"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Välfärdssamhällets utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: The Development of the Welfare State

Denna kursplan gäller: 2021-10-25 och tillsvidare

Kurskod: 1HI012

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-05

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-10-27

Innehåll

Kursen innehåller en allmänt orienterande beskrivning av välfärdssamhällets framväxt och utveckling från mitten av 1800-talet fram till 1990-talet med fokus på Sverige. Här behandlas välfärdssamhällets ekonomiska och idéhistoriska ursprung i liberal filantropi och välgörenhet under slutet av 1800-talet och hur detta byggs ut från lokala till nationella projekt under början av 1900-talet. Här tecknas också en linje från privata initiativ på det sociala området i lokalsamhället till kommunalisering och förstatliganden via den offentliga sektorn under efterkrigstiden. Detta bildar sedan utgångspunkt för anläggandet av mer analytiska perspektiv på välfärdssamhällets utveckling som exempelvis klass och genus samt problematisering av vissa centrala begrepp som exempelvis folkhem, social ingenjörskonst och den svenska modellen. Metodövningar och olika typer av seminarier ingår.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse:

  • ha utvecklat en grundläggande förståelse av utvalda analytiska perspektiv på välfärdssamhällets utveckling

Färdighet och förmåga:

  • övergripande kunna beskriva välfärdssamhällets framväxt och utveckling från mitten av 1800-talet fram till 2010-talet med fokus på Sverige
  • på ett enklare sätt kunna problematisera för kursen centrala begrepp
  • ytterligare ha utvecklat sin förmåga att kunna använda och förstå källkritiska perspektiv  

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • ha utvecklat sin förmåga till historisk källtextanalys

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och metodövningar. Läsning och analys av historiska källtexter ingår. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och metodövningar om inte annat uttryckligen anges.

Examination

Examinationen sker skriftligen och muntligen. Vid delexaminationer som seminarier och övningar ges betygen U och G, medan skriftlig eller muntlig tentamen betygssätt med U, G, VG. Betyget utgör en sammanfattning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov är godkända och obligatoriska moment genomförda.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provet anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 43

Välfärdssamhällets utveckling, 7,5 hp

Stråth Bo
Sveriges historia. : [kungarna och eliterna, unionen Sverige-Norge, borgerligheten, kvinnorörelsen och könsrollerna, riksdagsreformen, arbetarrörelsen, massmedierna, nyodlingsprojekten, industrialiseringen, emigrationen, befolkningsökningen, fattigdom och välfärd, vetenskap och konst] 1830-1920
Stockholm : Norstedt : 2012 : 712 s. :
ISBN: 978-91-1-302442-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitlet Fattighjälp mot socialpolitik, sid 367-409

Christensson Jakob
Signums svenska kulturhistoria. : Det moderna genombrottet
Stockholm : Signum : 2008 : 538 s. :
ISBN: 978-91-87896-95-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Artikel av Roddy Nilsson, Den sociala frågan, sid 139-177

Magnusson Lars
Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 240 sidor :
ISBN: 978-91-44-11612-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Oönskade i folkhemmet : rashygien och sterilisering i Sverige
Broberg Gunnar, Tydén Mattias
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Dialogos : 2005 : 223, [1] s. :
ISBN: 91-7504-183-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Ambjörnsson Ronny
I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria
Stockholm : Gidlund : 1986 : 255, [1] s. :
ISBN: 9178440599
Se Umeå UB:s söktjänst

Dessutom läses en av följande böcker

Aléx Peder
Den rationella konsumenten : KF som folkuppfostrare 1899-1939
Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1994 : 318, [1] s. :
ISBN: 91-7139-174-6 ;
Se Umeå UB:s söktjänst

Bergman Helena
Att fostra till föräldraskap : barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950
Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : 380, [7] s. :
ISBN: 91-22-02034-9 :
Se Umeå UB:s söktjänst

Björkman Jenny
Vård för samhällets bästa : debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970
Stockholm : Carlsson : 2001 : 398 s. :
ISBN: 91-7203-414-9 (korr.) ;
Se Umeå UB:s söktjänst

Edman Johan
Torken : tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940-1981
Stockholm : Almqvist & Wiksell International [distributör] : 2004 : 468, [4] s. :
ISBN: 91-22-02057-8 :
Se Umeå UB:s söktjänst

Junestav Malin
Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2004 : 272 s. :
urn:nbn:se:uu:diva-4643
ISBN: 91-554-6048-8 :
Se Umeå UB:s söktjänst

Kling Sofia
Vi våga ej helt leva : barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska fertilitetstransitionen
Umeå : Umeå universitet : 2007 : 333 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-996
ISBN: 978-91-7264-242-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Runcis Maija
Makten över barnen : [tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928-1968]
Stockholm : Atlas : 2007 : 288 s. :
ISBN: 978-91-7389-306-0 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Wisselgren Per
Samhällets kartläggare : Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 1830-1920
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 380 s. :
ISBN: 91-7139-488-5 (inb.) ;
Se Umeå UB:s söktjänst

Utöver detta tillkommer ett kurskompendium med källtexter som tillhandahålls av institutionen.