Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utveckling, motivation och lärande - beteendevetenskap i arbetsterapi, 15 hp

Engelskt namn: Development, Motivation and Learning - Behavioural Sciences in Occupational Therapy

Denna kursplan gäller: 2019-09-30 till 2022-07-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3AT122

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-05-29

Innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sin förståelse av människan ur ett utvecklings- och aktivitetsperspektiv i ett socialt sammanhang. Kursens innehåll handlar mer specifikt om att tillägna sig kunskap om utvecklings- och förändringsprocesser hos människan till följd av mognad, aktivitet och olika aspekter i miljön, med fokus på motivation och lärande. Syftet är också att studenten ska utveckla färdigheter i forskningsmetodik, kommunikation och samspel.

Förväntade studieresultat

 1.  Belysa olika teoretiska perspektiv på människans utveckling
 2. Redogöra för olika aspekter av människans utveckling
 3. Beskriva och använda pedagogiska strategier i samverkan
 4. Belysa och diskutera ungdomars aktivitetsliv och levnadsförhållanden relaterat till hälsa, utifrån olika steg i forskningsprocessen
 5. Motivera nyttan med vetenskapsteori
 6. Identifiera egna och andras samspelsfärdigheter i grupp och ge konstruktiv återkoppling
 7. Identifiera och analysera livshistoriska händelser och resonera kring dem utifrån aktivitets- och beteendevetenskapliga perspektiv
 8. Visa medvetenhet om forskningsetiska principer
 9. Visa färdigheter i att tillämpa ett akademiskt språk, vedertagna formalia och lämpliga former för presentation
 10. Visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information
 11. Identifiera egna resurser och behov av lärande

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, individuellt arbete, arbetsseminarier, par- och gruppövningar, samt handledning. Delar av undervisningen kan ges med stöd av digital teknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. För att främja studentens reflektion, synliggöra den egna utvecklingen, och skapa sammanhang i studierna, används som i föregående kurs portfoliometoden som en pedagogisk strategi. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

Individuellt skriftligt prov (FSR 1 och 2), genomförande av workshop i par och individuellt skriftligt reflektionsprotokoll (FSR 3 och 11), skriftlig rapport i grupp (FSR 4, 5, 9 och 10), muntlig reflektion i grupp baserat på instrumentet PUMAP (FSR 6), muntlig individuell presentation och individuellt skriftligt reflektionsprotokoll (FSR 7, 8, 10 och 11).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 10

  Introduction to sociology : Scandinavian sensibilities
  Aakvaag Gunnar C., Hviid Jacobsen Michael, Johansson Thomas
  Harlow : Pearson : 2012. : xii, 397 s. :
  ISBN: 0-273-72739-7 ¹34.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
  Hedin Anna, Svensson Lennart
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 978-91-44-07288-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvecklingspsykologi
  Hwang Philip, Nilsson Björn
  Fjärde utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 420 sidor :
  ISBN: 9789127826977
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

  Referenslitteratur

  Fossum Bjöörn
  Kommunikation : samtal och bemötande i vården
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
  ISBN: 9789144120522
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
  ISBN: 91-47-10051-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok
  Arpi Torsten, Sorbring Emma, Andersson Åsa, Molin Martin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 329 s. :
  ISBN: 9789147098330
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  The intentional relationship : occupational therapy and use of self
  Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2008 : xiv, 321 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2007040663.html
  ISBN: 978-0-8036-1365-2 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 41

  Introduction to sociology : Scandinavian sensibilities
  Aakvaag Gunnar C., Hviid Jacobsen Michael, Johansson Thomas
  Harlow : Pearson : 2012. : xii, 397 s. :
  ISBN: 0-273-72739-7 ¹34.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
  Hedin Anna, Svensson Lennart
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 978-91-44-07288-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvecklingspsykologi
  Hwang Philip, Nilsson Björn
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2011 : 376 s. :
  ISBN: 978-91-27-13074-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

  Referenslitteratur

  Fossum Bjöörn
  Kommunikation : samtal och bemötande i vården
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
  ISBN: 9789144120522
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
  ISBN: 91-47-10051-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok
  Arpi Torsten, Sorbring Emma, Andersson Åsa, Molin Martin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 329 s. :
  ISBN: 9789147098330
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  The intentional relationship : occupational therapy and use of self
  Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2008 : xiv, 321 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2007040663.html
  ISBN: 978-0-8036-1365-2 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 40

  Introduction to sociology : Scandinavian sensibilities
  Aakvaag Gunnar C., Hviid Jacobsen Michael, Johansson Thomas
  Harlow : Pearson : 2012. : xii, 397 s. :
  ISBN: 0-273-72739-7 ¹34.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fossum Bjöörn
  Kommunikation : samtal och bemötande i vården
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 472 s. :
  ISBN: 978-91-44-07007-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
  Hedin Anna, Svensson Lennart
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 978-91-44-07288-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvecklingspsykologi
  Hwang Philip, Nilsson Björn
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2011 : 376 s. :
  ISBN: 978-91-27-13074-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
  ISBN: 91-47-10051-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att förstå ungdomars identitetsskapande : en inspirations- och metodbok
  Arpi Torsten, Sorbring Emma, Andersson Åsa, Molin Martin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 329 s. :
  ISBN: 9789147098330
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  The intentional relationship : occupational therapy and use of self
  Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2008 : xiv, 321 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2007040663.html
  ISBN: 978-0-8036-1365-2 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album