Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Våld i nära relation, 7,5 hp

Engelskt namn: Domestic violence

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SA140

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-28

Reviderad av: Prefekten, 2018-05-22

Innehåll

Kursen är tvärvetenskaplig och tvärprofessionell och syftar till att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom kompetensområdet utsatthet för våld i nära relation med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor. Även andra perspektiv kommer att beaktas när det gäller våld i nära relation t.ex. våld mot män, äldre, barn och personer i särskilt utsatta grupper.

Kursen riktar sig till studenter och verksamma inom exempelvis socialtjänst, rättsväsende, hälso- och sjukvård samt verksamma inom ideella organisationer.

Kursen består av tre delar:

Den första delen av kursen tar upp olika teoretiska och ideologiska förklarings- och förståelsemodeller samt processer som kan leda till våld i nära relation och vägar ut ur våldet. Vidare ges kunskap om våldets karaktär, omfattning, utveckling och konsekvenser i ett internationellt och nationellt perspektiv.

Den andra delen av kursen fokuserar på särskilt utsatta grupper

I den tredje delen av kursen studeras myndigheters och ideella organisationers roller, ansvar och betydelser för när det gäller olika typer av insatser riktade till personer som utsatts för våld i nära relation samt förövare. Förebyggande arbete utgör ett inslag i denna del av kursen. Här kommer studenterna även att få möta professionella och ideella aktörer som arbetar med våld i nära relation i sin praktik.
 

Förväntade studieresultat

Målet är att studenten utvecklar fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om kompetensområdet utsatthet för våld i nära relation.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- Kritiskt granska och analysera teoretiska och ideologiska förståelse- och förklaringsperspektiv vad gäller utsatthet för våld med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation
-Tillgodogöra sig grundläggande kunskap om våldets karaktär, omfattning och utveckling
- Visa fördjupad kunskap om våld i nära relation när det gäller särskilt utsatta grupper
- Visa fördjupad kunskap om olika aktörers ansvar och arbete med våldsutsatta och förövare
- Visa fördjupad kunskap om hur rättsprocessen fungerar när det gäller våld i nära relation
- Visa fördjupad kunskap om förebyggande arbete mot våld i nära relation
- Kritiskt granska och diskutera hur ett strukturerat samarbete mellan olika myndigheter och organisationer kan utvecklas 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom krävs Eng A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).
 
 

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad och sker på kvartsfart. Undervisningen sker genom litteraturstudier och inspelade föreläsningar.  

Examination

Del ett och två  examineras genom individuella skriftliga uppgifter (U, G).  Del tre examineras genom en mer omfattande och fördjupande individuell skriftlig inlämningsuppgift (U, G, VG).

För betyget Godkänd på hela kursen krävs G på samtliga tre inlämningsuppgifter.

För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs G på de två första delarna och VG på den tredje.

Student som ej uppnått godkänt resultat kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Adams Carol J.
Bringing peace home : a feminist philosophical perspective on the abuse of women, children, and pet animals

Obligatorisk

Hälso- och sjukvårdens ansvar
Berglund Anna, Witkowski Åsa
Ingår i:
Våldsutsatta kvinnor
Lund : Studentlitteratur : 2014 : 303 s. :
Obligatorisk

Brännvall Mari
Frigörelse med förhinder: om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer
Malmö högskola. Fakulteten för hälsa och samhälle. avh.2017:7 s 21-67. : 2016 :
Obligatorisk

Cater Åsa
Barndomsupplevelser av våld och konflikter mellan föräldrarna [Elektronisk resurs] : unga vuxnas erfarenheter och hälsa
Kalmar : Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) : 2015 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-45808
Obligatorisk

Declaration on the Elimination of Violence against Women.
[New York] : United Nations : 1994 :
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
Obligatorisk

Dutton Donald G
The case against the role of gender in intimate partner violence
Aggression and Violent Behavior 17.1 (2012): 99-104. : 2012 :
Obligatorisk

The social Construction of Roles in Intimate Partner Violence: Is the Victim/Perpetrator Model the only Viable one?
Eisikovis Z, Bailey B
Journal of Family Violence (2016) 31: 995-998. : 2016 :
Obligatorisk

Ekström Veronica
Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
Linköping : Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier : 2016 : 134 s. :
Sammanfattning och ramberättelse från Linköping University Electronic Press
ISBN: 978-91-7685-723-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 3 och 7-10.

Frenzel Anna
Brott i nära relationer : en nationell kartläggning
Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) : 2014 : 160 s. :
http://www.bra.se/download/18.9eaaede145606cc8651ff/1399015861584/2014_8_Brott_i_nara_relationer.pdf
ISBN: 9789187335235
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser
Holmberg Carin, Enander Viveka
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 142 s. :
ISBN: 978-91-44-07494-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 45-117

Hydén Margareta
Kvinnomisshandel inom äktenskapet : mellan det omöjliga och det möjliga
2. uppl. : Linköping : [Linköpings universitet] : 2008 : 260 s. :
Fulltext
ISBN: 9789173939973
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s3 53-73, 103-197

