning som verktyg och rum för reflektion : en studie av specialpedagogers handledningssamtal
  Karlstad : Institutionen för utbildningsvetenskap : 2004 : [2], vi, 208 s. :
  ISBN: 91-85335-33-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  En spagettiröra av röster : [om en förskolas förändringsarbete]
  Göthson Harold, Kennedy Birgitta
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 198 s. :
  ISBN: 9789147115082
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hammarlund Claes-Otto
  Bearbetande samtal : krisstöd, debriefing, stress- och konflikthantering
  Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 298, [1] s. :
  ISBN: 91-27-08480-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hjörne Eva
  Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete
  I Cecilia Löfberg (Red.) Elevhälsoarbete under utveckling - en antologi. FoU skriftserie nr 8. Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2018 :
  Obligatorisk

  Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik
  Hylander Ingrid, Guvå Gunilla
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2017] : 273 sidor :
  ISBN: 9789144110127
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola
  Jarl Maria, Blossing Ulf, Andersson Klas
  Första upplagan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2017] : 180 sidor :
  ISBN: 9789127818798
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Pedagogisk utvärdering som styrning [Elektronisk resurs] : en historia från präster till PISA
  Karlsson Vestman Ove, Andersson Inger M.
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2007 : 168 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1847
  Obligatorisk

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kvalitetsarbete i praktiken
  Stockholm : Skolverket : 2015 : 22 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591476
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ledarskap, utveckling, lärande : [grundbok för rektorer och förskolechefer]
  Jarl Maria, Nihlfors Elisabet
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 488 s. :
  ISBN: 9789127147065
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kap 8-9, 13-14)

  Löfqvist Åsa
  Projekt som strategi för skolutveckling : en fjärils färdväg, men ingen dagslända...
  Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 2015 : 142 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-99496
  ISBN: 9789176012178
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Redovisning av uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram
  Skolverket : 2016 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=3593
  Obligatorisk

  Student self-evaluation: What research says and what practice shows.
  Rolheiser Carol, Ross John A
  11 s. :
  http://www.cdl.org/resource-library/articles/self_eval.php
  Obligatorisk

  Struktur, kultur, ledarskap : förutsättningar för framgångsrika skolor
  Höög Jonas, Johansson Olof
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-10288-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ledarskap
  Sveningsson Stefan, Alvesson Mats
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 9789147094929
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Söderström Anna-Karin
  Förskolans ledarskap : för barnens skull
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 142 sidor :
  ISBN: 9789144117010
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tema: Skolinspektion som styrning
  Utbildning och demoktati, Nr 1, årgång 19 : 2014 :
  Obligatorisk

  Tema: Skolutveckling och ledarskap
  Pedagogisk forskning i Sverige. Nr 3-4, årgång 18 : 2013 :
  Obligatorisk

  Ärlestig Helene
  Communication between principals and teachers in successful schools
  Umeå : Pedagogiska institutionen : 2008 : 87 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-1927
  ISBN: 978-91-7264-671-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (artikel 1 och 2, 31 sidor)

  Øvreeide Haldor
  Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-91-44-05634-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar och valbar litteratur.

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  2., [förändrade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-47-11718-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Angelöw Bosse
  Framgångsrikt förändringsarbete : om individ och organisation i förändring
  Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 207 s. :
  ISBN: 978-91-27-12166-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Bladini Kerstin
  Handledning som verktyg och rum för reflektion : en studie av specialpedagogers handledningssamtal
  Karlstad : Institutionen för utbildningsvetenskap : 2004 : [2], vi, 208 s. :
  ISBN: 91-85335-33-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Att kartlägga och förbättra skolor : sex typskolor
  Blossing Ulf, Nyen Torgeir, Söderström Åsa, Hagen Tønder Anna
  Lund : Studentlitteratur : 2012 : 136 s. :
  ISBN: 978-91-44-08334-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  En spagettiröra av röster : [om en förskolas förändringsarbete]
  Göthson Harold, Kennedy Birgitta
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 198 s. :
  ISBN: 9789147115082
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hammarlund Claes-Otto
  Bearbetande samtal : krisstöd, debriefing, stress- och konflikthantering
  Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 298, [1] s. :
  ISBN: 91-27-08480-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola
  Jarl Maria, Blossing Ulf, Andersson Klas
  Första upplagan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2017] : 180 sidor :
  ISBN: 9789127818798
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kullberg Birgitta
  Etnografi i klassrummet.
  2., [rev.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 243 s. :
  ISBN: 91-44-03090-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (s. 91-107, 187-230)

