Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utveckling av mobila applikationer, 7,5 hp

Engelskt namn: Development of mobile applications

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5DV209

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-12-21

Innehåll

Målet med kursen är att du som kursdeltagare får teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av applikationsutveckling för Android. Du kommer också få en kortare introduktion till utveckling för andra mobilplattformar.

Förutsättningar och utmaningar med utveckling för mobila plattformar behandlas i relation till utveckling för stationära enheter (minneshantering, effektförbrukning, skärmstorlek, etc). Ett antal APIer introduceras exempelvis de som behövs för att utnyttja olika sensorer, adressbok och databaser. En genomgång av designmönster (patterns) som används vid utveckling av mobila system görs.

Kursen är indelad i tre moduler:
Modul 1: Introduktion till mobil utveckling 2hp
Modulen behandlar en introduktion till applikationsutveckling för Android samt en jämförelse med och en kortare introduktion till utveckling för andra mobilplattformar. I modulen ingår även en del grundläggande begrepp och principer kring mobil utveckling.

Modul 2: Design av mobila användargränssnitt 2hp
Att utveckla appar som är lättanvända för målgruppen och som kan köras på alla typer av enheter från den minsta mobiltelefonen till den största SMART-TV:n ger nya utmaningar när det gäller användargränssnittet. I den här modulen fokuserar vi på designprinciper och standarder för design av mobila gränssnitt.

Modul 3: Praktisk utveckling för Android-enheter 3.5 hp
Under den här modulen kommer vi in på mer avancerad utveckling för mobila enheter. Vi går igenom bland annat sensorer och multitouch, datalagring, positioner och kartor, services och content providers.Vi diskuterar också etik och säkerhet i samband med mobil utveckling.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • förstå och redogöra för begränsningar man måste ta hänsyn till då man utvecklar för en mobil plattform; (FSR 1)
 • göra jämförelser mellan Android och andra plattformar för utveckling av mobila system. (FSR 2)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • utveckla program som utnyttjar de olika API:er som tillhandahålls i Android för att till exempel skapa grafiska gränssnitt och avläsa sensorer; (FSR 3)
 • hantera verktyg (som exempelvis Android Studio) för programutveckling för Android; (FSR 4)
 • kunna tillämpa vanliga designpatterns vid utveckling av program för Android; (FSR 5)
 • designa gränssnitt för mobila applikationer; (FSR 6)
 • motivera designval i gränssnitt utifrån relevant dokumentation (FSR7).
Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • analysera och redogöra för etiska frågeställningar som kan uppstå då mobila applikationer utvecklas och används. (FSR 8)

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt ett av följande:

* minst 22,5hp i ämnet datavetenskap varav 15hp objektorienterad programmering i Java på universitetsnivå som till exempel Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133) och Applikationsutveckling i Java (5DV135).

* avklarade studier om 90hp i ämnet datavetenskap inkluderande minst 15hp objektorienterad programmering i ett valfritt språk.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av universitetet. I lärmiljön tillhandahålls studiehandledning, studiematerial, övningsuppgifter, diskussionsforum mm. Om kursen ges som en campus-kurs så tillkommer fysiska träffar.

Examination

Examinationen på samtliga moment sker genom två skriftliga obligatoriska uppgifter per moment.

På modul 1 och 2 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På modul 3 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på modulerna sätts först när alla obligatoriska uppgifter för den modul är godkända.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga moduler är godkända och betyget styrs av betyget på modul 3.

Studerande som godkänts vid ett examinationstillfälle får inte undergå förnyad examination för att få ett högre betyg. För studerande som inte godkänns vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare tillfälle att slutföra examinationen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande:

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap.

Speciellt för denna kurs gäller att den inte kan ingå i en examen tillsammans med någon av kurserna 5DV134 eller 5DV155. Överlappet med dessa är 7.5hp.

Tillgodoräknande av studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande görs på speciell blankett och ställs till den Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Umeå universitet.

Under 2019 och 2020 kan studenter som läst 5DV155 komplettera denna i samband med något av kurstillfällena för denna kurs. Kontakta kursansvarig för individuell information om vilken komplettering som ska ske.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Rekommenderad litteratur

  På kursen så är det valfritt om man använder sig av programmeringsspråket Kotlin eller Java. Upplaga 4 av boken Android programming: The Big nerd ranch guide har alla sina exempel i Kotlin och är lite mer anpassad till de senaste Androidversionerna medan upplaga 3 har alla exempel i Java. Tänker ni er programmera i Java under kursen så rekommenderar vi er att ni använder er av upplaga 3 av denna bok annars så är upplaga 4 att föredra.

  Clark Josh
  Designing for Touch
  New York : A Book Apart : 2015 : 169 s. :
  ISBN: 9781937557287
  Se bibliotekskatalogen Album

  Android programming : the Big Nerd Ranch guide
  Phillips Bill, Stewart Chris
  3. ed. : Atlanta, GA : Big Nerd Ranch : 2017 :
  ISBN: 9780134706054
  Se bibliotekskatalogen Album

  Android Programming : the Big Nerd Ranch Guide.
  Marsicano Kristin, Gardner Brian, Phillips Bill, Stewart Chris
  4. ed. : Atlanta, GA : Big Nerd Ranch : [2019] : 657 pages :
  ISBN: 9780135245125
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  Rekommenderad litteratur

  Det finns ingen obligatorisk litteratur på kursen men följande två böcker kommer lärarna använda i arbetet med kursen och rekommenderas som kurslitteratur:

  Clark Josh
  Designing for Touch
  New York : A Book Apart : 2015 : 169 s. :
  ISBN: 9781937557287
  Se bibliotekskatalogen Album

  Android programming : the Big Nerd Ranch guide
  Phillips Bill, Stewart Chris
  3. ed. : Atlanta, GA : Big Nerd Ranch : 2017 :
  ISBN: 9780134706054
  Se bibliotekskatalogen Album