Istanbulkonventionen. Europarådets konvention om förbyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. (Svensk översättning)
Council of Europe Treaty Series - No. 210. Istanbul, 11.V. : 2011 :
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462544#__utma=1.201413514.1475156682.1479206797.1479212551.101&__utmb=1.82.10.1479212551&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1478773862.87.11.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cutmcmd=organic%7Cutmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=3435696
Obligatorisk

Istanbulkonventionen. NCK:s snabborientering
Council of Europe Treaty Series - No. 210. Istanbul, 11.V : 2011 :
Istanbulkonventionen. NCK:s snabborientering
Obligatorisk

Johnson Michael P
Conflict and control: Gender symmetry and asymmetry in domestic violence.
Violence against women Vol 12 (11). s. 1003-1018. : 2006 :
Obligatorisk

Kunosson Chrystal
Ideella organisationer
Ingår i:
Våldsutsatta kvinnor
Lund : Studentlitteratur : 2014 : 303 s. :
Obligatorisk

Lindberg Jens
Orsak: våldtäkt : om våldtagna män i medicinsk praktik
Stockholm : Carlsson : 2015 : 246 s. :
ISBN: 9789173317290
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 2 och 3, sid 53-95

Lundgren Eva
Våldets normalisering och andra våldsförståelser
Stockholm : Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) : 2012 : 108 s. :
ISBN: 9789197807173
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Makt, mål myndighet – feministisk politik för jämställd framtid Skr 2016/17:10
Regeringen. Kapitel 5 En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. s. 109-155. : 2016 :
http://www.regeringen.se/4ad0bc/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf
Obligatorisk

Mattsson Tina
Motstånd och neutralisering. Kön, makt och professionalitet i arbetet med våld i nära relationer
Socialvetenskaplig tidskrift Vol 20 (3-4). s. 150-167. : 2016 :
Obligatorisk

Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser
Nilsson Gabriella, Lövkrona Inger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 218 s. :
ISBN: 978-91-44-09360-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S 33-50

Nylén Lars
Rättsväsendet : polisens, åklagarens och domstolens roller
Ingår i:
Våldsutsatta kvinnor
Lund : Studentlitteratur : 2014 : 303 s. :
Obligatorisk

Prevalence and Correlates of Sexual, Physical, and Psychological Violence Against Women and Men of 60 to 74 Years in Sweden
Ahnlund Petra, Andersson Tommy, Snellman Fredrik, Sundström Madelene, Heimer Gun
Journal of Interpersonal Violence (2017): 0886260517696874. : 2017 :
Obligatorisk

ROKS
ROKS etiska riktlinjer
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Stockholm. : 2015 :
https://www.roks.se/sites/default/files/2017-06/Roks_Etiska_riklinjer.pdf
Obligatorisk

ROKS
Värdegrund för ROKS
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Stockholm. : 2015 :
https://www.roks.se/sites/default/files/2017-06/Roks_Va%CC%88rdegrund.pdf
Obligatorisk

Mäns heder: att vara både offer och förövare
Schlytter Astrid, Rexvid Devin
1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 260 s. :
ISBN: 9789144111773
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S17-26, 27-40, 121-168, 211-218, 233-244.

Straus M.A
Gender symmetry and mutuality in perpetration of clinical-level partner violence
Empirical evidence and implications for prevention and treatment. Aggression and Violent Behavior 16 (2011) 279-288. : 2011 :
Obligatorisk

Unizon
Manifest, värdegrund och policy för Unizon. Bemötande
Unizon :
http://unizon.se/sites/default/files/media/unizon_vardegrund_low_0.pdf
Obligatorisk

Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt. Redovisning av regeringsuppdrag i Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Uppsala universitet
Nationellt centrum för kvinnofrid; NCK: Rapport 2018:1 s. 6-33. : 2018 :
Obligatorisk

Women, U. N., ILO, U., UNESCO, U., & UNOCHR, W
A framework to underpin action to prevent violence against women
New York: UN Women : 2015 :
UN.Women
Obligatorisk

Zink, Therese C, Jacobson, Jeff jr., Pabst, Saundra Regan, Fisher, Bonnie S (2006)
A Lifetime of Intimate Partner Violence: Coping Strategies of Older Women. Journal of Interpersonal Violence, vol. 21, no. 5:634-651.

Obligatorisk

Referenslitteratur

Current Thinking on Primary Prevention of Violence Against Women (Wellington: Government of New Zealand)
Ministry of Women’s Affairs : 2013 :
http://women.govt.nz/sites/public_files/Final%20Current%20thinking%20on%20primary%20prevention.pdf

Explanatory Report to the Council of Europé Convention on preventing and combating violence against women and domestic violenc
Council of Europe Treaty Series - No. 210. Istanbul, 11.V. : 2011 :
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a

Heimer G
Uppsalamodellen: att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso-och sjukvården.
NCK : 2017 :
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/557/NCK_Uppsalamodellen_low.pdf

Offer, minne och utsatthet – diskurser om alkohol i våldtäkts- och misshandelsmål
Jacobsson Maritha, Sjöström Stefan
Tidskrift för genusvetenskap, 37(4) s. 81-101. : 2016 :

Niolon P.H
Preventing intimate partner violence across the lifespan: A technical package of programs, policies, and practices.
Government Printing Office : 2017 :
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipv-technicalpackages.pdf

Våld och hälsa : en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa
Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet : 2014 : 94 s. :