"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vågfysik och optik B, 6 hp

Engelskt namn: Waves and Optics

Denna kursplan gäller: 2010-12-13 och tillsvidare

Kurskod: 5FY091

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-01-09

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-12-08

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp för vågrörelser och speciellt egenskaper hos ljus behandlat som en elektromagnetisk vågrörelse, dvs det som betecknas fysikalisk optik. Kursen behandlar följande moment: allmän vågutbredning, vågekvationen, Huygens och Fermats principer vid ljusutbredning, bakgrunden till Snells brytningslag, reflektion och transmissionsegenskaper vid ytor, dispersion, fas- och grupphastighet, interferens i tunna skikt, koherens, polarisation, ljusutbredning i fasta material, diffraktion och upplösning. Anknytning till den geometriska optiken och dess betraktelsesätt ingår. Grunderna för laserverkan behandlas. Kursen omfattar en teoridel om 4,5 hp och en experimentell laborationsdel om 1,5 hp.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - redogöra för kunskaper om vågrörelselärans lagar och begrepp, - tillämpa kunskaper om vågrörelselärans lagar och begrepp vid problemlösning, - förklara ett antal naturfenomen med anknytning till kursen på ett kvalitativt sätt, - beskriva de vanligaste optiska instrumenten och rita strålgångar för dessa, - förklara vissa optiska fenomen som beror på interferens och ljusets polarisation genom att betrakta ljus som en elektromagnetisk våg, - redogöra för och använda begreppet koherens på ett kvalitativt vis, - redovisa problemlösningar inom kursens område på ett vetenskapligt sätt.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs Klassisk mekanik (5FY041, 9 hp) samt Fysikaliska modellers matematik (5FY031, 10,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning, räkneövningar och handledning vid laborationer. Laborationer är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av muntlig och skriftlig rapportering av laborationer, dels i form av ett prov vid kursens slut. Provet är normalt skriftligt. På rapporter sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Vid det avslutande provet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 18

  Introduction to optics
  Pedrotti Frank L., Pedrotti Leno Matthew, Pedrotti Leno S.
  Third edition, re-issued. : Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press : [2018]. : xvii, 622 pages, 4 pages of references, 8 pages of answers, 6 pages of index :
  ISBN: 1-108-42826-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Som komplement kan följande böcker användas

  Eugene Hecht Optics, (4th) eller (3th) edition Göran Jönsson Våglära och Optik Förlag: Teach support

  Kompletterande kompendier kommer dessutom att delas ut under kursen.

 • Giltig från: 2014 vecka 52

  Introduction to optics
  Pedrotti Frank L., Pedrotti Leno S., Pedrotti Leno Matthew
  3.ed. : Upper Saddle River N.J. : Pearson Prentice Hall : 2013 : 672 s. :
  ISBN: 9781292022567
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den tidigare versionen av boken från 2007 går även att använda. ISBN: 0-13-197133-6

  Som komplement kan följande böcker användas

  Eugene Hecht Optics, (4th) eller (3th) edition Göran Jönsson Våglära och Optik Förlag: Teach support

  Kompletterande kompendier kommer dessutom att delas ut under kursen.

 • Giltig från: 2010 vecka 51

  Introduction to optics
  Pedrotti Frank L., Pedrotti Leno S., Pedrotti Leno Matthew
  3. ed. : Upper Saddle River N.J. : Pearson Prentice Hall : cop. 2007 : xxi, 622 s. :
  ISBN: 0-13-197133-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alternativt

  Hecht Eugene
  Optics
  4. ed. : Reading, Mass. : Addison-Wesley : cop. 2002 : vi, 698 s. :
  ISBN: 0-8053-8566-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Laborationsinstruktioner.

 • Giltig från: 2010 vecka 50

  Introduction to optics
  Pedrotti Frank L., Pedrotti Leno S., Pedrotti Leno Matthew
  3. ed. : Upper Saddle River N.J. : Pearson Prentice Hall : cop. 2007 : xxi, 622 s. :
  ISBN: 0-13-197133-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alternativt

  Hecht Eugene
  Optics
  4. ed. : Reading, Mass. : Addison-Wesley : cop. 2002 : vi, 698 s. :
  ISBN: 0-8053-8566-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Laborationsinstruktioner.