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lorentz Hans
  Skolan som mångkulturell arbetsplats
  Studentlitteratur AB : 2009 : 211 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33158-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-05150-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lundström Agneta
  Lärare och konflikthantering : en undersökande studie ur ett könsperspektiv
  Umeå : Fakulteten för lärarutbildning : 2008 : 123 s. :
  ISBN: 978-91-7264-595-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Löfqvist Åsa
  Projekt som strategi för skolutveckling : en fjärils färdväg, men ingen dagslända...
  Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 2015 : 142 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-99496
  ISBN: 9789176012178
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Inkludering och måluppfyllelse : att nå framgång med alla elever
  Persson Bengt, Persson Elisabeth
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 183 s. :
  ISBN: 978-91-47-10088-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Student self-evaluation: What research says and what practice shows.
  Rolheiser Carol, Ross John A
  11 s. :
  http://www.cdl.org/resource-library/articles/self_eval.php
  Obligatorisk

  Rönnerman Karin
  Aktionsforskning i praktiken : förskola och skola på vetenskaplig grund
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 230 s. :
  ISBN: 978-91-44-07870-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Elevhälsan. En specialpedagogisk överblick
  Skolverket : 2014 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=3289
  Obligatorisk

  Kvalitetsarbete i praktiken
  Stockholm : Skolverket : 2015 : 22 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591476
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Redovisning av uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram
  Skolverket : 2016 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=3593
  Obligatorisk

  Stake Robert E.
  The art of case study research.
  Thousand Oaks, Calif. ; London : Sage : 1995 : 175 s. :
  ISBN: 0-8039-5767-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Strandberg Leif
  Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2008 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-7227-516-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ledarskap
  Sveningsson Stefan, Alvesson Mats
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 9789147094929
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ärlestig Helene
  Communication between principals and teachers in successful schools
  Umeå : Pedagogiska institutionen : 2008 : 87 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-1927
  ISBN: 978-91-7264-671-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (artikel 1 och 2, 31 sidor)

  Øvreeide Haldor
  Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-91-44-05634-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Vetenskapliga artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 40

  Angelöw Bosse
  Framgångsrikt förändringsarbete : om individ och organisation i förändring
  Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 207 s. :
  ISBN: 978-91-27-12166-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
  ISBN: 978-91-47-09068-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Bladini Kerstin
  Handledning som verktyg och rum för reflektion : en studie av specialpedagogers handledningssamtal
  Karlstad : Institutionen för utbildningsvetenskap : 2004 : [2], vi, 208 s. :
  ISBN: 91-85335-33-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Att kartlägga och förbättra skolor : sex typskolor
  Blossing Ulf, Nyen Torgeir, Söderström Åsa, Hagen Tønder Anna
  Lund : Studentlitteratur : 2012 : 136 s. :
  ISBN: 978-91-44-08334-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Frykholm Clas-Uno
  Att utvärdera kunskapslyftet : ett servicematerial
  Stockholm : Delegationen för kunskapslyftet : [1997] : 28 s. :
  http://www.ucer.umu.se/PDF/arbetsrapporter/FrykholmKunskapslyftet.pdf
  Obligatorisk

  Hammarlund Claes-Otto
  Bearbetande samtal : krisstöd, debriefing, stress- och konflikthantering
  Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 298, [1] s. :
  ISBN: 91-27-08480-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kullberg Birgitta
  Etnografi i klassrummet.
  2., [rev.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 243 s. :
  ISBN: 91-44-03090-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (s. 91-107, 187-230)

  Doing interviews
  Kvale Steinar, Flick Uwe
  1. ed. : Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications : 2007 : 157 p. :
  ISBN: 978-0-7619-4977-0 (pb)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lorentz Hans
  Skolan som mångkulturell arbetsplats
  Studentlitteratur AB : 2009 : 211 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33158-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-05150-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lundström Agneta
  Lärare och konflikthantering : en undersökande studie ur ett könsperspektiv
  Umeå : Fakulteten för lärarutbildning : 2008 : 123 s. :
  ISBN: 978-91-7264-595-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Myndigheten för skolutveckling
  Att granska och förbättra kvalitet : om kvalitetsutveckling i skola, förskola, skolbarnsomsorg och vuxenutbildning - en översikt över aktuell forskning och utveckling samt dokumenterad erfarenhet
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : Fritzes kundservice [distributör] : [2003] : 144 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1875
  ISBN: 91-85128-06-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Myndigheten för skolutveckling
  Att lyfta den pedagogiska praktiken : vägledning för processledare
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : Liber distribution : 2008 : 80 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2026
  ISBN: 978-91-85589-58-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Myndigheten för skolutveckling
  Blick för elevens hälsa, lärande och trygghet - med fokus på elevhälsa och skolutveckling. Slutredovisning av regeringsuppdraget om hälsa, lärande och trygghet. Dnr 2003:989.
  2003 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: [Elektronisk version] http://web.archive.org/web/20041118193544/http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F157&cmd=download

  Inkludering och måluppfyllelse : att nå framgång med alla elever
  Persson Bengt, Persson Elisabeth
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 183 s. :
  ISBN: 978-91-47-10088-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Student self-evaluation: What research says and what practice shows.
  Rolheiser Carol, Ross John A
  11 s. :
  http://www.cdl.org/resource-library/articles/self_eval.php
  Obligatorisk

  Rönnerman Karin
  Aktionsforskning i praktiken : förskola och skola på vetenskaplig grund
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 230 s. :
  ISBN: 978-91-44-07870-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lärande och skolutveckling : ledarskap för demokrati och meningsskapande
  Scherp Hans-Åke, Scherp Gun-Britt
  Karlstad : Estetisk-filosofiska fakulteten : 2007 : 373 s. :
  ISBN: 91-7063-105-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Stake Robert E.
  The art of case study research.
  Thousand Oaks, Calif. ; London : Sage : 1995 : 175 s. :
  ISBN: 0-8039-5767-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Stensmo Christer
  Ledarskap i klassrummet
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
  ISBN: 978-91-44-04833-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Strandberg Leif
  Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2008 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-7227-516-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Utbildningsdepartementet
  Lärande ledare [Elektronisk resurs] : ledarskap för dagens och framtidens skola
  Stockholm : Utbildningsdep. : 2001 : 52 s. :
  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3234
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.pedag.umu.se/utbildning/kurslitteratur/index.html

  Ärlestig Helene
  Communication between principals and teachers in successful schools
  Umeå : Pedagogiska institutionen : 2008 : 87 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-1927
  ISBN: 978-91-7264-671-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (artikel 1 och 2, 31 sidor)

  Øvreeide Haldor
  Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-91-44-05634-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar

  Berge, Britt-Marie (2000). Action reseach för gender equity in a late modern society. International Journal of Inclusive Education. 9. [Elektronisk version] http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/tied/2001/00000005/F0020002/art00014;jsessionid=19pulfc75c41p.alexandra Berge, Britt-Marie (red.) (2001). Kunskap bryter mönster ? Aktionsforskning är verktyget. Rapport från projektet Vidgade vyer. Östersund: Kommunförbundet och Länstyrelsen i Jämtlands län. (86 sidor) [Elektronisk version] www.kfz.se Eklöf, Hanna (2007). Test-taking motivation and mathematics performance in TIMSS 2003. International Journal of Testing, 7(3), 311-326. Head, George (2003). Effective collaboration: deep collaboration as an essential element of learning process. Journal of Educational Enquiry, 4(2). (15 sidor) Henriksson, Widar & Wolming, Simon (1998). Academic performance in four study programmes: a comparison of students admitted on the basis of GPA and SweSAT-scores with and without credits for work experience. Scandinavian Journal of Educational Research, 42(2), 135-150. Lendahls Rosendahl, B. & Rönnerman, K. (2005). Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete. Pedagogisk forskning i Sverige, 10(01), 35-51. Vetenskapsrådet. Codex. Forskning som involverar människor. (3 sidor) [Elektronisk version] http://www.codex.uu.se/oversikter/manniskor/manniskor.html Åsberg, Rodney (2001). Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen. Pedagogisk forskning i Sverige, Årgång 6, Nr 4, 270-290. Vetenskapliga artiklar tillkommer.